Elementy konstrukcyjne skargi kasacyjnej

A A A
Postanowienie NSA

Wniosek o uchylenie albo o zmianę zaskarżonego orzeczenia sądu I instancji jest elementem konstrukcyjnym skargi kasacyjnej. Brak takiego wniosku nie może być usunięty pismem procesowym uzupełnieniającym skargę kasacyjną, o ile pismo zostanie złożone po upływie terminu do złożenia skargi kasacyjnej. Skutkiem procesowym powyższego braku jest odrzucenie skargi kasacyjnej.

 

Postanowienie NSA z 19.4.2005 r. (FSK 1077/04)


Dnia 19.4.2005 r. NSA miał rozpoznać skargę kasacyjną Spółki, która zaskarżyła wyrok sądu I instancji w sprawie dotyczącej określenia straty podatkowej w podatku dochodowym od osób prawnych za 2000 r. Przed rozpoznaniem sprawy, NSA zapoznał się z odpowiedzią na skargę kasacyjną Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy, w której Dyrektor zwrócił uwagę na fakt, że skarga nie zawiera wniosku o uchylenie lub zmianę orzeczenia wydanego w I instancji. Zdaniem Dyrektora, skarga kasacyjna powinna taki wniosek zawierać w zw. z art. 176 - Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, zaś brak tego wniosku powinien skutkować odrzuceniem skargi kasacyjnej. Po zapoznaniu się z odpowiedzią na skargę kasacyjną, Pełnomocnik strony skarżącej nadesłał do sądu uzupełniające pismo procesowe. We wspomnianym piśmie Pełnomocnik zawarł wniosek o zmianę wyroku zapadłego w I instancji i określił zakres wnioskowanej zmiany.

 

Na rozprawie sąd zarządził przerwę na naradę, po której wydał postanowienie o odrzuceniu skargi kasacyjnej. W uzasadnieniu postanowienia sąd stwierdził, że wniosek o uchylenie lub o zmianę wyroku sądu I instancji jest elementem konstrukcyjnym skargi kasacyjnej, co - zdaniem sądu - wynika z art. 176 - Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Brak takiego wniosku powoduje odrzucenie skargi kasacyjnej. W związku z faktem, że brak ten dotyczy elementu konstrukcyjnego tej skargi - nie jest zwykłym brakiem formalnym. W konsekwencji, nie może zostać usunięty pismem procesowym złożonym po upływie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej.

 

Na zakończenie sąd zauważył, że odrzucenie skargi kasacyjnej, czyli odmówienie racji skarżącemu bez merytorycznego rozpoznania sprawy, nie daje stronie przeciwnej (w tym przypadku - Dyrektorowi Izby Skarbowej w Bydgoszczy) prawa do zwrotu kosztów sądowych. Zwrot kosztów przysługuje tylko wtedy, gdy strona wygrywa sprawę po merytorycznym rozpoznaniu skargi kasacyjnej. Fakt, że nie ma takiego prawa w przypadku wygrania sprawy w wyniku odrzucenia skargi kasacyjnej jest - zdaniem sądu - wynikiem niedopatrzenia ustawodawcy.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Elementy konstrukcyjne skargi kasacyjnej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny