Koszty uzyskania przychodów związane z organizacją imprezy branżowej

Wyrok WSA w Poznaniu

A A A

Skoro podczas przedmiotowej konferencji odbyły się wykłady (merytoryczne i merytoryczno-historyczne), umożliwiające realizację celu konferencji, tj. promowanie osiągnięć szpitala oraz poszerzające wiedzę na temat świadczonych usług zdrowotnych przez szpital, to taka promocja osiągnięć szpitala poprzez wykorzystanie efektów konferencji naukowej w istotny sposób zwiększy zainteresowanie odbiorców usługami medycznymi i zachęci do skorzystania z nich. W tym kontekście brak jest merytorycznych podstaw do wyłączania spornych wydatków z kosztów uzyskania przychodu. (…) Poczęstunek podczas jej trwania i późniejsze podziękowania szpitala opublikowane w dzienniku lokalnym miały miejsce jedynie przy okazji tej konferencji i elementy te mieszczą się w granicach kultury i dobrego tonu.

Wyrok WSA w Poznaniu z 16.10.2013 r., I SA/Po 296/13

Szpital złożył wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej prawa podatkowego, w którym wskazał, iż prowadzi działalność w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych. Z prowadzonej działalności uzyskuje przychody, które wydatkuje na pokrycie bieżących kosztów.

Z okazji X-lecia swojego funkcjonowania szpital zorganizował konferencję naukową, której temat wiązał się z prezentacją wyników jego działalności. Do udziału w konferencji zostały zaproszone zarówno osoby bezpośrednio związane ze szpitalem (członkowie personelu), jak i inni zainteresowani tematyką konferencji. Poprowadzone w jej trakcie wykłady miały na celu umożliwić uczestnikom konferencji – a zarazem potencjalnym odbiorcom usług medycznych – zwiększenie wiedzy na temat usług świadczonych przez szpital.

W związku z organizacją konferencji szpital poniósł wiele wydatków:

1) zamieszczenie w lokalnej gazecie podziękowań dla pacjentów i pracowników za przekazane życzenia z okazji jubi­leuszu;

2) przygotowanie gadżetów okolicznościowych dla zasłużonych pracowników;

3) zakup 1000 egzemplarzy ww. gazety na cele promocyjne;

4) zakup identyfikatorów na potrzeby uczestników konferencji i jej obsługi;

5) catering w formie niewystawnego poczęstunku;

6) wydruk zaproszeń na konferencję;

7) opracowanie materiału do publikacji książkowej z okazji jubileuszu.

W tak zarysowanym stanie faktycznym szpital zwrócił się do działającego w imieniu Ministra Finansów Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu (dalej: Dyrektor IS) z zapytaniem, czy powyższe wydatki mógł zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Przedstawiając własne stanowisko w sprawie, powołał się na art. 15 ust. 1 PDOPrU i wskazał, iż poniesione wydatki miały na celu wykorzystanie jubileuszu na potrzeby promocji działalności szpitala i jako takie stanowiły koszty uzyskania przychodu.

Dyrektor IS zgodził się z zaliczeniem większości wydatków do kosztów uzyskania przychodu; zakwestionował jednak możliwość potraktowania w ten sposób wydatków na wydrukowanie podziękowań w gazecie oraz na catering, uznając, iż mają one charakter reprezentacyjny i w związku z tym podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodu na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 PDOPrU.

Szpital wniósł skargę do WSA w Poznaniu, który zgodził się ze stanowiskiem podatnika i uchylił zaskarżoną interpre­tację.

Powołując się na wyrok NSA w składzie 7 sędziów z 17.6.2013 r., II FSK 702/11, sąd wskazał, iż tylko te wydatki, których jedynym (głównym) celem jest tworzenie lub poprawa wizerunku podatnika na zewnątrz, podlegają wyłączeniu z kosztów uzyskania przychodów jako wydatki na reprezentację.

Komentarz

Komentowany wyrok jest pokłosiem powołanego w sprawie wyroku składu 7 sędziów NSA, który – mimo że nie ma wiążącej mocy uchwały NSA – zdaje się być powszechnie akceptowany przez inne składy sędziowskie. W ciągu kilku miesięcy od wydania tego wyroku sądy co najmniej kilkanaście razy powoływały się na jego tezy.

Prezentowane obecnie przez sądy stanowisko jest słuszne i racjonalne (zwłaszcza biorąc pod uwagę warunki dynamicznie zmieniającego się otoczenia gospodarczego). Trudno jednak jednoznacznie ocenić, na ile pozwoli ono podatnikom „spać spokojnie”. Żeby zaliczyć wydatek na zakup usług gastronomicznych (lub – jak w komentowanej sprawie – na publikację podziękowań w prasie) do kosztów uzyskania przychodów, nie wystarczy, aby spełniał on podstawową zasadę poniesienia w celu uzyskania przychodu. Musi on również spełnić kryterium dodatkowe, zgodnie z którym jego głównym celem nie może być tworzenie lub poprawa wizerunku podatnika na zewnątrz. W efekcie zaliczenie wydatku do kosztów podatkowych jest uzależnione od oceny intencji podatnika.

Jednolita interpretacja tego zagadnienia jest dużym postępem w stosunku do stanu jeszcze sprzed roku, gdy poszczególne składy NSA zajmowały w tym zakresie kilka odmiennych stanowisk. Z pewnością przyczyni się to do ograniczenia liczby powstających na tym tle sporów. Należy jednak liczyć się z tym, że w poszczególnych sytuacjach wciąż będą pojawiać się wątpliwości, czy dany wydatek mieści się w granicach kultury i dobrego tonu, na co zwrócił uwagę sąd w komentowanym wyroku.

Warto również wspomnieć, że uwzględniając ww. wyrok NSA w składzie 7 sędziów, Minister Finansów wydał 25.11.2013 r. interpretację ogólną, w której uznał, iż nie podlegają wykluczeniu z kosztów uzyskania przychodów ponoszone przez podatników wydatki na drobne poczęstunki, napoje, a także posiłki, niezależnie od miejsca ich podawania, serwowane podczas prowadzenia rozmów z kontrahentami, inwestorami, wykonawcami itp. dotyczących zakresu prowadzonej przez podatników działalności gospodarczej (DD6/033/127/ /SOH/2013/RD-120521). Można zatem przyjąć, że przynajmniej w takich sytuacjach podatnik może uznać wydatek za koszt podatkowy i nie musi analizować każdorazowo, czy drobny poczęstunek pozostaje w granicach kultury i dobrego tonu.

Opracowanie i komentarz: Krzysztof Sieja, konsultant

Komentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Koszty uzyskania przychodów związane z organizacją imprezy branżowej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny