Nauka pływania ze wstępem na basen powinna zostać opodatkowana stawką podstawową VAT

A A A

Regulamin świadczenia usług nie jest prawotwórczy na gruncie podatku VAT i nie może determinować podatkowej kwalifikacji tych usług. Podmiot prowadzący działalność w zakresie nauki pływania musi mieć zapewniony wstęp na pływalnię. Nie można rozdzielić usług nauki pływania i usługi basenowej, bowiem podział ten miałby charakter sztuczny. Nauka pływania wraz z dostępem do pływalni stanowi typową usługę kompleksową. W konsekwencji koszt zakupu usługi basenowej powinien być skalkulowany w ramach kompleksowego świadczenia i opodatkowany według usługi głównej – nauki pływania w stawce podstawowej 23%.

Wyrok WSA w Gdańsku z 3.11.2015 r., I SA/Gd 995/15

Komentowany wyrok zapadł w sprawie spółki, która świadczy usługi w ramach szkoły pływania. Lekcje pływania odbywają się w aquaparku, który obciąża spółkę za usługę basenową, wystawiając fakturę z obniżoną 8% stawką podatku VAT, która zgodnie z pozycją 179 załącznika Nr 3 do ustawy o podatku od towarów i usług (dalej: VATU) została przewidziana dla opodatkowania „Usług związanych z działalnością obiektów sportowych” objętych grupowaniem PKWiU 93.11.10.0. Zdaniem spółki usługi polegające na nauce pływania są świadczeniami odrębnymi od usługi basenowej. Z tego względu spółka dokonuje rozliczenia z klientami szkoły przez refakturowanie kosztów poniesionych przez nią na rzecz aquaparku, stosując 8% stawkę VAT, oraz naliczanie opłaty za usługi świadczone przez instruktorów lub trenerów pływania, stosując stawkę 23% VAT. Powyższy sposób rozliczenia zapisany został w wewnętrznym regulaminie szkoły pływania.

W celu potwierdzenia poprawności przyjętego sposobu rozliczeń spółka wystąpiła do Ministra Finansów z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, wnosząc o potwierdzenie, że postępuje prawidłowo, refakturując na klientów szkoły pływania koszty wstępu do aquaparku (odsprzedaż usług basenowych), stosując przy tym stawkę VAT właściwą dla usług związanych z działalnością obiektów sportowych (PKWiU 93.11.10.0), tj. stawkę w wysokości 8%.

Dyrektor IS działający z upoważnienia Ministra Finansów wydał interpretację indywidualną, w której uznał stanowisko spółki w zakresie sposobu opodatkowania VAT usług basenowych za nieprawidłowe. W ocenie organu usługi świadczone w ramach lekcji pływania stanowią usługę złożoną, w której skład wchodzi świadczenie polegające na korzystaniu z basenu oraz nauka pływania. W konsekwencji, zdaniem organu, koszt zakupu usługi basenowej pozwalającej na korzystanie z basenu powinien być skalkulowany w ramach kompleksowego świadczenia polegającego na prowadzeniu lekcji pływania i opodatkowany w sposób właściwy dla usługi głównej – nauki pływania – według podstawowej 23% stawki VAT.

Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa spółka zaskarżyła uzyskaną interpretację indywidualną do WSA w Gdańsku, który uznał, że organ interpretacyjny dokonał prawidłowej wykładni norm prawa podatkowego. Wojewódzki Sąd Administracyjny uznał, że przedmiotem świadczenia na rzecz uczestników szkoły pływania jest usługa w postaci lekcji pływania. Opłaty za wstęp do aquaparku stanowią elementy kalkulacyjne ceny tej usługi podlegające łącznie z usługami nauki pływania opodatkowaniu według 23% stawki VAT. Jednocześnie WSA zwrócił uwagę, że bez wpływu na sposób opodatkowania usług świadczonych w ramach lekcji pływania pozostają ustalenia wewnętrznego regulaminu szkoły pływania. Wojewódzki Sąd Administracyjny wskazał, że regulacje te nie mają mocy prawotwórczej na gruncie podatku VAT.

Komentarz

W stanie faktycznym, w którym rozstrzygał WSA, istota sporu dotyczyła ustalenia, czy preferencyjna stawka VAT w wysokości 8% może zostać zastosowana do opodatkowania usług basenowych wyodrębnionych w ramach lekcji pływania podlegających zasadniczo opodatkowaniu stawką podstawową – w sytuacji gdy tego typu rozliczenie zostało przewidziane w regulaminie wewnętrznym szkoły pływania. Należy stwierdzić, że istnieją mocne argumenty przemawiające za tezą zaprezentowaną przez WSA, zarówno w zakresie, w jakim WSA uznał, iż usługi basenowe oraz usługi nauki pływania stanowią w istocie jedno świadczenie, które należy opodatkować jednolicie według 23% stawki VAT, jak i co do stwierdzenia, że bez znaczenia dla sposobu opodatkowania tych świadczeń podatkiem VAT pozostaje sama treść regulaminu szkoły pływania.

Jak powszechnie wiadomo, opodatkowaniu podatkiem VAT podlegają czynności enumeratywnie wymienione w art. 5 ust. 1 VATU. Z konstrukcji podatku VAT wynika natomiast, że przedmiotem opodatkowania tym podatkiem są czynności o charakterze zdarzeń ekonomicznych, a nie same umowy zawierane w ramach stosunków cywilnoprawnych. Niezależnie zatem od tego, w jaki sposób strony umowy określiły przedmiot świadczenia, o sposobie opodatkowania tego świadczenia decydować powinna faktyczna czynność, dla której VATU przewiduje określone zasady opodatkowania. Bez znaczenia dla sposobu opodatkowania danego świadczenia pozostają zatem zasadniczo ustalenia poczynione w tym zakresie przez strony umowy czy to wspólnie w samej umowie, czy jednostronnie np. w regulaminie świadczenia usług.

Należy zwrócić uwagę, że co do zasady każde świadczenie do celów opodatkowania podatkiem VAT powinno być traktowane jako odrębne i niezależne. Jednocześnie zgodnie z koncepcją wypracowaną przez Trybunał Sprawiedliwości UE (przykładowo wyrok w sprawie C-349/96 Card Protection Plan Ltd), jeżeli dwa lub więcej niż dwa świadczenia są tak ściśle powiązane, że obiektywnie tworzą w aspekcie gospodarczym jedną całość, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te świadczenia lub czynności stanowią jednolite świadczenie do celów podatkowych.

Odnosząc powyższe do stanu faktycznego będącego podstawą wydania komentowanego orzeczenia, wydaje się, że WSA zasadnie uznał, iż immanentną częścią usługi w zakresie lekcji pływania jest usługa basenowa umożliwiająca wejście na basen w celu uczestniczenia w lekcji pływania. Obie te usługi są ze sobą ściśle powiązane i zasadniczo w sensie ekonomicznym tworzą jedną całość. W konsekwencji usługi te powinny zostać potraktowane jako usługa kompleksowa i opodatkowane w sposób właściwy dla świadczenia głównego, którym jest nauka pływania – jednolicie według 23% stawki VAT. Podkreślenia wymaga, że nabycie usług basenowych od aquaparku jest niezbędne do przeprowadzenia nauki pływania, w związku z czym usługi te nie powinny być traktowane jako usługi odrębne i refakturowane na uczestników szkoły pływania z 8% stawką VAT. Dla powyższego sposobu opodatkowania VAT usług świadczonych w ramach lekcji pływania nie powinny mieć znaczenia zapisy regulaminu szkoły. Jak wyżej wskazano, regulamin wewnętrzy nie tworzy bowiem nowego stanu prawnego w zakresie podatku VAT.

Opracowanie i komentarz: Ewelina Błądek, konsultant

Komentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nauka pływania ze wstępem na basen powinna zostać opodatkowana stawką podstawową VAT
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny