Już obowiązują

A A A

Ostatnio weszły w życie:

Ordynacja podatkowa

 

W rozporządzeniu MF z 4.3.2009 r. w sprawie wzoru imiennego upoważnienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej określono nowy wzór przedmiotowego upoważnienia.

 

Rozporządzenie weszło w życie 7.3.2009 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 36, poz. 281

PIT

 

Rozporządzeniem MF z 10.4.2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od niektórych dochodów (przychodów) zaniechano poboru podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych od środków przyznanych podatnikom – uczestnikom projektu w ramach Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (PO KL) na:

 

1) rozwój przedsiębiorczości, w tym na cele inwestycyjne, dla uczestników projektu, którzy w ramach projektu zarejestrowali działalność gospodarczą lub zarejestrowali się w Krajowym Rejestrze Sądowym, do wysokości 40 tys. zł lub 20 tys. zł na członka spółdzielni w przypadku spółdzielni,

 

2) wsparcie pomostowe w postaci pomocy finansowej wypłacanej miesięcznie przez okres do 6 lub do 12 miesięcy od dnia rozpoczęcia (uruchomienia) działalności gospodarczej

 

– stanowiących pomoc de minimis.

 

Zaniechanie ma zastosowanie do dochodów (przychodów) uzyskanych od 26.5.2008 r. do 31.12.2009 r.

 

Rozporządzenie weszło w życie 21.4.2009 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 62, poz. 509

Akcyza

 

Rozporządzeniem MF z 3.4.2009 r. w sprawie przedłużenia okresu ważności znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich przedłużono do 28.2.2010 r. okres ważności dotychczasowych znaków akcyzy naniesionych na opakowania jednostkowe wyrobów spirytusowych lub winiarskich przed 1.3.2009 r., których wzory zostały określone w załącznikach Nr 2 i 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 19.4.2004 r. w sprawie oznaczania wyrobów akcyzowych znakami akcyzy, w brzmieniu obowiązującym przed 5.12.2008 r.

 

Rozporządzenie weszło w życie 30.4.2009 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 60, poz. 495

Rachunkowość

 

Rozporządzenie MF z 8.4.2009 r. w sprawie uprawnień do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych określa:

 

   

 • wzór wniosku i wykaz dokumentów składanych przez osoby ubiegające się o wydanie certyfikatu księgo­wego,
 • wzór certyfikatu księgowego oraz sposób postępowania przy wydawaniu duplikatów certyfikatów księgowych w przypadku ich utraty, w tym wzór wniosku o wydanie duplikatu, a także wysokość opłaty za wydanie duplikatu,
 • wykaz dokumentów składanych przez osoby ubiegające się o zakwalifikowanie do egzaminu sprawdzającego kwalifikacje osób ubiegających się o certyfikat księ­gowy,
 • wysokość wynagrodzeń przewodniczącego, członków i sekretarza Komisji Egzaminacyjnej,
 • wysokość i sposób wnoszenia opłaty egzaminacyjnej oraz tryb dokonywania zwrotu opłaty,
 • szczegółowe zadania organizatora egzaminu, Komisji, przewodniczącego Komisji, sekretarza Komisji oraz regulamin działania Komisji,
 • sposób organizowania i regulamin przeprowadzenia egzaminu, szczegółowy zakres tematyczny egzaminu oraz wzór zaświadczenia, potwierdzającego zdanie ­egzaminu z wynikiem pozytywnym, a także sposób postępowania przy wydawaniu duplikatów zaświadczenia w przypadku jego utraty,
 • wykaz dokumentów będących podstawą do dokonania zmian danych w wykazie osób, które uzyskały certyfikat księgowy.
 •  

 

Rozporządzenie weszło w życie 30.4.2009 r.

 

Opublikowano: Dz.U. Nr 62, poz. 509

 

Opracowanie: Anna Partyka

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Już obowiązują
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny