Ochronne skutki interpretacji indywidualnej a następstwo prawne

A A A

Jeżeli jeden z podmiotów wskazanych w art. 93 § 1 OrdPU zastosował się do uzyskanej interpretacji indywidualnej w obszarze opisanego w niej zdarzenia przyszłego, to w przypadku zaistnienia (realizacji) tego zdarzenia już po powstaniu – w wyniku połączenia – nowej osoby prawnej wywoła to ochronę prawną z tytułu przed i po połączeniu stosowania się do interpretacji – na wypadek jej zmiany, nieuwzględnienia w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej lub uchylenia prawomocnym wyrokiem sądu administracyjnego.

Wyrok WSA w Warszawie z 4.3.2014 r., III SA/Wa 2560/13

We wniosku o indywidualną interpretację podatkową podatnik (bank przejmujący) wskazał, że połączył się przez przejęcie z innym bankiem. Połączenie to nastąpiło zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych (dalej: KSH) przez przeniesienie całego majątku banku przejmowanego na podatnika w zamian za wydanie akcji akcjonariuszom banku. W rezultacie połączenia podatnik stał się zgodnie z art. 494 KSH następcą prawnym banku i wstąpił stosownie do art. 93 § 1 i 2 Ordynacji podatkowej (dalej: OrdPU) we wszelkie przewidziane w przepisach prawa podatkowego prawa i obowiązki banku. Na tle tak zaistniałego stanu faktycznego podatnik zapytał, czy na skutek przedmiotowego połączenia prawa wynikające z interpretacji indywidualnych uzyskanych przez bank przejmowany po 1.7.2007 r. przejdą na niego, jako następcę prawnego tegoż banku. W ocenie podatnika na tak postawione pytanie należy udzielić odpowiedzi pozytywnej, pod warunkiem że stan faktyczny zawarty we wnioskach o interpretacje składanych przez bank przejmowany odpowiadać będzie stanowi faktycznemu, jaki zajdzie w stosunku do podatnika już po połączeniu.

Minister Finansów nie zgodził się z takim poglądem. Uznał, że uprawnienia wynikające z art. 14k i 14m OrdPU (uprawnienia gwarancyjne z tytułu interpretacji podatkowej) przechodzące na podatnika, jako następcę prawnego, chronią go wyłącznie w zakresie skutków prawnych zdarzeń, które wystąpiły w banku przejmowanym przed połączeniem. Ochrona taka nie zostanie natomiast udzielona w stosunku do zdarzeń, które w swej treści odpowiadać będą co prawda zdarzeniom przedstawionym w interpretacjach uzyskanych przez bank przejmowany, ale które wystąpią u podatnika po połączeniu, ponieważ w zakresie tych zdarzeń nie została wydana interpretacja indywidualna.

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie nie zgodził się ze stanowiskiem Ministra Finansów i podzielił pogląd podatnika. Po pierwsze, sąd stwierdził, że ochrona prawna z tytułu zastosowania się do indywidualnej interpretacji podatkowej jest prawem przewidzianym w przepisach prawa podatkowego, o którym mowa w art. 93 § 1 OrdPU, tj. podlega sukcesji prawnej. Po drugie, sąd wskazał, iż ochrona taka zostanie aktywowana, wówczas gdy podmiot, który uzyskał interpretację podatkową, zastosował się do niej, a zdarzenie będące przedmiotem interpretacji występuje również po połączeniu.

Komentarz

Komentowane orzeczenie jest korzystne dla podatników. Gwarantuje możliwość skorzystania z ochronnego skutku interpretacji indywidualnej uzyskanej przez poprzednika prawnego, również wówczas gdy zdarzenie będące przedmiotem interpretacji zajdzie u następcy prawnego (podatnika).

Należy zgodzić się z sądem, że zasadniczym prawem z wydania interpretacji przepisów prawa podatkowego jest ustawowa gwarancja ochrony prawnej w przypadku zastosowania się do niej. Co istotne, sąd podkreślił, że przedmiotowa ochrona wynika z zastosowania się do indywidualnej interpretacji podatkowej i zaczyna działać w przypadku zmiany lub uchylenia tej interpretacji, a także nieuwzględnienia jej w rozstrzygnięciu sprawy podatkowej. Jest to prawo objęte sukcesją prawną z art. 93 OrdPU.

Lektura uzasadnienia do wyroku może nasuwać jednocześnie wniosek, że sukcesją prawną objęte mogą być dwa przypadki, tj. gdy u poprzednika prawnego faktycznie ziścił się stan faktyczny objęty interpretacją podatkową, a który to stan zachodzi również u następcy prawnego, oraz przypadek gdy stan faktyczny objęty interpretacją podatkową zachodzi już po połączeniu wyłącznie u następcy prawnego.

W pierwszym przypadku nie powinno budzić wątpliwości, że następca prawny nabył ochronę poprzez fakt, iż jego poprzednik zastosował się do interpretacji podatkowej i w ten sposób sam nabył w tym wymiarze ochronę prawną. Rezultatem tego jest uzyskanie przez następcę przedmiotowej ochrony w zakresie i na zasadach, jakie przysługiwały jego poprzednikowi prawnemu. Za objęciem następstwem prawnym drugiego z ww. przypadków przemawia natomiast wykładnia celowościowa. Brak jest bowiem materialnych przesłanek do różnicowania obydwu sytuacji. W obydwu przypadkach mamy bowiem do czynienia z tożsamym stanem faktycznym jak przedstawiony w interpretacji podatkowej i zapewnioną w wyniku sukcesji ciągłość podmiotową. Trudno więc doszukać się argumentów za zanegowaniem w tym drugim przypadku sukcesji prawnej.

Opracowanie i komentarz: Filip Majdowski, starszy konsultant

Komentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Ochronne skutki interpretacji indywidualnej a następstwo prawne
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny