Możliwość zwolnienia z CIT dochodu ze sprzedaży produktów wymagających udziału zewnętrznych kooperantów spoza SSE

A A A

Wydatki poniesione poza specjalną strefą ekonomiczną (dalej: SSE) na usługi subsydiarne nabyte w celu prowadzenia przez spółkę działalności gospodarczej w SSE można uznać za koszty podlegające zwolnieniu na mocy art. 17 ust. 1 pkt 34 PDOPrU (dalej: zwolnienie).

Wyrok NSA z 5.3.2019 r., II FSK 779/17

 

Spółka prowadzi działalność gospodarczą na terenie SSE. Ze względu na ograniczone zasoby techniczne spółka nabywa na potrzeby działalności strefowej usługi od zewnętrznych kooperantów, którzy działają poza SSE. Usługi te obejmują m.in. obróbkę materiałów należących do spółki. Nabywane od kooperantów usługi, będące elementem procesu produkcyjnego, są bezpośrednio związane z działalnością prowadzoną przez spółkę na terenie SSE, są przy tym niezbędne do wyprodukowania finalnego produktu strefowego (tj. określonego w zezwoleniu), niemniej nie są kluczowym elementem produkcji – mają charakter subsydiarny (pomocniczy).

Wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej spółka chciała potwierdzić, że przychody uzyskane z tytułu sprzedaży produktów wymagających w procesie produkcyjnym częściowego udziału zewnętrznych kooperantów stanowią przychody objęte zwolnieniem w związku z prowadzeniem działalności na terenie SSE.

Dyrektor IS w Katowicach uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Zdaniem organu wolny od PDOPr jest wyłącznie dochód uzyskany z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE w zakresie określonym w zezwoleniu. Jeżeli dany rodzaj (przedmiot) działalności gospodarczej nie jest wymieniony w zezwoleniu lub jest prowadzony poza SSE, to dochód z takiej działalności nie podlega zwolnieniu. Organ dodał, że zwolnienie nie ma charakteru podmiotowego, zatem nie obejmuje wszystkich dochodów podmiotu gospodarczego prowadzącego działalność gospodarczą na terenie SSE na podstawie zezwolenia, lecz tylko te dochody, które zostały uzyskane z działalności prowadzonej w ramach zezwolenia.

W odpowiedzi na skargę podatnika WSA nie podzielił poglądu organu. Sąd wskazał, że kluczową kwestią jest subsydiarny charakter usług świadczonych przez kooperantów działających poza SSE, ponieważ koszty ich zakupu służą prowadzeniu przez spółkę działalności gospodarczej w SSE, czyli mają na celu osiągnięcie określonych w zezwoleniu strefowym i podlegających tym samym zwolnieniu przychodów.

Na wydany wyrok Dyrektor IS w Katowicach wniósł do NSA skargę kasacyjną, zarzucając WSA m.in. błędną interpretację stanu faktycznego poprzez przyjęcie, że korzystanie z usług kooperantów należy traktować jako realizację pomocniczych etapów produkcji poza terenem strefy. Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną, wyjaśniając, że dochody nie zatracają przymiotu uzyskania z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy tylko z tej przyczyny, że część prac przy produkcji materiałów wykona podwykonawca spoza strefy. Zdaniem sądu istotne jest, że zasadnicze prace, jak podała spółka, są wykonywane na terenie strefy.

Komentarz

Stanowisko wyrażone przez NSA w komentowanym wyroku wskazuje wprost, jak należy rozumieć pojęcie dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie SSE. Ma to bezpośrednie przełożenie na określenie zakresu korzystania ze zwolnienia w przypadku zlecania podwykonawcom spoza strefy wykonania prac pomocniczych w procesie produkcji.

Naczelny Sąd Administracyjny oparł swoje stanowisko przede wszystkim na przywołanej wcześniej przez WSA wykładni językowej, funkcjonalnej i celowościowej. Zauważył również, że jego stanowisko jest tożsame z zajętym przez NSA w orzeczeniu z 10.9.2015 r., II FSK 1766/13.

Odwołując się w swoim stanowisku do ww. wyroków, NSA wskazał, że oczekiwanie, by podatnik wyodrębnił w sztuczny sposób niewielki wycinek produkcji realizowanej na terenie strefy tylko z tego powodu, że korzysta z usług podwyko­nawców, nie znajduje ani prawnego, ani racjonalnego uza­sadnienia.

Przyjęte przez NSA stanowisko należy uznać za prawidłowe. Brak jest bowiem wystarczającego uzasadnienia przez organ wąskiego rozumienia dochodu uzyskanego z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie strefy w przypadku korzystania z usług podwykonawców. Trudno jednocześnie zgodzić się z organem, że dla uznania dochodu za uzyskany z działalności strefowej podatnik nie może na żadnym etapie zlecać pomocniczych prac produkcyjnych kooperantom. Takie podejście prowadziłoby do nieracjonalnego prowadzenia działalności gospodarczej lub wręcz mogłoby w określonych przypadkach ją uniemożliwić, np. ze względów technicznych.

Podejście prezentowane w omawianej i skutecznie zaskarżonej interpretacji organy przyjmowały w szeregu negatywnych interpretacji, kształtując niekorzystną linię interpretacyjną dotyczącą kalkulacji dochodu objętego zwolnieniem.

Komentowane orzeczenie jest zatem dla podatników bardzo korzystne. Co istotne, wpisuje się ono w ukształtowaną już linię orzeczniczą sądów administracyjnych w obu instancjach w zakresie określania zakresu pomocniczości, dozwolonej na potrzeby kalkulacji dochodu zwolnionego, por. m.in. wyroki NSA z 10.9.2015 r., II FSK 1766/13, z 9.8.2017 r., II FSK 1853/15 czy z 15.2.2018 r., II FSK 1276/16).

 


 

Opracowanie i komentarz: Maciej Klimczyk, starszy konsultant oraz Justyna Wojtasik, konsultant

 


Wybór orzeczeń i komentarze przygotowali eksperci z Działu prawno-podatkowego i Zespołu zarządzania wiedzą PricewaterhouseCoopers

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Możliwość zwolnienia z CIT dochodu ze sprzedaży produktów wymagających udziału zewnętrznych kooperantów spoza SSE
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny