Określenie miejsca świadczenia usług magazynowych

Wyrok WSA w Poznaniu

A A A

Kompleksowa usługa magazynowania podlega opodatkowaniu w miejscu, w którym nabywca ma swoją siedzibę, jeśli zgodnie z ustaleniami:

– np. usługobiorcy nie mają jakiegokolwiek prawa wstępu do tej części nieruchomości, w której byłyby magazynowane ich towary, lub

– nieruchomość nie stanowi przedmiotu umowy – nie stanowi centralnego elementu usługi.

Wyrok WSA w Poznaniu z 4.9.2013 r., I SA/Po 643/13

Komentowany wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym: spółka świadczy usługi transportowe, usługi spedycji międzynarodowej oraz krajowej, usługi w zakresie obsługi logistycznej, magazynowania, dystrybucji międzynarodowej, krajowej, spedycji morskiej i lotniczej. Usługi magazynowania świadczone są na rzecz klientów prowadzących działalność gospodarczą w rozumieniu ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 ze zm., dalej: VATU).

Usługi te mają charakter kompleksowy, polegają m.in. na przechowywaniu towarów należących do klientów oraz obsłudze logistycznej wspierającej dystrybucję tych towarów. Klient nie dysponuje powierzchnią magazynu.

Zdaniem spółki opisane kompleksowe usługi magazynowe świadczone na rzecz podatników powinny być opodatkowane w miejscu, w którym znajduje się siedziba usługobiorcy. Zgodnie z regułą ogólną zawartą w art. 28b VATU.

Spółka wystąpiła do Dyrektora IS w Poznaniu (dalej: Dyrektor IS) z wnioskiem, czy przedstawione stanowisko jest prawidłowe.

Dyrektor IS uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Stwierdził, że usługi w zakresie magazynowania towarów mają charakter usług związanych z nieruchomościami – zgodnie z art. 28e VATU i powinny być opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości.

Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa, spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (dalej: WSA), który podzielił stanowisko spółki.

Dyrektor IS wniósł skargę kasacyjną od wyroku WSA do Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA). Naczelny Sąd Administracyjny uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania WSA. Zdaniem NSA art. 28e VATU ma zastosowanie, gdy świadczona usługa ma bezpośredni związek z konkretną nieruchomością. Istotą kompleksowej usługi magazynowania jest właśnie przechowywanie towarów na terenie konkretnej nieruchomości.

Wobec skierowania przez NSA, w innym postępowaniu pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE), dotyczących kompleksowych usług magazynowania towarów, WSA wydał postanowienie o zawieszeniu postępowania.

Po wydaniu przez TSUE wyroku w sprawie RR Donnelley Global Turnkey Solutions Poland Sp. z o.o., z 27.6.2013 r., C-155/12 (dalej: wyrok TSUE), postępowanie zostało podjęte przez WSA.

Zdaniem WSA analiza stanu faktycznego niniejszej sprawy prowadzi do wniosku, że w przypadku spółki mamy do czynienia z opodatkowaniem usług magazynowania w miejscu, w którym nabywca ma swoją siedzibę, zgodnie z art. 28b VATU, celem świadczonych usług jest bowiem bezpieczne przechowywanie powierzonych towarów.

Komentarz

W komentowanym wyroku WSA oparł swoje stanowisko na zdaniu wyrażonym w wyroku TSUE. Powołał się między innymi na opinię wyrażoną w wyroku TSUE, zgodnie z którą aby świadczenie usług było opodatkowane według art. 47 Dyrektywy 2006/112/WE z 28.11.2006 r. w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz.U. UE L 2006 r. Nr 347, s. 1 ze zm., dalej: Dyrektywa 112), tj. w miejscu położenia nieruchomości, konieczne jest, by to świadczenie było związane z wyraźnie określoną nieruchomością.

Jednocześnie WSA słusznie dookreślił za TSUE, że wiele typów usług jest w różnym stopniu powiązanych z nieruchomościami. Dlatego też kolejnym niezbędnym elementem do zastosowania art. 47 Dyrektywy 112 jest, aby przedmiotem świadczenia usług była sama nieruchomość.

W tym miejscu warto podkreślić, że zdaniem TSUE z taką sytuacją będziemy mieli do czynienia, gdy konkretna nieruchomość będzie centralnym i nieodzownym elementem świadczenia.

W tej sytuacji, w celu określenia miejsca świadczenia kompleksowych usług magazynowych, kluczowe jest sprawdzenie, czy usługobiorca ma prawo użytkowania konkretnej nieruchomości bądź jej części.

Jeżeli usługobiorcy przysługuje opisane wyżej uprawnienie, wówczas kompleksowe usługi magazynowe powinny być opodatkowane w miejscu położenia nieruchomości, zgodnie z zasadą szczególną wyrażoną w art. 28e VATU. W przeciwnym razie zastosowanie znajdzie zasada ogólna określona w art. 28b VATU, zgodnie z którą tego typu usługi powinny być opodatkowane w kraju siedziby usługobiorcy (bądź w stałym miejscu prowadzenia działalności gospodarczej, dla którego świadczone są usługi).

W podobnym tonie wypowiedział się również m.in. NSA w wyroku z 8.10.2013 r., I FSK 1566/13.

Opracowanie i komentarz: Kamil Chmielewski, konsultant

Komentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Określenie miejsca świadczenia usług magazynowych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny