Odszkodowanie otrzymane przez przedsiębiorcę strefowego nie jest zwolnione z PDOPr

A A A

Dla ustalenia warunków korzystania ze zwolnienia zasadnicze znaczenie ma bowiem zawarte w art. 17 ust. 1 pkt 34 PDOPrU sformułowanie „wolne od podatku są dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie specjalnej strefy ekonomicznej na podstawie zezwolenia o którym mowa w art. 16 ust. 1 ustawy strefowej”. To właśnie zezwolenie, którego treść ściśle określa art. 16 ust. 2 ustawy strefowej, stanowi podstawę do korzystania z pomocy publicznej. Innymi słowy, z treści przywołanych unormowań wynika, że dochody uzyskane z innej, niż określona w zezwoleniu, działalności gospodarczej, nie są objęte przedmiotowym zwolnieniem.

Wyrok WSA w Łodzi z 12.4.2018 r., I SA/Łd 178/18

Komentowany wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym: spółka prowadzi działalność produkcyjną w branży tworzyw sztucznych na terenie specjalnej strefy ekonomicznej (dalej: SSE) na podstawie trzech zezwoleń. Co do zasady, dochód ze sprzedaży wyrobów wyprodukowanych na terenie SSE na podstawie zezwolenia jest zwolniony z podatku dochodowego od osób prawnych (dalej: PDOPr) na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 34 ustawy o podatku od osób prawnych (dalej: PDOPrU).

W dniu 27.7.2015 r. w zakładzie spółki umiejscowionym w SSE zdarzył się pożar, wskutek którego zniszczeniu uległy aktywa służące prowadzeniu działalności, z której dochód jest objęty zwolnieniem z PDOPr. Ze względu na ten wypadek spółka została zmuszona do przerwania działalności operacyjnej na terenie SSE. W momencie zdarzenia spółka posiadała jednak umowę ubezpieczenia mienia od zdarzeń losowych oraz ubezpieczenie od utraty zysku, które zgodnie z polisą zostało przyznane i wypłacone. Wysokość uzyskanego odszkodowania wraz z dochodem uzyskanym dotychczas z działalności na terenie SSE nie przekroczyły limitu dopuszczalnej pomocy publicznej.

W związku z powyższym spółka wystąpiła z zapytaniem do Krajowej Informacji Skarbowej (dalej: organ), czy odszkodowanie uzyskane od ubezpieczyciela z tytułu utraconego zysku w związku z przerwą w działalności produkcyjnej objętej zezwoleniem stanowi przychód spółki uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE na podstawie zezwolenia i tym samym czy uzyskany z tego tytułu dochód korzysta ze zwolnienia z PDOPr.

Zdaniem spółki zezwolenia nie zawierają wprost możliwości zwolnienia dochodów uzyskiwanych z odszkodowań, lecz wymienienie w nich wszystkich zdarzeń prowadzących do uzyskania przychodu związanego z działalnością w SSE jest niemożliwe. W szczególności dotyczy to takich zdarzeń o charakterze losowym, jak odszkodowanie otrzymane w wyniku pożaru. Co więcej, spółka podniosła argument, że na rezultat podatkowy spółki osiągany w SSE, obok działalności operacyjnej, mają wpływ także zyski i straty nadzwyczajne, które stanowią integralny element prowadzonej działalności podstawowej.

Zdaniem organu stanowisko spółki jest nieprawidłowe, ponieważ wolne od dochodu są wyłącznie dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w zakresie określonym w zezwoleniu. Co więcej, ze zwolnienia nie korzystają również dochody związane z działalnością na terenie SSE, ustawodawca bowiem w przepisie ustanawiającym zwolnienie świadomie użył sformułowania dochody z działalności, a nie dochody związane z działalnością.

W odpowiedzi na stanowisko organu spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi (dalej: WSA), który oddalił skargę spółki, uznając ją za bezzasadną.

Komentarz

Kwestia jednoznacznego przyporządkowania przez przedsiębiorstwa strefowe przychodów z odszkodowań za utracone mienie lub zysk do działalności opodatkowanej lub zwolnionej z PDOPr jest bardzo problematyczna. Możemy bowiem wskazać dwa odrębne stany faktyczne, z których każdy wymaga odmiennego podejścia.

Z jednej strony, mamy do czynienia z odszkodowaniami stanowiącymi rekompensatę za utratę maszyn przeznaczonych wyłącznie do działalności produkcyjnej w SSE. Koszt tych maszyn stanowi wtedy przeważnie także podstawę do kalkulacji dostępnego zwolnienia podatkowego. Wszelkie opłaty ponoszone z ubezpieczeniem takich środków trwałych są przypisane również wyłącznie do działalności strefowej, co mogłoby sugerować możliwość potraktowania wszelkich otrzymanych rekompensat jako przychodów z działalności zwolnionej z PDOPr.

Z drugiej strony, przedsiębiorstwo strefowe może ubezpieczać się także na wypadek utraty zysku równolegle w odniesieniu do działalności opodatkowanej i zwolnionej z PDOPr. Tym samym wszelkie opłaty związane z ubezpieczeniem stanowią koszt wspólny, co znacząco komplikuje przyporządkowanie otrzymanego odszkodowania do właściwego rodzaju działalności.

Zadania nie ułatwia także brak spójnego stanowiska organów skarbowych. Pierwotnie wskazywano na możliwość uznania otrzymywanych przez przedsiębiorstwa strefowe odszkodowań będących wynikiem m.in. pożaru w zakładzie na terenie SSE za dochód podlegający zwolnieniu z PDOPr (m.in. DIS Łódź z 25.8.2015 r., IPTPB3/4510-184/15-2/IR czy DIS Katowice z 24.8.2011 r., IBPBI/2/423-612/11/AP).

Stanowisko to ulega jednak systematycznej zmianie, o czym świadczyć mogą (poza omawianym wyrokiem) także inne interpretacje indywidualne z analogicznym jak w komentowanym wyroku stanem faktycznym (m.in. DIS Katowice z 26.4.2016 r., IBPB-1-3/4510-266/16/JKT) czy wyroki sądów (m.in. wyrok NSA z 5.5.2016 r., II FSK 763/14).

Naszym zdaniem każdy przypadek odszkodowania wypłacanego na poczet przedsiębiorstwa strefowego tytułem utraconego mienia lub zysku należy oceniać indywidualnie. Osobiście dostrzegamy argumenty przemawiające za tym, aby odszkodowania dotyczące środków trwałych powiązanych ściśle z działalnością strefową traktować jako przychody z działalności zwolnionej z PDOPr. Przedsiębiorstwa strefowe powinny mieć jednak na uwadze bieżącą praktykę organów podatkowych, która zmierza w odwrotnym kierunku i zapewne będzie się utrwalać.


Opracowanie i komentarz: Mariusz Wcisło, konsultant PwC

Komentarze przygotowali eksperci z PwC

 

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Odszkodowanie otrzymane przez przedsiębiorcę strefowego nie jest zwolnione z PDOPr
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny