Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia kompleksowej usługi logistycznej powstaje na zasadach ogólnych VATU

A A A

Spółka świadcząca kompleksowe usługi logistyczne nie może uznać ich jako usługi przechowania uzupełnione o pewne czynności dodatkowe. W konsekwencji nie ma tu zastosowania art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy o podatku od towarów i usług.

Wyrok NSA z 22 .11.2012 r., I FSK 49/12

 

Spółka świadczy kompleksowe usługi logistyczne obejmujące najem powierzchni magazynowej, magazynowanie towarów, spedycję, transport oraz usługę agencji celnej. W związku z tak złożonym charakterem świadczenia spółka zwróciła się z wnioskiem o udzielenie interpretacji przepisów prawa podatkowego i potwierdzenie jej stanowiska, że obowiązek podatkowy z tytułu świadczonej kompleksowej usługi logistycznej ujętej na jednej fakturze VAT powstaje na podstawie normy z art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 ze zm., dalej: VATU). W opinii spółki czynności wykonywane w ramach jednej usługi logistycznej dzielą los prawny świadczenia głównego, jakim jest – zdaniem spółki – usługa najmu i magazynowania (przechowywania) towaru, bez której kompleksowa usługa logistyczna nie mogłaby być świadczona. W uzasadnieniu spółka, powołując się na orzecznictwo Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości w zakresie usług kompleksowych, wskazała, że świadczenie obejmujące z ekonomicznego i gospodarczego punktu widzenia jedną czynność nie powinno być sztucznie rozbijane na poszczególne elementy składowe, lecz traktowane jako jedno świadczenie i opodatkowane zgodnie z tym elementem, który nadaje całemu świadczeniu charakter dominujący. W konsekwencji spółka doszła do wniosku, że w przedstawionym przez nią stanie faktycznym usługi polegające na świadczeniu usług najmu powierzchni oraz magazynowania (przechowywania) stanowią usługę główną, natomiast usługami pomocniczymi są dodatkowe czynności (spedycyjne, transportowe, agencji celnej).

 

Minister Finansów nie zgodził się ze stanowiskiem spółki, wskazując, że przy ocenie usługi logistycznej ze względu na jej brak definicji legalnej należy posłużyć się wykładnią językową tego pojęcia. Jako że logistyka oznacza planowanie i organizację skomplikowanego przedsięwzięcia, stąd też usługa logistyczna stanowi proces sprawnego i efektywnego działania prowadzącego do konkretnego celu. Zatem świadczona usługa logistyczna nie może być utożsamiana z usługą najmu czy też przechowywania, gdyż jest znacznie szersza niż usługi wymienione w art. 19 ust. 13 pkt 4 ustawy i nie ma zastosowania w tym przypadku. W konsekwencji usługa logistyczna podlega zasadom ogólnym opodatkowania.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi w wyroku z 21.9.2011 r. (I SA/Łd 1069/11) również nie przychylił się do argumentacji spółki, oddalając skargę na interpretację indywidualną Ministra Finansów. W uzasadnieniu sąd I instancji przyznał rację organowi podatkowemu, wskazując, że opisana usługa składająca się z różnych, ale ściśle i funkcjonalnie powiązanych ze sobą czynności nie jest usługą przechowywania towarów uzupełnioną o pewne czynności dodatkowe, ale jest kompleksową usługą złożoną z wielu czynności i etapów, które świadczone łącznie nadają całej usłudze nowe znaczenie, sens i treść. Usługa przechowywania nie jest celem samym w sobie, ale jedynie etapem do celu, jakim jest w całości wykonana usługa logistyczna.

 

Naczelny Sąd Administracyjny rozpatrujący skargę kasacyjną spółki oddalił ją i przychylił się do stanowiska organu podatkowego oraz WSA w Łodzi, jednocześnie wskazując, że żaden z etapów opisanej we wniosku usługi nie nadaje jej podstawowego, decydującego i dominującego znaczenia. Naczelny Sąd Administracyjny dodatkowo zaznaczył, że w sytuacji gdy spółka składuje we własnym magazynie towary swojego kontrahenta, obsługą magazynu zajmują się pracownicy spółki, a kontrahent nie ma możliwości wykorzystywania magazynu według własnego uznania, to takie świadczenie nie odpowiada cywilnoprawnej umowie najmu i nie jest również do niej istotnie zbliżone.

 

Komentarz

 

Wyrok w niniejszej sprawie dotyczy złożonej kwestii traktowania wielu świadczeń jako pojedynczej transakcji na potrzeby podatku VAT. Warto nadmienić, iż VATU nie zawiera w tym zakresie żadnych wskazówek, natomiast wynikają one z orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: ETS ). Przykładem jest ostatnio wydany wyrok w sprawie BGŻ Leasing (C-224/11), w którym ETS wypowiedział się w kwestii, czy leasing i ubezpieczenie jego przedmiotu stanowią jedną czy też dwie odrębne transakcje. W wyroku tym ETS powołał swoją dotychczasową linię orzeczniczą, wskazując, że kilka formalnie odrębnych usług może stanowić pojedyncze świadczenie, jeżeli świadczenia te są ze sobą ściśle związane (a ich rozdzielenie ma charakter sztuczny) lub gdy jedno ze świadczeń ma charakter główny, pozostałe zaś mają charakter pomocniczy.

 

W zaistniałym sporze podatnik stanął na stanowisku, że w ramach kompleksowej usługi logistycznej świadczeniem głównym jest magazynowanie, natomiast pozostałe świadczenia mają charakter pomocniczy, wobec czego charakter świadczenia zdeterminowany jest właśnie przez magazynowanie. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził wprawdzie, że w tym przypadku mamy do czynienia ze złożonym świadczeniem, lecz żadna z usług nie ma charakteru dominującego. W szczególności NSA uznał, że świadczenie składa się z równorzędnych usług mogących jedynie łącznie doprowadzić do zamierzonego przez strony umowy celu, przez co nie jest możliwe podporządkowanie natury całego świadczenia jednej tylko czynności. Skoro nie można wskazać, które ze świadczeń ma charakter pomocniczy, a które stanowi nadrzędny cel umowy, kompleksowa usługa logistyczna jako niedająca się przyporządkować żadnemu ze świadczeń podlegających pod szczególny reżim podatkowy powinna zostać opodatkowana na zasadach ogólnych.

 

 

Opracowanie i komentarz: Łukasz Kałużny, konsultant

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Obowiązek podatkowy z tytułu świadczenia kompleksowej usługi logistycznej powstaje na zasadach ogólnych VATU
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny