Odsetki za zwłokę od zaniżonych zaliczek

A A A
Wyrok NSA

1. W przypadku stwierdzenia, że podatnik zaniżył wysokość uiszczonych zaliczek na podatek dochodowy, organ podatkowy - o ile wydaje decyzję po zakończeniu roku podatkowego - określa odsetki za zwłokę bez określania wysokości zaliczek.

 

2. Wspomniane powyżej odsetki określa się za okres do dnia złożenia zeznania rocznego, a jeżeli zeznania nie złożono - do ostatniego dnia terminu złożenia zeznania.

 

Wyrok NSA z 6.1.2006 r. (II FSK 144/05)


Wrocławskie organy podatkowe stwierdziły, iż Spółka zaniżyła przychody i zawyżyła koszty uzyskania przychodów, w wyniku czego wykazała i zapłaciła zaniżony podatek dochodowy od osób prawnych. Poza sprawą zaniżenia samego zobowiązania rocznego, organy podatkowe postanowiły przyjrzeć się również kwestii rozliczeń z tytułu zaliczek miesięcznych. W wyniku postępowania uznały, że zaliczki za niektóre miesiące również zostały wykazane i zapłacone w wysokości zaniżonej. W efekcie określono Spółce prawidłową wysokość zobowiązania w podatku dochodowym od osób prawnych oraz należne odsetki za zwłokę od zaniżonych zaliczek na ten podatek (taki sposób postępowania przy zaniżonych zaliczkach został wskazany w art. 53a OrdPU). Należy podkreślić, że odsetki od zaniżonych zaliczek obliczono Spółce w taki sposób, jakby narastały one w całym okresie poprzedzającym odpowiednie decyzje administracyjne. Po otrzymaniu decyzji drugoinstancyjnej wydanej przez Dyrektora IS we Wrocławiu, Spółka zaskarżyła tę decyzję do WSA we Wrocławiu. WSA oddalił skargę twierdząc, że obciążenie Spółki odsetkami od zaniżonych zaliczek było prawidłowe. Od wyroku WSA Spółka wniosła skargę kasacyjną do NSA.

 

Zdaniem skarżącej Spółki, Dyrektor IS nie mógł obciążyć Spółki odsetkami za zwłokę od zaliczek, bowiem wysokości tych zaliczek nie określił. Spółka wywodziła zarazem, że nie mógł takiego określenia dokonać, bowiem - w momencie wydawania decyzji - byt prawny zaliczek ustał, jako że wcześniej upłynął termin zapłaty całkowitego rocznego zobowiązania na podatek dochodowy. Na wypadek gdyby powyższe argumenty okazały się bezskuteczne, Spółka zakwestionowała też sposób obliczenia odsetek. Zdaniem Spółki, okres naliczenia odsetek powinien obejmować czas do upływu terminu do złożenia zeznania rocznego, a nie - jak zrobił to Dyrektor IS - do dnia wydania decyzji. Kolejny zarzut podniesiony przez Spółkę odnosił się do faktu, iż decyzja Dyrektora IS określiła wysokość całego należnego podatku (zobowiązania podatkowego), choć część tego podatku Spółka zadeklarowała i zapłaciła. W takiej sytuacji - zdaniem Spółki - decyzja powinna określać wyłącznie wysokość zaległości podatkowej. Wskazane powyżej kwestie zostały - zgodnie z regułami postępowania kasacyjnego - ujęte w formie zarzutów przeciwko wyrokowi sądu pierwszej instancji.

 

NSA uchylił zaskarżony wyrok WSA i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W ustnym uzasadnieniu Sąd odniósł się do poszczególnych zarzutów Spółki, przy czym większość z nich uznał za zarzuty chybione. W pierwszej kolejności Sąd zauważył, że organ podatkowy określa w drodze decyzji wysokość zobowiązania podatkowego, a nie - jak chciałaby Spółka - zaległości podatkowej. Wynika to z brzmienia art. 21 ust. 3 OrdPU. Zaległość podatkowa wynika zatem pośrednio z określenia zobowiązania: równa jest określonemu zobowiązaniu pomniejszonemu o część podatku, która została zapłacona. Ponadto, zgodnie z art. 53a OrdPU odsetki za zwłokę odnoszące się do zaliczek określa się - po upływie roku podatkowego - bez określania wysokości tych zaliczek. Wynika to z faktu, że po zakończeniu roku podatkowego, zobowiązanie „zaliczkowe” przestaje istnieć. W związku z powyższym, zarzut Spółki dotyczący rzekomej konieczności określenia wysokości zaliczek również był bezzasadny. Jednocześnie Sąd zauważył, że odsetki, których dotyczyła sprawa, określa się za okres do dnia złożenia zeznania rocznego. Jeżeli nie złożono zeznania, określa się je do ostatniego dnia terminu złożenia zeznania. Sąd uznał zatem, że w tej kwestii rację miała skarżąca Spółka, zaś uchybienie sądu pierwszej instancji uzasadniało uchylenie wyroku.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Odsetki za zwłokę od zaniżonych zaliczek
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny