Dyskryminacyjne opodatkowanie składek ubezpieczeniowych

A A A

Postępowania Komisji Europejskiej w sprawach 2002/ 2290-F, 2292-P, 2293-E, 2294-B, informacja prasowa z 17.12.2003 r. (IP/03/1756)

 

Komisja Europejska ogłosiła prowadzenie postępowań w trybie art. 226 Traktatu w sprawach 2002/2290-F, 2292-P, 2293-E, 2294-B dotyczących Belgii, Francji, Hiszpanii i Portugalii, z zakresu opodatkowania bezpośredniego świadczeń wypłacanych z tytułu ubezpieczenia społecznego. Zdaniem Komisji, przepisy prawa podatkowego wymienionych Państw Członkowskich nie pozwalają na odliczenie składek ubezpieczeniowych wpłacanych przez podatników do zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych, pomimo iż odliczeniu takiemu podlegają identyczne składki wpłacane do instytucji krajowych. Powyższe Państwa Członkowskie przyznały już w toku postępowania, że ich ustawodawstwo w przedmiotowym zakresie pozostaje sprzeczne z prawem wspólnotowym lub powołały się na konieczność zachowania spójności systemu podatkowego związanej z możliwością odliczenia wyłącznie składek, świadczenia, z tytułu których podlegają opodatkowaniu według zasad prawa krajowego.

 

W oparciu m.in. o Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego z 19.4.2001 r. w sprawie eliminacji barier fiskalnych dla świadczenia transgranicznych usług ubezpieczenia na życie (COM(2001) 214 final), a także ustalone orzecznictwo ETS (zob. wyroki w sprawach Wielockx (C-80/94), Jessica Safir (C-196/98), Danner (C-136/00) oraz Skandia (C-422/01)), Komisja stanęła na stanowisku, iż powyższe zasady opodatkowania składek ubezpieczeniowych naruszają swobodę świadczenia usług, przepływu pracowników oraz przepływu kapitału. Komisja podkreśliła, iż kwestionowane zasady utrudniają korzystanie z usług zagranicznych instytucji ubezpieczeniowych przez pracowników migrujących, a także centralizację ubezpieczenia pracowników przez spółki na poziomie wspólnotowym. Analogiczne postępowania zostały już wszczęte w sprawach dotyczących Danii, Irlandii i Wielkiej Brytanii.

 

Michał Bernat

 

Autor jest prawnikiem w biurze Kancelarii Wardyński i Wspólnicy w Brukseli oraz w Central European Law Offices, prowadzonym wspólnie z kancelarią Kocian Solc Balastik z Czech oraz kancelarią Cechova Rakovsky ze Słowacji

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Dyskryminacyjne opodatkowanie składek ubezpieczeniowych
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny