Dyskryminacyjne opodatkowanie dywidend w Państwach Członkowskich

A A A

Komunikat Komisji dla Rady, Parlamentu Europejskiego oraz Europejskiego Komitetu Społeczno-Ekonomicznego z 19.12.2003 r. (COM(2003) 810 final)

 

Komunikat zawiera omówienie podstawowych metod unikania podwójnego opodatkowania dywidend na poziomie zarówno spółki, jak i jej udziałowców, stosowanych w prawie podatkowym Państw Członkowskich oraz dyskryminacyjnych skutków stosowania niektórych z tych metod. Komisja zwraca bowiem uwagę, iż zróżnicowanie opodatkowania dywidend otrzymywanych przez udziałowców od spółek krajowych w porównaniu z opodatkowaniem dywidend otrzymywanych od spółek zagranicznych (inbound dividend) oraz wypłacanych udziałowcom zagranicznym (outbound dividend) może bezpośrednio naruszać przepisy Traktatu zakazujące dyskryminacji ze względu na narodowość.

 

Oceniając opodatkowanie dywidend zagranicznych w Państwach Członkowskich, Komisja oparła się na analizie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, w tym zwłaszcza na wyroku w sprawie Verkooijen (C-35/98), kluczowego dla zagadnienia opodatkowania dywidend uzyskiwanych przez udziałowców nieposiadających kwalifikowanego udziału w spółce wypłacającej dywidendę. Komisja odrzuciła, w związku ze stanowiskiem ETS w tym zakresie, możliwość uzasadnienia dyskryminacyjnego opodatkowania dywidend zagranicznych takimi okolicznościami jak konieczność zachowania spójności systemu podatkowego (poza szczególnymi przypadkami) czy zapewnienia progresji stawek podatkowych, utrata zysków budżetowych, ryzyko unikania opodatkowania, brak harmonizacji na poziomie Wspólnoty czy dążenie do zapewnienia skuteczności nadzoru fiskalnego.

 

Komunikat, niestanowiący źródła obowiązującego prawa wspólnotowego, określa jednakże podstawowe kierunki polityki fiskalnej realizowanej przez Komisję Europejską. Zgodnie z nią, Komisja wezwała Państwa Członkowskie do odpowiedniej nowelizacji przepisów ich krajowego prawa podatkowego. W przeciwnym razie, Komisja deklaruje zamiar wszczynania postępowań w trybie art. 226 Traktatu oraz ewentualne kierowanie spraw do ETS.


Michał Bernat

 

Autor jest prawnikiem w biurze Kancelarii Wardyński i Wspólnicy w Brukseli oraz w Central European Law Offices, prowadzonym wspólnie z kancelarią Kocian Solc Balastik z Czech oraz kancelarią Cechova Rakovsky ze Słowacji

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Dyskryminacyjne opodatkowanie dywidend w Państwach Członkowskich
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny