Należności licencyjne wypłacane do Hongkongu: jaki podatek u źródła?

A A A
 

1. W polsko-chińskiej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania przewidziano, że wątpliwości dotyczące interpretacji postanowień tej umowy rozstrzygane będą w drodze porozumienia stron (Polski oraz ChRL).

 

2. W związku z powyższym, tego rodzaju wątpliwości nie powinny być rozstrzygane jednostronnie, za pomocą interpretacji Ministra Finansów jednego tylko państwa.

 

Wyrok NSA z 8.12.2006 r. (II FSK 1427/05)

 

 

Polska Spółka Akcyjna (dalej „Spółka”) wypłacała należności z tytułu zakupu licencji na program komputerowy spółce z o.o. z siedzibą w Hongkongu. W związku z tym, Spółka odprowadziła z tytułu wypłat wspomnianych na­leż­ności zryczałtowany podatek dochodowy („podatek u źró­­d­ła”). Kierując się postanowieniami polsko-chińskiej ­umowy o zapobieganiu podwójnego opodatkowania (dalej „umowa”), Spółka uznała, iż właściwą stawką podatku jest stawka w wysokości 10%.

 

W ocenie organów podatkowych obu instancji, umowa nie obejmuje Hongkongu. Zatem, właściwa stawka wynosiła 20%, a nie 10%. Skutkiem takiego poglądu było przypi­sanie Spółce zaległości podatkowej. Organy powoływały się na treść art. 3 pkt 6 umowy, zgodnie z którym „określenie »Chiny« oznacza Chińską Republikę Ludową”. W konsek­wencji, umowę stosuje się do podmiotów mających siedzibę na „terytorium Chińskiej Republiki Ludowej, włączając jej obszar morski, na którym stosowane jest chińskie prawo podatkowe oraz obszar znajdujący się poza morzem terytorialnym, w którym Chińska Republika Ludowa wykonuje zgodnie z prawem międzynarodowym suwerenne prawa odnoszące się do badania i eksploatacji dna morskiego i podglebia oraz ich zasobów naturalnych”. Tymczasem Hongkong jest regionem autonomicznym, wobec czego – zdaniem organów – nie jest objęty postanowieniami umowy.

 

Niezależnie od powyższego, Dyrektor IS w Warszawie, który rozstrzygał sprawę w II instancji, zwrócił się o wyjaś­nienie kwestii zakresu stosowania umowy międzynarodowej do Ministra Finansów. Minister wydał pismo w trybie art. 14 OrdPU, w którym stwierdził, iż Hongkong jako te­rytorium autonomiczne nie podlega postanowieniom umo­wy. Stanowisko Ministra ostatecznie przekonało Dyrektora IS, że potrącenie podatku według stawki 10% było nieprawidłowe.

 

Po niekorzystnych decyzjach obu instancji, Spółka wniosła skargę do WSA w Warszawie. Ten jednak podzielił zdanie organów podatkowych i skargę oddalił.

 

W tej sytuacji, Spółka wniosła skargę kasacyjną do NSA. W treści skargi Spółka wskazała, iż zgodnie z umową, Polska i Chiny zobowiązały się, że w razie niejasności co do jej stosowania, będą rozstrzygać te niejasności w drodze porozumienia. Zdaniem Spółki, porozumienia tego nie można zastępować jednostronną interpretacją polskiego Ministra.

 

Ponadto, podczas rozprawy przed NSA, pełnomocnik Spółki zaznaczył, że sprawa ma charakter precedensowy i może znacząco wpłynąć na obrót gospodarczy między Polską a Chinami.

 

Naczelny Sąd Administracyjny uchylił w całości zaskarżony wyrok WSA, uwzględniając tym samym skargę kasacyjną.

 

Sąd wskazał, iż umowy o unikaniu podwójnego opo­datkowania należą do prawa międzynarodowego. W ocenie sądu, zakres obowiązywania polsko-chińskiej umowy po­winien zostać ustalony zgodnie z trybem przewidzianym w art. 25 i 26 tejże umowy. Tryb ten przewiduje określoną procedurę porozumienia stron i wymiany informacji. W kon­tekście wspomnianych regulacji, tylko państwa będące stronami umowy mogą decydować o zakresie jej stosowania.

 

W efekcie, pismo Ministra Finansów wydane w trybie z art. 14 § 1 pkt 2 OrdPU nie jest wiążące, bowiem ma charakter jednostronny i arbitralny.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Należności licencyjne wypłacane do Hongkongu: jaki podatek u źródła?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny