Nowe przepisy

A A A

PIT

 

Sejm 26.1.2006 r. przyjął ustawę o zmianie ustawy - Prawo o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. W art. 21 ust. 1 pkt 39 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa z 26.7.1991 r.; Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176) dodano spójnik „i” między zwrotem „inne stypendia naukowe” a „za wyniki w nauce”. Przepis miał zwalniać te źródła dochodu z opodatkowania (miało to dotyczyć stypendiów nieobjętych ustawą o szkolnictwie wyższym), ale bez spójnika nie mógł realizować swojego celu. Zwalniał bowiem z opodatkowania stypendium, które faktycznie nie istniało.

 

Ustawa weszła w życie 5.4.2006 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 46, poz. 328

  

 

Akcyza

 

Ustawa z 10.3.2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej określa zasady oraz tryb zwrotu podatku akcyzowego, zwanego dalej „zwrotem podatku”, zawartego w cenie oleju napędowego oznaczonego kodem CN 2710 19 41 do 2710 19 49, wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwanego dalej „olejem napędowym”.

 

Zwrot podatku przysługuje producentowi rolnemu, za którego uważa się osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, będącą posiadaczem gospodarstwa rolnego w rozumieniu przepisów o podatku rolnym.

 

Ustawa weszła w życie 5.4.2006 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 52, poz. 379

  

 

VAT

 

Rozporządzenie Ministra Finansów z 28.3.2006 r. w sprawie kas rejestrujących określa:

 

- zwolnienia na czas określony niektórych grup podatników oraz niektórych czynności z obowiązku ewidencjonowania obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących;

 

- sposób, warunki i tryb odliczania od podatku należnego (zwrotu) kwoty, o której mowa w art. 111 ust. 4 i 5 VATU oraz przypadki, warunki i tryb zwrotu kwot, o których mowa w art. 111 ust. 6 VATU, przez podatnika, oraz inne przypadki naruszenia warunków związanych z jej odliczeniem (zwrotem), powodujące konieczność dokonania przez podatnika zwrotu tych kwot.

 

Zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

 

- do 31.12.2006 r. - sprzedaż w zakresie czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia;

 

- do 31.8.2006 r. - czynności objęte do 31.3.2006 r. zwolnieniem od ewidencjonowania wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z 23.12.2004 r. w sprawie kas rejestrujących, niewymienione w załączniku do niniejszego rozporządzenia.

 

Do 31.12.2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania:

 

1) podatników dokonujących sprzedaży towarów i usług wymienionej w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, jeżeli w poprzednim roku podatkowym udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 VATU był wyższy niż 70%;

 

Zwolnienie traci moc z 1.9.2006 r., jeżeli w okresie pierwszego półrocza 2006 r. Udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej z obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 139 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem z działalności wymienionej w art. 111 ust. 1 VATU był równy lub niższy niż 70%.

 

2) podatników opłacających zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej w zakresie działalności wymienionej:

 

a) w części I w lp. 1, 10, 12, 26, 31-34, 40-45, 47-50, 54, 58, 65, 74, 77, 78, 84, 92-95, w części V w lp. 3, 4 - usługi w zakresie transportu osób na rzece Dunajec przez flisaków pienińskich, w części VII w lp. 1-2, w części X i XI załącznika nr 3 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, wykonywanej bez zatrudniania pracowników, z wyjątkiem małżonka,

 

b) w części I w lp. 2, 7, 28, 35-39, 60-64, 79 i w części VIII załącznika nr 3 do ustawy, o której mowa w lit. a)

 

- jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania;

 

Podatnicy w przypadku:
     
  • zrzeczenia się zastosowania opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej albo utraty prawa do rozliczania podatku dochodowego w tej formie lub
  • niedotrzymania warunku zwolnienia, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lit. A),
  •  
tracą prawo do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiły te zdarzenia, nie wcześniej jednak niż z chwilą przekroczenia w 2006 r. obrotów w wysokości 40000 zł z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 VATU.

 

3) podatników, u których kwota obrotu z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 VATU, nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 40 000 zł i jeżeli wcześniej nie powstał wobec nich obowiązek ewidencjonowania;

 

Zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło w trakcie 2006 r. przekroczenie kwoty obrotów w wysokości 40 000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1VATU.

 

4) podatników rozpoczynających sprzedaż po 31.12.2005 r., o której mowa w poz. 1-39 załącznika do rozporządzenia, w przypadkach gdy przewidywany przez podatnika udział obrotów z tytułu tej sprzedaży w obrotach ogółem podatnika z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy planowanych do zrealizowania do końca 2006 r. - będzie wyższy niż 70%.

 

Zwolnienie traci moc po upływie dwóch miesięcy:
     
  • licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po sześciomiesięcznym okresie, w którym udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej od obowiązku ewidencjonowania, wymienionej w poz. 139 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, z działalności określonej w art. 111 ust. 1 VATU był równy lub niższy niż 70% w przypadku podatników rozpoczynających działalność w pierwszym półroczu 2006 r.;
  • licząc od 31.12.2006 r. w przypadku podatników rozpoczynających działalność w drugim półroczu 2006 r., u których udział obrotów ze sprzedaży zwolnionej od obowiązku ewidencjonowania wymienionej w poz. 139 załącznika do rozporządzenia, w obrotach ogółem, z działalności określonej w art. 111 ust.1 VATU będzie do końca 2006 r. równy lub niższy niż 70%.
  •  

 

Do 31.12.2006 r. zwalnia się z obowiązku ewidencjonowania również podatników rozpoczynających sprzedaż w 2006 r., z tym, że w przypadku przekroczenia kwoty obrotów w wysokości 20 000 zł, z działalności, o której mowa w art. 111 ust. 1 ustawy, zwolnienie obowiązuje do dnia przekroczenia tej kwoty.

 

Powyższych zwolnień od obowiązku ewidencjonowania nie stosuje się bez względu na wysokość osiąganych obrotów:

 

1) do podatników prowadzących działalność w zakresie sprzedaży gazu płynnego;

 

2) przy świadczeniu usług przewozów regularnych i nieregularnych pasażerskich w samochodowej komunikacji, z wyjątkiem przewozów, o których mowa w poz. 6 i 7 załącznika do rozporządzenia;

 

3) przy świadczeniu usług przewozu osób i ładunków taksówkami;

 

4) przy dostawie: silników spalinowych tłokowych, wewnętrznego spalania, typu stosowanego w pojazdach mechanicznych (PKWiU 34.10.1), nadwozi do pojazdów mechanicznych, przyczep i naczep (PKWiU 34.2), części i akcesoriów do pojazdów mechanicznych i ich silników (PKWiU 34.3);

 

5) przy dostawie:

 

a) sprzętu radiowego, telewizyjnego i telekomunikacyjnego, z wyłączeniem lamp elektronowych i innych elementów elektronicznych oraz części do aparatów i urządzeń do operowania dźwiękiem i obrazem, anten, (ex PKWiU 32),

 

b) sprzętu fotograficznego, z wyłączeniem części i akcesoriów do sprzętu i wyposażenia fotograficznego, (ex PKWiU 33.40.3);

 

6) przy dostawie wyrobów z metali szlachetnych lub z udziałem tych metali, których sprzedaż nie może korzystać ze zwolnienia od podatku, o którym mowa w art. 113 ust. 1 i 9 VATU;

 

7) przy dostawie nagranych, z zapisanymi danymi lub zapisanymi pakietami oprogramowania komputerowego (w tym również sprzedawanymi łącznie z licencją na użytkowanie): płyt CD, DVD, kaset magnetofonowych, taśm magnetycznych (w tym kaset wideo), dyskietek, kart pamięci, kartridży.

 

Rozporządzenie weszło w życie z dniem 1.4.2006 r., z wyjątkiem przepisów § 4 pkt 4-7, które wchodzą w życie z 1.9.2006 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 51, poz. 375

 


Teksty ww. aktów znajdą Państwo w serwisie PROMULGATORY.pl

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nowe przepisy
Anna Szewczyk
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny