Łączenie funkcji komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej nie modyfikuje obowiązku podatkowego akcjonariusza w PIT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach

A A A

Przychód akcjonariusza będącego jednocześnie komplementariuszem w spółce komandytowo-akcyjnej z tytułu otrzymanej dywidendy powstanie w dniu wypłaty tej dywidendy. W konsekwencji podatnik będzie zobowiązany do odprowadzenia zaliczki na PIT z tytułu dywidendy za okres, w którym została ona wypłacona.Wyrok WSA w Gliwicach z 2.7.2013 r.,I SA/Gl 1238/12

Analizowany wyrok dotyczył osoby fizycznej, która w przyszłości zamierzała przekształcić spółkę partnerską w spółkę komandytowo-akcyjną (dalej: SKA). W tej spółce podatnik byłby akcjonariuszem pełniącym jednocześnie funkcję komplementariusza. Z tytułu posiadanych akcji podatnikowi mogłaby w przyszłości przysługiwać dywidenda.

W związku z powyższym podatnik wystąpił z wnioskiem o interpretację indywidualną w zakresie określenia momentu opodatkowania przychodów uzyskanych przez niego jako akcjonariusza z tytułu uczestnictwa w SKA. Zdaniem podatnika przychód ten powstanie w momencie podjęcia uchwały o wypłacie dywidendy akcjonariuszom, ponieważ dopiero z tą chwilą podatnik nabywa wierzytelność wobec spółki o wypłatę przysługującej mu dywidendy (wcześniej nie ma możliwości skutecznego domagania się jej wypłaty). W konsekwencji obowiązek odprowadzenia zaliczki od przychodów uzyskanych z tytułu uczestnictwa w SKA powstanie w rozliczeniu za okres, w którym została podjęta uchwała o podziale zysku.

Z wyżej przedstawionym stanowiskiem nie zgodził się organ podatkowy. W wydanej interpretacji indywidualnej Dyrektor IS w Katowicach wskazał, że przychody z tytułu uczestnictwa w SKA należy kwalifikować do źródła pozarolnicza działalność gospodarcza. Za dochód z działalności gospodarczej uważa się z kolei dochód wykazany na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg. To zaś doprowadziło organ podatkowy do twierdzenia, że podatnik powinien ustalać przychód na podstawie prowadzonych przez spółkę ksiąg, stosownie do jego udziału w zysku, i odprowadzać zaliczki w trakcie roku podatkowego.

Na przedmiotową interpretację podatnik złożył skargę, podtrzymując stanowisko zaprezentowane we wniosku o wydanie interpretacji.

W wydanym wyroku WSA w Gliwicach podzielił argumenty podatnika. Wojewódzki Sąd Administracyjny, obszernie odwołując się do uchwał NSA z 16.1.2012 r. oraz 20.5.2013 r. dotyczących opodatkowania dochodów akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej (będącego odpowiednio osobą prawną i fizyczną), wskazał, że przed spełnieniem przesłanek powstania roszczenia o wypłatę dywidendy na podstawie uchwały o podziale zysku akcjonariusz nie może żądać od spółki takiego świadczenia. Do tego czasu akcjonariusz nie otrzyma wypłaty z zysku, a więc z tego tytułu nie będzie mógł osiągnąć przychodu do opodatkowania. Przychód taki powstanie dopiero z chwilą wypłaty dywidendy na rzecz akcjonariusza i za ten okres powstanie obowiązek odprowadzenia zaliczki na podatek dochodowy.

Wojewódzki Sąd Administracyjny podkreślił także, że na gruncie obowiązujących przepisów nie ma podstaw do różnicowania zasad opodatkowania przychodów z tytułu udziału w SKA u akcjonariusza pełniącego funkcję komplementariusza i akcjonariusza niepełniącego takiej funkcji. Takie podejście prowadziłoby, zdaniem sądu, do naruszenia konstytucyjnej zasady równości wobec prawa. W konsekwencji także akcjonariusz będący jednocześnie komplementariuszem uzyska przychód z tytułu dywidendy w momencie jej otrzymania.

Komentarz

Komentowany wyrok wpisuje się w ugruntowane już korzystne stanowisko dla podatników w zakresie opodatkowania dochodów akcjonariusza uzyskanych z tytułu uczestnictwa w SKA. Z takim podejściem należy się zgodzić. Sytuacja prawna akcjonariusza w SKA jest odmienna od pozycji innych wspólników spółek osobowych. Trudno byłoby uznać za prawidłowe stanowisko, zgodnie z którym akcjonariusz jest opodatkowany na podstawie dochodów uzyskiwanych w trakcie roku podatkowego przez SKA, ponieważ przychody te nie są jeszcze należne akcjonariuszowi. Po zakończeniu roku obrotowego w SKA może przecież zostać podjęta uchwała o przeznaczeniu zysku na podwyższenie kapitału zakładowego. Akcjonariusz może także zbyć akcje przed podjęciem uchwały o wypłacie dywidendy. W takich sytuacjach przyjęcie stanowiska organu podatkowego prowadziłoby do opodatkowania dochodów, które nigdy akcjonariuszowi nie przysługiwały.

Obecnie korzystne dla podatników stanowisko zostało także wyrażone w interpretacji ogólnej Ministra Finansów z 11.5.2012 r., zatem wyżej nakreślone podejście nie powinno już być kwestionowane przez organy podatkowe.

Ponadto w komentowanym orzeczeniu WSA nie podzielił argumentów organu podatkowego wskazujących, iż łączenie funkcji akcjonariusza i komplementariusza powoduje, że podatnik powinien być opodatkowany na zasadach właściwych dla komplementariusza (ma to istotne znaczenie praktyczne z tego względu, że wydana przez Ministra Finansów interpretacja ogólna dotyczy tylko opodatkowania dochodów akcjonariusza niebędącego jednocześnie komplementariuszem i wprost nie rozstrzyga powyższej kwestii).

Pogląd WSA jest prawidłowy. Akcjonariusz będący jednocześnie komplementariuszem ma bowiem prawo do uczestnictwa w zyskach SKA jako komplementariusz, a także jako akcjonariusz (po podjęciu uchwały o wypłacie dywidendy). Powinien być zatem opodatkowany zarówno na zasadach właściwych dla komplementariusza (proporcjonalnie do jego prawa do udziału w dochodach SKA wynikającego z pełnionej funkcji komplementariusza), jak i akcjonariusza (w odniesieniu do dywidendy otrzymanej na podstawie posiadanych akcji). Sam fakt, że podatnik jednocześnie pełni funkcję akcjonariusza oraz komplementariusza, nie zmienia zasad opodatkowania uzyskiwanych przez niego przychodów, ponieważ świadczenia z tych tytułów mają odrębny charakter i powinny być opodatkowane na właściwych dla nich zasadach.

Opracowanie i komentarz: Kamil Januszek, starszy konsultant

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Łączenie funkcji komplementariusza i akcjonariusza w spółce komandytowo-akcyjnej nie modyfikuje obowiązku podatkowego akcjonariusza w PIT
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny