Nowe przepisy

A A A

VAT

 

Zgodnie z rozporządzeniem MF z 14.12.2006 r. w spra­wie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia ­towarów, wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 VATU, upraw­niającą do wyłączenia od podatku od towarów i usług w 2007 r., została określona w kwocie 39 700 zł.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 243, poz. 1759

 

Rozporządzenie MF z 22.12.2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie, ujednolica stawkę podatku od towarów i usług (7%) np. na impor­towany ryż częściowo lub całkowicie bielony, nawet pole­rowany lub glazurowany, oraz na ryż łamany, a także na wysłodki buraczane.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 243, poz. 1767

 

Zgodnie z rozporządzeniem MF z 22.12.2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących, W okresie od 1.1.2007 r. do 30.6.2007 r. zwalnia się z obowiąz­ku ewidencjonowania podatników dokonujących sprze­daży towarów i usług wymienionej w poz. 1–39 załącznika do rozporządzenia (w tym np. usług obsługi nieruchomości świadczonych na zlecenie), jeżeli w 2006 r. udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności wymienionej w art. 111 ust. 1 VATU był wyższy niż 70%.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 243, poz. 1768

 

Rozporządzenie MF z 22.12.2006 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza prze­pisy przejściowe w odniesieniu do tych czynności podle­gających opodatkowaniu, które zostaną dokonane przed 1.1.2007 r., a związane będą z wywozem towarów z Polski na terytorium nowego państwa członkowskiego (Bułgarii i Rumunii). Do tych transakcji stosuje się 0% stawkę podatku od towarów i usług, pod warunkiem posiadania przez podatnika stosownych dokumentów potwierdzających, że towar został faktycznie dostarczony do nabywcy. W przypadku, gdy podatnik pobrał zaliczkę z tytułu eksportu towarów, a wywóz towarów nastąpi dopiero po 1.1.2007 r. również stosuje się stawkę 0%.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 245, poz. 1784

 

Zgodnie z rozporządzeniem MF z 5.12.2006 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysył­kowej na terytorium kraju, za dostawę towarów dokonaną poza terytorium kraju, wartość sprzedaży wysyłkowej, o któ­rej mowa w art. 24 ust. 2 VATU, uprawniającą do uzna­nia sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dostawę towarów dokonaną poza terytorium kraju w 2007 r., okreś­la się w kwocie 139 000 zł.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 230, poz. 1677

Akcyza

 

Rozporządzenie MF z 16.12.2006 r. zmieniające ­rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego ­nadzoru podatkowego, zmienia rozdział 11 i 12 tegoż ­rozporządzenia nadając im nowe tytuły i treść tj.: rozdz. 11 „Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w stosunku do estrów, dimetyloeteru, węglowodorów syn­tetycznych oraz czystego oleju roślinnego”, rozdz. 12 „Wykonywanie szczególnego nadzoru podatkowego w sto­sunku do bioetanolu zawartego w eterze etylo-tert-bu­tylowym lub eterze etylo-tert-amylowym, biome­tanolu, w tym biometanolu zawartego w eterze metylo-tert-butylowym lub eterze metylo-tert-amylowym”.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 238, poz. 1727

 

Zgodnie z rozporządzeniem MF z 22.12.2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego, od 1.1.2007 r. kwota zwolnienia od akcyzy dla biokomponentów stanowiących samoistne paliwo będzie wynosić 1680,00 zł/1000 litrów tych biokomponentów, przy zastosowaniu stawki 1882,00 zł/1000 litrów.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 243, poz. 1766

 

Zgodnie z rozporządzeniem MF z 22.12.2006 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego, stawki akcyzy dla wyrobów tytoniowych sprzedawanych w kraju, dostarczanych wewnątrz­wspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo oraz importowanych obniża się:

 

1) dla papierosów – do wysokości 80,87 zł za każde 1 000 sztuk i 33,70% maksymalnej ceny detalicznej, z zastrzeżeniem ust. 2a;

 

2) dla cygar i cygaretek – do wysokości 149,00 zł za każde 1 000 sztuk;

 

3) dla tytoniu do palenia:

 

a) ciętego tytoniu do ręcznego sporządzania papierosów – do wysokości 56,80 zł za każdy 1 kilogram i 23,67% maksymalnej ceny detalicznej,

 

b) innego tytoniu do palenia – do wysokości 59% maksymalnej ceny detalicznej.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2007 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wszedł w życie 15.1.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 246, poz. 1805

 

W rozporządzeniu MF z 22.12.2006 r. zmie­niającym rozporządzenie w sprawie zezwoleń na pro­wadzenie skła­du podatkowego, działalności jako zarejestrowany han­dlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przed­stawiciela podatkowego, określono nowy wzór wniosku o wydanie zezwolenia na: prowadzenie składu podatkowego/prowadzenie działalności jako zarejestrowany handlowiec/prowadzenie działalności jako niezarejestrowany handlowiec oraz wprowadzono Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie składu podatkowego rolnikowi wytwarzającemu na własny użytek ester lub czysty olej roślinny.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 245, poz. 1783

Podatek od spadków i darowizn

 

Rozporządzenie MF z 18.12.2006 r. w sprawie wzoru zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych określa:

 

1) zakres danych zawartych w zgłoszeniu o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych;

 

2) wzór zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych (zał. SD-Z1).

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 243, poz. 1762

 

Rozporządzenie MF z 18.12.2006 r. w sprawie pobierania przez płatników podatku od spadków i darowizn określa:

 

1) sposób pobierania podatku przez płatników, w tym w szczególności czynności związane z poborem podatku, zakres pouczeń udzielanych podatnikom oraz treść rejestru podatku;

 

2) wzór deklaracji o wysokości pobranego i wpłaconego przez płatnika podatku oraz szczegółowy zakres danych w nim zawartych (zał. SD-2);

 

3) sposób sporządzania informacji o łącznej kwocie podatku należnego poszczególnym gminom.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 243, poz. 1763

 

Zgodnie z rozporządzeniem MF z 18.12.2006 r. ­zmie­niającym rozporządzenie w sprawie zeznań podatkowych składanych przez podatników podatku od spadków i darowizn, w przypadku nabycia udziałów we współwłas­ności rzeczy lub w prawie majątkowym przez kilku po­datników, mogą oni złożyć wspólne zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych (z wyjątkiem nabycia udziałów we współwłasności rzeczy lub w prawie majątkowym tytułem zasiedzenia). Zeznanie podatkowe składa się wraz z informacją o pozostałych podatnikach.

 

Zał. – SD-3: Zeznanie podatkowe o nabyciu rzeczy lub praw majątkowych i SD-3/A: Informacja o pozostałych podatnikach (wzór)

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 246, poz. 1800

Ordynacja podatkowa

 

Rozporządzeniem z 20.12.2006 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych rodzajów dochodów nierezydentów, Minister Finansów zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od dochodów:

 

1) nierezydentów, będących osobami fizycznymi, uzyskanych z tytułu odsetek od obligacji wyemitowanych w 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 26.6.2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych oraz z tytułu sprzedaży, zamiany lub innej czynności prawnej mającej za przedmiot rozporządzanie tymi obligacjami;

 

2) nierezydentów, będących osobami prawnymi lub spół­kami nieposiadającymi osobowości prawnej, uzyskanych z tytułu odsetek od obligacji, wyemitowanych w 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 26.6.2006 r. w sprawie warunków emitowania obligacji skarbowych oferowanych na rynkach zagranicznych oraz z tytułu sprzedaży, zamiany lub innej czynności prawnej mającej za przedmiot rozporządzanie tymi obligacjami.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 246, poz. 1802

PIT

 

Rozporządzenie MF z 14.12.2006 r. w sprawie okreś­lenia wzoru deklaracji obowiązującej w zakresie zryczałtowanego podatku od przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych, określa wzór deklaracji o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym, które stosuje się do przychodów uzyskanych od 1.1.2007 r. Załącznik do rozporządzenia stanowi formularz PIT-23.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 243, poz. 1758

 

W rozporządzeniu MF z 15.12.2006 r. w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i in­formacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, określono wzory oświadczeń, deklaracji i informacji w podatku dochodowym od osób fizycznych, które stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych od 1.1.2007 r.

 

Załączniki do rozporządzenia zawierają formularze: PIT-2, PIT-2a, PIT-2C, PIT-3, PIT-12, PIT-4R, PIT-6, PIT-8AR, PIT-8C, PIT-8S, PIT-11, PIT-R, IFT/IFT-1R.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 243, poz. 1760

CIT

 

W rozporządzeniu MF z 15.12.2006 r. w sprawie okreś­lenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i in­formacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, określono wzory oświadczeń, deklaracji i informacji w podatku dochodowym od osób prawnych, które stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych od 1.1.2007 r. (CIT-6R, CIT-6AR, CIT-9R, CIT-10R, CIT-11R, CIT-8, CIT-8A, CIT-8B, CIT-5, CIT-8/0, CIT-D, CIT-7, IFT-2/IPT-2R).

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 243, poz. 1761

Opłata skarbowa

 

Rozporządzenie MF z 21.12.2006 r. w sprawie do­kumentowania zapłaty opłaty skarbowej oraz trybu jej zwrotu określa:

 

1) dokumentowanie zapłaty opłaty skarbowej;

 

2) tryb zwrotu opłaty skarbowej;

 

3) sposób sporządzania adnotacji potwierdzających zapłatę opłaty skarbowej, zwolnienie od niej lub wyłączenie obowiązku jej zapłaty.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 246, poz. 1804

PCC

 

Rozporządzenie MF z 18.12.2006 r. w sprawie sposobu pobierania i zwrotu podatku od czynności cywilnoprawnych określa:

 

1) wzory deklaracji:

 

a) w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych,

 

b) o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika;

 

2) szczegółowy zakres danych zawartych w deklaracjach, o których mowa w pkt 1;

 

3) szczegółowy sposób pobierania i zwrotu podatku, w tym czynności związane z poborem podatku i zakres udzielania przez płatnika pouczeń podatnikowi oraz treść rejestru podatku;

 

4) sposób sporządzenia informacji o kwocie podatku ­pobranego przez płatnika należnego poszczególnym gminom.

 

Zał. Nr 1 – PCC-3: Deklaracja w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych i PCC-3/A: Informacja o pozostałych podatnikach (wzór)

 

Zał. Nr 2 – PCC-2: Deklaracja o wysokości pobranego i wpłaconego podatku przez płatnika (wzór)

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 243, poz. 1764

Podatki majątkowe i lokalne

 

Głównym celem ustawy z 16.12.2006 r. o zmianie ustawy o podatku rolnym oraz ustawy o podatku leśnym, było ujednolicenie ustaw normujących podatek rolny i leśny w zakresie deklaracji podatkowych składanych za pomocą środków komunikacji elektronicznej z terminologią zawartą w przepisach dotyczących informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Obecnie elektroniczne poświadczenie przez organ podatkowy złożenia informacji o gruntach lub lasach oraz deklaracji na podatek rolny i leśny odbywa się zgodnie ze wspomnianymi przepisami.

 

Ustawa weszła w życie 1.1.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 249, poz. 1829

 

Ustawą 7.12.2006 r. o zmianie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych oraz o zmianie niektórych innych ustaw, podatek od psów został zastąpiony fakultatywną, uznaniową opłatą, o której będzie decydować rada gminy. Maksymalna stawka wynosi 100 zł rocznie od jednego psa. Rada gminy będzie mogła zarządzić, że opłaty od posiadania psów będą zbierali inkasenci. Będzie też mogła zwalniać posiadaczy psów z opłat.

 

Ustawa weszła w życie 1.1.2007 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 249, poz. 1828

Unikanie podwójnego opodatkowania

 

Umowa podpisana w Warszawie 5.11.1999 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku.

 

Oświadczenie Rządowe z 21.12.2006 r. w sprawie ­mo­cy obowiązującej Umowy między Rządem Rzeczypospo­litej Polskiej a Rządem Gruzji w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Warszawie 5.11.1999 r.

 

Umowa weszła w życie 31.8.2006 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 249, poz. 1820–1821

 

Umowa podpisana w Warszawie 21.4.2005 r. między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

 

Oświadczenie Rządowe z 22.12.2006 r. w sprawie mocy obowiązującej Umowy między Rzecząpospolitą Polską a Nową Zelandią w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu, podpisanej w Warszawie 21.4.2005 r.

 

Umowa weszła w życie 16.8.2006 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 249, poz. 1822–1823

 

Teksty wyżej wymienionych aktów prawnych znajdą Państwo w serwisie Promulgatory.pl


Opracowanie: Anna Szewczyk

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowe przepisy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny