Kiedy zwrot majątku dla wspólnika wycofującego się ze spółki podlega opodatkowaniu PDOFiz?

A A A
 

Udział w zyskach wypłacany w momencie wystąpienia ze spółki cywilnej nie podlega opodatkowaniu ­PDOFiz w sytuacji, gdy dochody uzyskiwane przez spółkę były opodatkowane w ramach rozliczeń przychodu, dokonywanych w kolejnych latach jej trwania.

 

Wyrok WSA w Rzeszowie z 24.2.2010 r., I SA/Rz 958/09

 

 

Podatnik wystąpił ze spółki cywilnej, w ramach której prowadził wcześniej działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Tytułem zwrotu majątku wspólnego otrzymał trzy lokale mieszkalne, które następnie wprowadził do jednoosobowej działalności gospodarczej, rozpoczętej niezwłocznie po wystąpieniu ze spółki. Przedmiot tej działalności był identyczny z przedmiotem działalności spółki cywilnej.

 

Podatnik powziął wątpliwość co do powstania przychodu opodatkowanego PDOFiz, w związku z otrzymaniem praw majątkowych, w momencie wystąpienia ze spółki. W związku z powyższym zwrócił się do Ministra Finansów o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów prawa podatkowego w tym zakresie. W złożonym wniosku przedstawił własne stanowisko, zgodnie z którym zwrot przypadającej mu części majątku spółki cywilnej nie powoduje powstania przychodu podlegającego ­PDOFiz, ponieważ uzyskiwane przez spółkę przychody podlegały już opodatkowaniu w kolejnych latach jej istnienia.

 

Organ podatkowy nie podzielił poglądu podatnika, uznając, że wypłacona wspólnikowi ponad wartość wniesionego wkładu kwota stanowi dla niego przychód z praw majątkowych, podlegający opodatkowaniu PDOFiz. Podstawą opodatkowania będzie zatem różnica pomiędzy wartością wkładu wniesionego pierwotnie do spółki a wartością lokali mieszkalnych, otrzymanych w momencie wystąpienia. Podatnik zaskarżył interpretację indywidualną do WSA.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny uchylił interpretację indywidualną Ministra Finansów. Sąd zauważył, że uzyskany w związku z wystąpieniem ze spółki cywilnej zwrot tej części jej majątku, która swoją wartością odpowiada wniesionemu pierwotnie wkładowi, jest wolny od PDOFiz. Natomiast przysługujący wspólnikowi udział w zyskach, w zakresie przekraczającym wartość wniesionego wkładu rzeczywiście podlega opodatkowaniu, ale tylko w sytuacji, gdy przychód ten nie był wcześniej opodatkowany w ramach rocznych rozliczeń dochodów uzyskiwanych dla spółki.

 

Opracowanie: Radosław Pawlak, konsultant

 

Komentarz

 

Brzmienie art. 9 ust. 1 w zw. z art. 21 ust. 1 pkt 50 ­PDOFizU rodzi wiele wątpliwości interpretacyjnych. Z art. 21 ust. 1 pkt 50 PDOFizU nie wynika jednoznacznie, czy przez „wysokość wniesionych wkładów” należy rozumieć wysokość wniesionych wkładów w znaczeniu nominalnym, realnym, czy też m.in. w kategorii wielkości wkładu wspólnika (tj. proporcjonalnego udziału).

 

W konsekwencji orzecznictwo sądów administracyjnych nie prezentuje jednolitego stanowiska w kwestii opodatkowania zwrotu majątku wspólnikowi występującemu ze spółki osobowej (w tym cywilnej). W niektórych wyrokach sądy administracyjne twierdzą, że wystąpienie wspólnika i wiążący się z tym faktem zwrot przypadającej temu wspólnikowi części majątku spółki nie skutkuje powstaniem przychodu podlegającego opodatkowaniu. W innych orzeczeniach można zaś znaleźć stanowisko, że zwolnienie, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 50 ­PDOFizU, obejmuje cały zwracany wkład, co jest konsekwencją uznania, iż pojęcie „wysokość wniesionych wkładów” należy rozumieć nie jako odniesienie się do wartości początkowej wkładu, lecz do jego wielkości. Natomiast organy podatkowe, co do zasady, dokonują wykładni art. 21 ust. 1 pkt 50 ­PDOFizU w sposób ścisły i uznają, iż skoro wartość wniesionych wkładów jest zwolniona z opodatkowania, to a contrario zwrot majątku ponad wniesiony wkład stanowi przychód podlegający opodatkowaniu.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie, honorując zasadę jednokrotności opodatkowania tego samego przychodu, wprowadza rozwiązanie kompromisowe i uznaje, że w świetle wykładni art. 9 ust. 1 PDOFizU, przysługujący występującemu ze spółki wspólnikowi udział w zyskach podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli przychód ten nie był wcześniej opodatkowany w wyniku rocznych rozliczeń podatku.

 

Barbara Majerczyk, konsultantka

 

 

Wybór orzeczeń i komentarze przygotowali eksperci
z Działu prawno-podatkowego i Zespołu zarządzania
wiedzą PricewaterhouseCoopers

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Kiedy zwrot majątku dla wspólnika wycofującego się ze spółki podlega opodatkowaniu PDOFiz?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny