Miejsce wykonywania usług rozrywkowych

A A A
Wyrok ETS

Wyrok Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości z 12.5.2005 r. w sprawie RAL (Channel Islands) Ltd, RAL Ltd, RAL Services Ltd, RAL Machines Ltd v Commissioners of Customs and Excise (C-452/03)

 

Sprawa dotyczyła grupy spółek inkorporowanych głównie w Wielkiej Brytanii prowadzących działalność w zakresie publicznego organizowania w Wielkiej Brytanii gier na automatach i podobnych urządzeniach.

 

W ramach wewnętrznej restrukturyzacji, bezpośrednie świadczenie usług w zakresie udostępniania publiczności automatów do gry zostało powierzone skarżącej, spółce z grupy, która została utworzona poza Wspólnotą. Spółka ta wykorzystywała przy świadczeniu przedmiotowych usług nieruchomości oraz sprzęt do gry wynajmowany od spółek brytyjskich, zaś fizyczną obsługę klientów powierzyła innej wyspecjalizowanej spółce brytyjskiej, nie utrzymując praktycznie żadnego personelu własnego w tym celu.

 

Skarżąca przyjęła stanowisko, iż w powyższej sytuacji należy uznać, że usługi organizacji gier na automatach były świadczone w miejscu jej siedziby, a zatem poza Wspólnotą, oraz nie podlegały w związku z tym opodatkowaniu VAT. Co więcej, skarżąca występowała o zwrot naliczonego podatku VAT w trybie Trzynastej Dyrektywy VAT.

 

Brytyjskie organy podatkowe uznały, iż należało na gruncie podatku VAT zignorować skutki podatkowe restrukturyzacji grupy, której skarżąca była częścią. W rzeczywistości bowiem przedmiotowe usługi były wykonywane efektywnie w Wielkiej Brytanii, zaś postępowanie spółek z grupy dowodzi jedynie próby nadużycia prawa podatkowego.

 

Nie odnosząc się bezpośrednio do tych kwestii, ETS zwrócił jedynie uwagę, iż zgodnie z art. 9(2)(c) Szóstej Dyrektywy, za miejsce świadczenia usług odnoszących się do działalności rozrywkowej uważa się miejsce, gdzie usługi te faktycznie są wykonywane.

 

Trybunał uznał, iż usługi świadczone przez skarżącą spełniają przesłanki wskazane w dyspozycji tego przepisu, a zatem miejsce ich wykonywania znajduje się w Wielkiej Brytanii, gdzie podlegają one także opodatkowaniu VAT.

 

ETS odrzucił pogląd skarżącej, iż świadczone przez nią usługi nie miały charakteru rozrywkowego, gdyż miały na celu raczej gromadzenie korzyści finansowych uzyskiwanych od graczy. Zdaniem Trybunału, usługi świadczone przez skarżącą związane są z rozrywką klientów, nie zaś z gromadzeniem przez nich korzyści finansowych, tym bardziej, iż możliwość poniesienia straty jest dla klientów immanentną cechą usług nabywanych od skarżącej.

 

ETS argumentował także, iż uznanie przedmiotowych usług za świadczone w miejscu ich fizycznego wykonywania, a zatem w Wielkiej Brytanii, jest także racjonalne z punktu widzenia systemu podatkowego, gdyż podlegają one w takiej sytuacji opodatkowaniu w tym Państwie Członkowskim, w którym znajdują się ich konsumenci.Opracowanie: Michał Bernat
Autor jest doradcą podatkowym w biurze Kancelarii Wardyński i Wspólnicy w Brukseli oraz w Central European Law Offices, prowadzonym wspólnie z kancelarią Kocian Solc Balastik z Czech oraz kancelarią Cechova Rakovsky ze Słowacji

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Miejsce wykonywania usług rozrywkowych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny