Każdy fundusz zagraniczny, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy o funduszach inwestycyjnych, korzysta ze zwolnienia z CIT w myśl art. 6 ust. 1 pkt 10 PDOPrU

A A A

Reasumując – wykładnia językowa, systemowa i historyczna przemawiają za uznaniem trafności poglądu, że fundusze zagraniczne rozumiane tak, jak w art. 2 pkt 9 ustawy z 27.5.2004 r. o funduszach zagranicznych, podlegają zwolnieniu podmiotowemu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ustawy z 15.2.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wyrok NSA z 5.12.2012 r., II FSK 725/11

 

Luksemburski fundusz inwestycyjny (dalej: Fundusz) prowadził działalność zgodnie z zasadami Dyrektywy UCITS regulującej działalność przedsiębiorstw wspólnego inwestowania w papiery wartościowe. Na terenie Polski Fundusz nie zbywał tytułów uczestnictwa, a jedynie dokonywał lokat. Fundusz lokował środki pieniężne w polskim banku (dalej: Bank) w formie depozytów, a także w akcjach Banku, z związku z czym Bank wypłacał Funduszowi odsetki i dywidendy.

 

Bank zwrócił się z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej potwierdzającej, że z tytułu powyższych wypłat nie ciąży na nim obowiązek poboru podatku u źródła, gdyż Fundusz jest funduszem działającym na podstawie przepisów ustawy o funduszach inwestycyjnych (dalej: ­FundInwestU), a tym samym na podstawie art. 6 ust. 1 pkt 10 PDOPrU podlega zwolnieniu z podatku. Organ podatkowy uznał to stanowisko za nieprawidłowe, argumentując, że zagraniczny fundusz inwestycyjny jedynie lokujący środki w Polsce jest utworzony i działa na podstawie zagranicznych przepisów, a nie FundInwestU.

 

Rozpatrując złożoną przez Bank skargę na tę interpretację, WSA w Warszawie uznał, że Fundusz korzysta ze zwolnienia z CIT. Zdaniem WSA, fundusz zagraniczny, o którym mowa w art. 2 pkt 9 FundInwestU, tj. fundusz inwestycyjny otwarty lub spółka inwestycyjna, które uzyskały zezwolenie właściwego organu w państwie członkowskim UE na prowadzenie działalności zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, jest funduszem inwestycyjnym działającym na podstawie tej ustawy. Ponadto fakt, że Fundusz nie prowadzi w Polsce działalności w zakresie emitowania tytułów uczestnictwa, a tym samym faktycznie „nie korzysta” z żadnego konkretnego przepisu FundInwestU, nie oznacza, że Fundusz nie działa na podstawie jej przepisów. Tym samym, zdaniem WSA, każdy fundusz zagraniczny (według definicji z FundInwestU) jest funduszem działającym na podstawie FundInwestU, gdyż w okresie działalności w Polsce jego prawa i obowiązki regulują przepisy tej ustawy.

 

Skarga kasacyjna organu podatkowego została oddalona przez NSA. Sąd zwrócił uwagę, że art. 6 ust. 1 pkt 10 PDOPrU w brzmieniu obowiązującym od 1.2.2004 r. mówi o zwolnieniu z CIT funduszy inwestycyjnych działających, a nie – jak wcześniej – utworzonych na podstawie ­FundInwestU. Dalej NSA podzielił pogląd WSA, że zarówno polskie fundusze inwestycyjne, jak i fundusze zagraniczne, o których mowa w art. 2 pkt 9 FundInwestU, są funduszami działającymi na podstawie FundInwestU. Konsekwentnie, zdaniem NSA, zwolnienie z CIT z art. 6 ust. 1 pkt 10 ­PDOPrU przysługuje obu rodzajom funduszy.

 

Komentarz

 

Naczelny Sąd Administracyjny zaprezentował w komentowanym orzeczeniu pogląd, który nie jest powszechnie podzielany przez sądy i organy podatkowe. Niemniej jest bardzo korzystny dla zagranicznych funduszy. Naczelny Sąd Administracyjny powołując się na wykładnię językową, systemową i historyczną, orzekł, że fundusze zagraniczne podlegają zwolnieniu podmiotowemu, o którym mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 PDOPrU.
Przeważająca w praktyce interpretacja postanowień art. 6 ust. 1 pkt 10 PDOPrU w brzmieniu obowiązującym od 1.7.2004 r. do 31.12.2010 r. zakłada konieczność dowiedzenia porównywalności sytuacji zagranicznego funduszu inwestycyjnego z polskim funduszem działającym na podstawie FundInwestU z uwzględnieniem szczegółowej analizy elementów konstrukcyjnych funduszy i wykazaniem naruszeń zasad wspólnotowych [niedyskryminacji oraz swobodnego przepływu kapitału (art. 12, art. 56 ust. 1 Traktatu ustanawiającego WE)]. Przedstawienie tego rodzaju argumentacji i danych porównywalnych jest w większości przypadków trudnym i czasochłonnym zadaniem. Wynika to z faktu, iż ustawy innych państw regulujące zasady funkcjonowania funduszy zagranicznych nie przewidują konieczności posiadania np. podmiotu zarządzającego, dopuszczają możliwość tworzenia funduszy w różnych formach prawnych i o rożnym statusie podatkowym.

 

Komentowany wyrok NSA wychodzi co najmniej naprzeciw kilku z powyższych różnic i zwiększa szanse dla zagranicznych funduszy do skutecznego dochodzenia możliwości zwolnienia z podatku u źródła otrzymywanych przez fundusze dochodów z terytorium Polski. NSA oparł bowiem główny ciężar argumentacji na brzmieniu art. 6 ust. 1 pkt 10 PDOPrU obowiązującego przed i od 1.7.2004 r. Naczelny Sąd Administracyjny dokonując porównania brzmienia obu tych uregulowań, stwierdził, że zwolnienie podmiotowe obowiązujące przed 1.7.2004 r. odnosiło się do funduszy inwestycyjnych utworzonych na podstawie FundInwestU, podczas gdy w znowelizowanym brzmieniu FundInwestU odnosi się do funduszy „działających” na podstawie tejże ustawy. Trudno nie zgodzić się z NSA, iż z tego rodzaju zmiany należy wywieść określone skutki zarówno na gruncie prawnym, jak i podatkowym.

 

Skoro w art. 2 pkt 9 FundInwestU zdefiniowano, że przez fundusz zagraniczny rozumie się fundusz inwestycyjny otwarty lub spółkę inwestycyjną z siedzibą w państwie członkowskim prowadzące działalność zgodnie z prawem wspólnotowym regulującym zasady zbiorowego inwestowania w papiery wartościowe, to tym samym fundusze inwestycyjne działające na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych, o których mowa w art. 6 ust. 1 pkt 10 ­PDOPrU, to zarówno fundusze inwestycyjne mające siedzibę na terytorium Polski, jak i fundusze inwestycyjne lub spółki inwestycyjne mające siedzibę w państwie członkowskim. W konsekwencji skoro fundusze inwestycyjne z siedzibą w Polsce są zwolnione z opodatkowania, to fundusze zagraniczne spełniające ww. przesłanki też powinny być objęte tego rodzaju zwolnieniem.

 

Sposób argumentacji użyty przez NSA jest rzadki, chociaż nie jest odosobniony. Podobnie wypowiedział się również WSA w Warszawie (III SA/Wa 1577/07). Wojewódzki Sąd Administracyjny stwierdził, że z faktu, iż fundusz zagraniczny aktualnie nie prowadzi na terenie Polski działalności, w formie, o której mowa w FundInwestU, nie można wnioskowa, że fundusz taki działa w Polsce tylko na podstawie regulacji swojego państwa macierzystego, a FundInwestU go nie dotyczy. Wojewódzki Sąd Administracyjny wyraził pogląd, że każdy fundusz „zagraniczny”, tj. spełniający dyspozycję art. 2 pkt 9 FundInwestU, działający na terenie Polski, jest funduszem działającym na podstawie FundInwestU.

 

Rozpatrując komentowany wyrok NSA, warto również odnieść się do charakteru zmian treści art. 6 ust. 1 PDOPrU (dodanie pkt 10a z dniem 1.1.2011 r.) w świetle argumentacji przedstawionej w tym wyroku. W przypadku uznania prawidłowości argumentacji NSA zmiana, która nastąpiła w art. 6 ust. 1 PDOPrU, miałaby charakter zawężający i de facto ograniczający liczbę podmiotów z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, które mogą skorzystać z przedmiotowego zwolnienia w stosunku do regulacji obowiązującej w okresie od 1.7.2004 r. do 31.12.2010 r. Alternatywnie można by uznać wprowadzenie pkt 10a do art. 6 ust. 1 PDOPrU za dotyczące jedynie funduszy inwestycyjnych innych niż fundusze regulowane przepisami UE (Dyrektywa UCITS), np. fundusze nieruchomości, gdyż zagraniczne fundusze objęte Dyrektywą UCITS i tak są objęte postanowieniami art. 6 ust. 1 pkt 10 PDOPrU.

 

W tym kontekście należy zauważyć, że przynajmniej w niektórych krajach UE fundusze UCITS i fundusze nie-UCITS (np. nieruchomości) mają taką samą konstrukcję prawną, a różnią się np. przedmiotem dokonywanych inwestycji. Tym samym nieracjonalna i dyskryminacyjna byłaby odmowa skorzystania przez nie ze zwolnienia z CIT, tym bardziej że polskie fundusze inwestycyjne – zwolnione z CIT – mogą inwestować w nieruchomości.

 

 

Opracowanie i komentarz: Agata Oktawiec, starszy menedżer, Błażej Cieliński, menedżer

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Każdy fundusz zagraniczny, o którym mowa w art. 2 pkt 9 ustawy o funduszach inwestycyjnych, korzysta ze zwolnienia z CIT w myśl art. 6 ust. 1 pkt 10 PDOPrU
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny