Nowe przepisy

A A A

Podatki lokalne

 

Minister Finansów rozporządzeniem z 21.11.2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wzoru deklaracji na podatek od środków transportowych określił nowy wzór deklaracji, który został umieszczony w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2006 r.
Opublikowano: Dz.U. Nr 232, poz. 1969

 

PIT

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 21.12.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia niektórych wzorów oświadczeń, deklaracji i informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych.

 

Nr załącznika Nazwa załącznika (wzoru)
1 PIT-4: Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy od łącznej kwoty dokonanych wypłat
2 PIT-5: Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy
3 PIT-5L: Deklaracja na zaliczkę miesięczną na podatek dochodowy według stawki 19%
4 PIT-8A: Deklaracja o zryczałtowanym podatku dochodowym
5 PIT-23: Deklaracja o osiągniętych przychodach z odpłatnego zbycia nieruchomości lub praw majątkowych, objętych zryczałtowanym podatkiem dochodowym
6 PIT-53: Deklaracja o wysokości uzyskanego dochodu
7 PIT-5/X: Informacja o należnym zryczałtowanym podatku dochodowym
8 PIT-8C: Informacja o przychodach z innych źródeł oraz o niektórych dochodach z kapitałów pieniężnych
9 PIT-8S: Informacja o wysokości wypłaconego stypendium
10 PIT-11/8B: Informacja o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy
11 PIT-R: Informacja o wypłaconych podatnikowi kwotach z tytułu pełnienia obowiązków społecznych i obywatelskich


UWAGA!
Wzory stanowiące załączniki do niniejszego rozporządzenia stosuje się do przychodów, dochodów (strat) uzyskanych od 1.1.2006 r. Oświadczenia, deklaracje i informacje podatkowe o przychodach, dochodach (stratach) uzyskanych w 2005 r., składane po 31.12.2005 r., należy sporządzać na formularzach według wzorów określonych w rozporządzeniu w brzmieniu do 1.1.2006 r.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2006 r.
Opublikowano: Dz.U. Nr 257, poz. 2155

 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 23.12.2005 r. w sprawie wzoru informacji o przychodach (dochodach) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy, obowiązującego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych określono wzory:

 

- informacji o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania [IFT-3/IFT-3R] - załącznik nr 1

 

- informacji o numerach rachunków i wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania [IFT/A] - załącznik nr 2

 

UWAGA!
Wzory stosuje się do przychodów (dochodów) osiągniętych od 1.7.2005 r., chyba że przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia informacja o wysokości przychodów (dochodów) wypłaconych lub postawionych do dyspozycji faktycznemu lub pośredniemu odbiorcy niemającemu w Polsce miejsca zamieszkania została złożona na formularzu dotychczasowym. W takim przypadku uznaje się za prawidłowe zastosowanie wzoru formularza obowiązującego przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

 

Rozporządzenie weszło w życie 30.12.2005 r.
Opublikowano: Dz.U. Nr 265, poz. 2215

 

Akcyza

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 29.11.2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego wyższa stawka akcyzy obejmuje oleje opałowe przeznaczone na cele opałowe, z których 30 lub więcej objętościowo destyluje się przy 350°C lub których gęstość w temperaturze 15 °C jest niższa od 890 kg/m3, w przypadku gdy są zabarwione na czerwono i oznaczone znacznikiem (232 zł za 1000 l).

 

Rozporządzenie weszło w życie 22.12.2005 r.
Opublikowano: Dz.U. Nr 239, poz. 2013

 


 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 2.12.2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy do 31.12.2007 r. zostały zwolnione z obowiązku oznaczania banderolami wyroby importowane, nabywane wewnątrzwspólnotowo i wytworzone na terytorium kraju np. piwo i cygara. Ten sam termin zwolnienia stosuje się wobec wyrobów wytworzonych poza terytorium kraju z przeznaczeniem do zużycia na wystawach, targach, salonach i imprezach o podobnym charakterze, jeżeli spełniają określone warunki.

 

Rozporządzenie weszło w życie 31.12.2005 r.
Opublikowano: Dz.U. Nr 242, poz. 2040

 


 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 5.12.2005 r. w sprawie wzorów deklaracji podatkowych dla podatku akcyzowego określa wzór formularza głównego deklaracji podatkowej dla podatku akcyzowego oraz wzory informacji o podatku akcyzowym dotyczących poszczególnych grup wyrobów akcyzowych i składów podatkowych.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2006 r.
Opublikowano: Dz.U. Nr 246, poz. 2090

 

Nr załącznika Nazwa załącznika (wzoru)
1 AKC-3/AKC-3zh: Deklaracja dla podatku akcyzowego
2 AKC-3/A: Informacja o podatku akcyzowym od alkoholu etylowego
3 AKC-3/B: Informacja o podatku akcyzowym od wina, napojów fermentowanych i produktów pośrednich
4 AKC-3/C: Informacja o podatku akcyzowym od piwa
5 AKC-3/D: Informacja o podatku akcyzowym od paliw silnikowych
6 AKC-3/E: Informacja o podatku akcyzowym od samochodów osobowych
7 AKC-3/F: Informacja o podatku akcyzowym od wyrobów tytoniowych
8 AKC-3/G: Informacja o podatku akcyzowym od pozostałych wyrobów akcyzowych
9 AKC-3/H: Informacja o podatku akcyzowym od energii elektrycznej
10 AKC-3/I: Informacja o podatku akcyzowym od olejów opałowych
11 AKC-3/J: Informacja o podatku akcyzowym od gazu
12 AKC-S: Informacja o ilości składów podatkowych, których deklaracja dotyczy


 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 12.12.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków prowadzenia składów podatkowych.

 

Rozporządzenie weszło w życie 5.1.2006 r.
Opublikowano: Dz.U. Nr 250, poz. 2106

 

do 5.1.2006 r. od 5.1.2006 r.
W przypadku paliw silnikowych, olejów opałowych lub gazu za miejsce magazynowania uznaje się zbiorniki naziemne i podziemne, podlegające prawnej kontroli metrologicznej na podstawie odrębnych przepisów W przypadku paliw silnikowych oraz olejów opałowych za miejsce magazynowania uznaje się zbiorniki naziemne i podziemne, podlegające prawnej kontroli metrologicznej na podstawie odrębnych przepisów. Za miejsce magazynowania tych wyrobów uznaje się również zbiorniki naziemne i podziemne, wprowadzone do użytkowania przed 1.5.2004r., które nie posiadają dowodów legalizacji jednak nie dłużej niż do 31.12.2007r.
Dodano zdanie 2 do przepisu i za miejsce magazynowania paliw silnikowych i olejów opałowych uznano także zbiorniki naziemne i podziemne, jeżeli zostały one wprowadzone przed 1.5.2004 r. I nie posiadają one dowodów legalizacji, to ww. wyroby nie mogą być w nich magazynowane dłużej niż do 31.12.2007 r.

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 16.12.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zwolnień od podatku akcyzowego wprowadza obowiązek składania naczelnikowi urzędu celnego miesięcznego zestawienia oświadczeń, że nabywane wyroby zostaną zużyte do celów uprawniających do zwolnienia z akcyzy. Zgodnie z nowelizacją zestawienie powinno zawierać:

 

- nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu składającego oświadczenie;

 

- ilość i rodzaj oraz przeznaczenie wyrobów, których dotyczy oświadczenie;

 

- datę złożenia oświadczenia;

 

- nazwę oraz adres siedziby lub miejsca zamieszkania podmiotu składającego zestawienie;

 

- datę sporządzenia zestawienia oraz podpis osoby składającej zestawienie.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2006 r.
Opublikowano: Dz.U. Nr 252, poz. 2126

 

Rozporządzeniem z 14.12.2005 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym Minister Finasów określił w załączniku nr 1 wzór dokumentu potwierdzającego zapłatę akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego w nabyciu wewnątrzwspólnotowym.

 

Rozporządzenie weszło w życie 7.1.2006 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 254, poz. 2133

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14.12.2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie wykonywania szczególnego nadzoru podatkowego alkohol etylowy w opakowaniach jednostkowych o pojemności do 1 litra całkowicie skażonego środkami dopuszczonymi do skażenia alkoholu etylowego na podstawie rozporządzenia Komisji (WE) nr 3199/93 z 22.11.1993 r. w sprawie wzajemnego uznawania procedur całkowitego skażenia alkoholu etylowego do celów zwolnienia z podatku akcyzowego (Dz.Urz. WE L 288 z 23.11.1993 r.) nie jest objęty procedurą szczególnego nadzoru podatkowego.

 

Nowelizacja rozporządzenia wprowadza także zasadę, iż kontrole obrachunkowe zapasów i obrotu wyrobami oraz stosowania znaków akcyzy przeprowadzane za okresy roczne po nowym roku nie będą miały zastosowania w przypadku podmiotu magazynującego produkty rafinacji ropy naftowej w zbiornikach naziemnych lub podziemnych, które nie są objęte prawną kontrolą metrologiczną na podstawie odrębnych przepisów.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2006 r.
Opublikowano: Dz.U. Nr 254, poz. 2136

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 23.12.2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie obniżenia stawek podatku akcyzowego podwyższono (od 16.1.2006 r.) stawki akcyzy dla wyrobów tytoniowych sprzedawanych w kraju, dostarczanych wewnątrzwspólnotowo, nabywanych wewnątrzwspólnotowo oraz importowanych tj.:

 

- dla papierosów - do wysokości 75,12 zł za każde 1 000 sztuk i 31,30% maksymalnej ceny detalicznej, z zastrzeżeniem ust. 2a;

 

- dla cygar i cygaretek - do wysokości 134,00 zł za każde 1 000 sztuk;

 

- dla tytoniu do palenia:

 

- ciętego tytoniu do ręcznego sporządzania papierosów - do wysokości 52,00 zł za każdy 1 kilogram i 21,67% maksymalnej ceny detalicznej,

 

- innego tytoniu do palenia - do wysokości 59% maksymalnej ceny detalicznej.

 

Ponadto, zgodnie z nowelizacją, objęto akcyzą paliwa z biokomponentami. Które aktualnie mają takie same stawki jak paliwa bez tych dodatków (benzyna silnikowa nieetylizowana i oleje napędowe, zarówno sprzedawane w kraju, jak i sprowadzane z zagranicy).

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2006 r., z wyjątkiem § 1 pkt 1, który wszedł w życie 16.1.2006 r.
Opublikowano: Dz.U. Nr 266, poz. 2237

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 5.12.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzoru zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, wzoru deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych wprowadza nowy wzór deklaracji uproszczonej oraz sposobu prowadzenia ewidencji nabywanych wyrobów akcyzowych (AKC-U).

 

UWAGA!
Do wyczerpania nakładu, nie dłużej jednak niż do 30.6.2006 r., może być stosowany dotychczasowy wzór deklaracji, pod warunkiem że podstawy opodatkowania i kwoty podatku zaokrąglone zostaną do pełnych złotych, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2006 r.
Opublikowano: Dz.U. Nr 248, poz. 2099

 

VAT

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 6.12.2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie kas rejestrujących został przedłużony dotychczasowy termin zwolnienia do 31.3.2006 r. Ponadto dodano § 3a, zgodnie z którym, w okresie od 1.1. do 31.3.2006 r. zwolnieni będą z obowiązku stosowania kas fiskalnych m.in. następujący podatnicy:

 

- kontynuujący działalność w 2006 r., u których kwota obrotu z działalności nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł. (jeżeli wcześniej nie mieli obowiązku stosowania kas),

 

- rozpoczynający sprzedaż w pierwszym kwartale 2006 r. do czasu przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł.

 


Rozporządzenie weszło w życie 27.12.2005 r.
Opublikowano: Dz.U. Nr 242, poz. 2043

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14.12.2005 r. w sprawie kwoty uprawniającej do wyłączenia od podatku od towarów i usług wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, wartość wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 2 VATU, uprawniającą do wyłączenia od podatku od towarów i usług w roku 2006, określono się w kwocie 39 200 zł.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2006 r.
Opublikowano: Dz.U. Nr 254, poz. 2134

 


 

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 14.12.2005 r. w sprawie kwoty uprawniającej do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dokonaną poza terytorium kraju wartość sprzedaży wysyłkowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 VATU, uprawniającą do uznania sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju za dostawę towarów dokonaną poza terytorium kraju w roku 2006 r. wynosi 137 000 zł.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2006 r.
Opublikowano: Dz.U. Nr 254, poz. 2135

 


 

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 29.12.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług wprowadza zwolnienie od podatku VAT od 1.1.2006 r., nie dłużej niż do 31.12.2007 r., usług naukowo-badawcze (PKW i U 73), które do 31.12.2007 r. korzystały ze zwolnienia od podatku VAT. Powyższe zwolnienie ma zastosowanie:

 

- w odniesieniu do usług naukowo-badawczych, świadczonych na podstawie umów zawartych przed 19.9.2005 r., bez uwzględnienia ich zamian po tym dniu oraz

 

- pod warunkiem, że umowa na usługi naukowo-badawcze została zarejestrowana we właściwym dla podatnika urzędzie skarbowym do 31.1.2006 r.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2006 r.
Opublikowano: Dz.U. Nr 266, poz. 2239

 

CIT

 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 21.12.2005 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia wzorów deklaracji, zeznania, oświadczenia oraz informacji podatkowych obowiązujących w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych określono następujące wzory:

 

Nr załącznika Nazwa załącznika (wzoru)
1 CIT-2: Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
2 CIT-2A: Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
3 CIT-2B: Deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
4 CIT-6: Deklaracja o wysokości pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
5 CIT-6A: Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych
6 CIT-11: Deklaracja o wysokości podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele niż wymienione w oświadczeniu CIT-5 lub deklaracji CIT-6a
7 CIT-10: Deklaracja o wysokości pobranego zryczałtowanego podatku dochodowego od podatników podatku dochodowego od osób prawnych niemających siedziby lub zarządu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
8 CIT-9: Deklaracja o wysokości przychodu za wywóz ładunków i pasażerów przyjętych do przewozu w porcie polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiębiorstwo żeglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców
9 CIT-8: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
10 CIT-8A: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
11 CIT-8B: Zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
12 CIT-2/O: Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
13 CIT-8/O: Informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od podatku
14 CIT-D: Informacja podatnika podatku dochodowego od osób prawnych o otrzymanych/przekazanych darowiznach
UWAGA!
Wzory stanowiące załączniki do rozporządzenia stosuje się do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od 1.1.2006 r., z wyjątkiem podatników, których rok podatkowy rozpoczął się przed 1.1.2006 r. i zakończy się po tym dniu, do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) w tym roku, którzy stosują wzory zeznania CIT8, CIT8A, CIT8B oraz informacji CIT8/O i CIT-D, w brzmieniu określonym niniejszym rozporządzeniem.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2006 r.
Opublikowano: Dz.U. Nr 257, poz. 2156

 

NIP

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 13.12.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wzorów formularzy zgłoszeń identyfikacyjnych określa następujące wzory formularzy:

 

Nr załącznika Nazwa załącznika (wzoru)
1 NIP-1: Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej prowadzącej samodzielnie działalność gospodarczą
2 NIP-2: Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby prawnej lub jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej, będącej podatnikiem lub płatnikiem
3 NIP-3: Zgłoszenie identyfikacyjne / Zgłoszenie aktualizacyjne osoby fizycznej nie prowadzącej samodzielnie działalności gospodarczej
4 NIP-B: Informacja o rachunkach bankowych
5 NIP-C: Informacja o miejscach wykonywania działalności
6 NIP-2/A: Informacja o wyodrębnionych jednostkach wewnętrznych podmiotu, podlegających obowiązkowi ewidencyjnemu
7 NIP-D: Informacja o wspólnikach spółki cywilnej, jawnej, partnerskiej, komandytowej, komandytowo-akcyjnej lub o spółkach tworzących podatkową grupę kapitałową

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2006 r.
Opublikowano: Dz.U. Nr 254, poz. 2132

 

Rachunkowość

 

Zgodnie z ustawą z 16.12.2005 r. o zmianie ustawy o rachunkowości obowiązek sporządzania skonsolidowanych sprawozdań finansowych zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej dotyczy jedynie emitentów, których papiery wartościowe są dopuszczone do obrotu na jednym z rynków regulowanych krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego, oraz banków.

 

Rozporządzenie weszło w życie 7.1.2006 r.
Opublikowano: Dz.U. Nr 267, poz. 2252

 

Podatek od czynności cywilnoprawnych

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 2.12.2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych określiło nowy wzór deklaracji w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC-1) oraz informacji o pozostałych stronach czynności cywilnoprawnej (PCC-1/A).

 

UWAGA!
Do 16.8.2006r. podatnicy mogą składać deklarację według dotychczasowego wzoru, pod warunkiem że wykazywane przez nich kwoty podstawy opodatkowania i należnego podatku zaokrąglone zostaną do pełnych złotych.

 

Rozporządzenie weszło w życie 1.1.2006 r.
Opublikowano: Dz.U. Nr 246, poz. 2089

 

 

Opracowanie: Anna Szewczyk


 

Teksty ww. aktów znajdą Państwo w serwisie PROMULGATORY.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowe przepisy
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny