Nowe przepisy

A A A

Europejska Spółka Akcyjna (SE)

 

Sejm w dniu 4.3.2005 r. uchwalił ustawę o europejskim zgrupowaniu interesów gospodarczych i spółce europejskiej. Nowa ustawa wprowadza dwa nowe typy spółek: europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych (EZIG) i spółkę europejską (SE).

 

Ustawa reguluje:

 

-rejestrację i niektóre zasady organizacji europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 2137/85/ EWG z 25.7.1985 r. w sprawie europejskiego zgrupowania interesów gospodarczych,

 

-powstanie, organizację i działalność spółki europejskiej, w zakresie nieuregulowanym w rozporządzeniu nr 2157/2001/WE z 8.10.2001 r. w sprawie statutu spółki europejskiej (SE),

 

-zasady zaangażowania pracowników w spółce europejskiej.

 

Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, EZIG podlega wpisowi do KRS na zasadach określonych dla spółek jawnych. Zgłoszeniu do rejestru podlegają m.in. następujące:

 

-nazwę zgrupowania, którą poprzedzają, albo po której następują wyrazy „europejskie zgrupowanie interesów gospodarczych” lub skrót „EZIG”, o ile te wyrazy lub skrót nie stanowią części nazwy;

 

-siedzibę zgrupowania;

 

-cele utworzenia zgrupowania;

 

-nazwę, firmę, formę prawną, stały adres lub siedzibę statutową oraz numer i miejsce rejestracji, o ile istnieje, każdego członka zgrupowania;

 

-czas istnienia zgrupowania, chyba że jest to czas nieokreślony;

 

W sprawach nieuregulowanych w rozporządzeniu nr 2137/85 oraz w ustawie do EZIG stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej. Uprawnionymi do zgłoszenia do rejestru oraz danych podlegających wpisowi są zarządcy EZIG albo jego likwidatorzy, zgodnie z zasadami reprezentacji określonymi w umowie EZIG. Wymagane przez prawo ogłoszenia pochodzące od EZIG są ogłaszane w Monitorze Sądowym i Gospodarczym.

 

Bardzo istotną cechą SE jest możliwość przeniesienia jej siedziby statutowej do innego Państwa Członkowskiego z zachowaniem jej tożsamości podmiotowej, bez potrzeby uprzedniej likwidacji spółki. Zgodnie z ustawą, w założeniu SE mogą uczestniczyć spółki określone w art. 2 ust. 1-5 rozporządzenia nr 2157/2001, czyli głównie podmioty posiadające siedzibę w różnych państwach członkowskich lub prowadzące działalność przez spółki zależne podległe prawu innego państwa członkowskiego lub też oddział usytuowany w innym państwie członkowskim. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, SE podlega wpisowi do KRS, prowadzonego przez sąd rejestrowy właściwy według siedziby statutowej SE, na zasadach określonych dla spółek akcyjnych. Założyciele SE mogą wybrać sposób zarządzania SE: abo w modelu dualistycznym (organ nadzorczy i zarządzający) - art. 23-26 ustawy, albo w modelu monistycznym, w którym występuje jeden organ administrujący spółką (art. 27-47 ustawy).

 

Ustawa weszła w życie z dniem 19.5.2005 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 62, poz. 551

 


 

 

Prawo celne

 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z 29.3.2005 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie magazynów czasowego składowania, wniosek o wydanie pozwolenia powinien, w szczególności, określać przewidywaną lokalizację, powierzchnię i kubaturę magazynu. Należy do niego dołączyć:

 

-dokumenty potwierdzające prowadzoną działalność gospodarczą;

 

-opis miejsca, w którym ma być prowadzony magazyn, jego plan sytuacyjny oraz opis warunków, które mają zapewnić nienaruszalność i tożsamość towarów;

 

-planowany termin rozpoczęcia prowadzenia magazynu;

 

-projekt regulaminu prowadzenia magazynu;

 

-wzór ewidencji towarów składowanych w magazynie.

 

Towary mogą być składowane w magazynie, jeżeli magazyn posiada odpowiednie warunki techniczne i jest przystosowany do ich przechowywania.

 

Rozporządzenie weszło w życie 3.5.2005 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 62, poz. 553

 


 

 

Zaniechanie poboru podatku

 

Minister Finansów rozporządzeniem z 23.3.2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od niektórych dochodów podatników podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych zarządził zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych od dochodów uzyskanych przez podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium RP, z tytułu nieodpłatnego nabycia:

 

1 )środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how),

 

2) prawa do używania środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych, w tym uzyskanych informacji w dziedzinie przemysłowej, handlowej lub naukowej (know-how), na podstawie umowy użyczenia lub umowy o podobnym charakterze,

 

3) usług szkoleniowych

 

- w następstwie wykonania umów offsetowych.

 

Zaniechanie dotyczy również podatników mających miejsce zamieszkania, siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w przypadku nieodpłatnego nabycia powyższych wartości lub praw od podatników lub za ich pośrednictwem.

 

Zaniechanie poboru podatku ma zastosowanie do dochodów uzyskanych w następstwie nieodpłatnego nabycia wartości lub praw, o których mowa w tym przepisie, pozostających w związku z produkcją lub handlem bronią, amunicją lub materiałami wojennymi, pod warunkiem, że produkty te przeznaczone zostaną wyłącznie na cele wojskowe.

 

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów uzyskanych od 1.1.2005 r. do 31.12.2005 r.

 

Rozporządzenie weszło w życie 10.5.2005 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 68, poz. 590

 


 

 

Minister Finansów rozporządzeniem z 25.4.2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przyznanych bezrobotnemu środków z Funduszu Pracy, o których mowa w § 1 pkt 1 lit. b) i c) rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 31.8.2004 r. w sprawie warunków i trybu refundacji ze środków Funduszu Pracy kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, przyznawania bezrobotnemu środków na podjęcie działalności gospodarczej i refundowania kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa oraz wymiaru dopuszczalnej pomocy stanowiących pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 rozporządzenia Komisji (WE) nr 69/2001 z 12.1.2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis i udzielonych zgodnie z przepisami tego rozporządzenia. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.1.2004 r. do 31.12.2005 r.

 

Rozporządzenie weszło w życie 27.4.2005 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 70, poz. 630

 


 

 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z 6.4.2005 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) oraz zwolnienia niektórych grup płatników z obowiązku pobrania podatku zarządza się zaniechanie poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od przyznanych przez Agencję Nieruchomości Rolnych stypendiów na podstawie regulaminu przyznawania i realizacji tych stypendiów uczniom uczęszczającym do szkół ponadgimnazjalnych - do wysokości nieprzekraczającej rocznie kwoty 1200 zł. Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1.1.2005 r. do 31.12.2005 r.

 

Rozporządzenie weszło w życie 29.4.2005 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 74, poz. 651

 


 

 

Kodeks postępowania administracyjnego

 

Zgodnie z ustawą z 11.3.2005 r. o zmianie ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego urzędy pocztowe i gminy w przypadku niemożności dostarczenia pisma sądowego w postępowaniu cywilnym do adresata będą je przechowywać przez 14 dni oraz będą je dwukrotnie awizować. W przypadku niepodjęcia przesyłki przez adresata w tym terminie, nastąpi domniemanie doręczenia, czyli uznanie, że pismo zostało doręczone.

 

Ustawa weszła w życie 6.6.2005 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 78, poz. 682

 Teksty ww. aktów znajdą Państwo w serwisie PROMULGATORY.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowe przepisy
Anna Szewczyk
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny