Dotacja przeznaczona na działalność podmiotu w ramach projektu nie stanowi podstawy opodatkowania VAT

A A A

Kryterium kwalifikacji dotacji jako stanowiącej podstawę opodatkowania jest stwierdzenie, że dotacja dokonywana jest w celu sfinansowania konkretnej czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług. Natomiast dotacje niedające się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nie stanowią podstawy opodatkowania w rozumieniu przepisu art. 29a ust. 1 VATU.

Wyrok WSA w Krakowie z 3.6.2019 r., I SA/Kr 1351/18


Stroną w analizowanej sprawie była spółka produkująca uzbrojenie i prowadząca prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie obronności. Spółka ta otrzymała dofinansowanie na realizację projektów w ramach programu badań naukowych na rzecz obronności i bezpieczeństwa państwa. Do realizacji przedmiotowych projektów powołano konsorcjum, a zakres prac podmiotów wchodzących w jego skład został określony w harmonogramie realizacji projektów i umowach powołujących konsorcjum.

W zawartej umowie o dofinansowanie wskazano, że właścicielami wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych oraz autorskich praw majątkowych powstałych w wyniku wykonania projektów będzie spółka oraz członkowie konsorcjum. Skarb Państwa może natomiast złożyć spółce oraz współwykonawcom pisemne oświadczenie o korzystaniu z tych praw (w takim przypadku Skarb Państwa uprawniony będzie do nieodpłatnego korzystania z utworu na zasadzie licencji pełnej, niewyłącznej, nieograniczonej terytorialnie i czasowo).

We wniosku o interpretację indywidualną spółka spytała między innymi o to, czy otrzymane dofinansowanie może być uznane za wynagrodzenie z tytułu świadczenia przez spółkę usług, a tym samym wartość dofinansowania będzie stanowiła element podstawy opodatkowania w rozumieniu art. 29a ust. 1 VATU.

Przedstawiając własne stanowisko, spółka wskazała, że ze względu na brak bezpośredniego związku otrzymanego dofinansowania z konkretną dostawą towarów lub świadczeniem usług powinno ono pozostawać poza zakresem opodatkowania VAT.

Organ podatkowy uznał to stanowisko za nieprawidłowe i wskazał, że środki finansowe otrzymane na realizację projektów będą stanowić w istocie wynagrodzenie za świadczone przez spółkę usługi. Nie można bowiem uznać, że są one przeznaczone na ogólną działalność spółki, lecz na określone działanie, tj. realizację przedmiotowych projektów. Tym samym w ocenie organu dofinansowanie powinno zostać uznane za zapłatę otrzymaną od osoby trzeciej, mającą bezpośredni wpływ na cenę świadczonych usług i stanowiącą podstawę opodatkowania VAT.

Interpretacja Ministra Finansów została zaskarżona do WSA w Krakowie. Sąd nie podzielił poglądu organu i przedstawionej przez niego argumentacji.

Komentarz

Stanowisko wyrażone przez sąd w komentowanym wyroku wpisuje się w dotychczasową linię orzeczniczą, zgodnie z którą dla oceny, czy dotacja jest elementem istotnym, wpływającym na wysokość podstawy opodatkowania, kluczowe jest określenie, czy celem przekazania środków jest sfinansowanie dostawy konkretnych towarów lub świadczenia konkretnych usług. Tylko bowiem w takiej sytuacji uzasadnione jest twierdzenie, że stanowią one element wynagrodzenia. Dotacje, których nie da się powiązać z konkretnymi czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem VAT, nie zwiększają obrotu podatnika w rozumieniu obowiązujących przepisów.

Należy zgodzić się z sądem orzekającym, że dla zakwalifikowania danego dofinansowania jako podstawy opodatkowania VAT, musi ono w sposób bezpośredni, zindywidualizowany i policzalny wpływać na cenę oferowanych produktów lub usług. Na szczególną aprobatę zasługuje wskazanie, że wyłączeniu z zakresu opodatkowania podlegać mogą nie tylko dotacje na ogólną, statutową działalność danego podmiotu, ale również na realizację konkretnego projektu, jako pewnej całości.

Dodatkowo wartościowa jest konstatacja dokonana przez sąd, że sam fakt umożliwienia Skarbowi Państwa złożenia oświadczenia o korzystaniu z utworu nie generuje jeszcze określonego, odpłatnego świadczenia. Mamy tutaj bowiem do czynienia ze zdarzeniem hipotetycznym, którego ziszczenie się nie jest przesądzone w momencie otrzymania dotacji i rozpoczęcia realizacji projektów.

Końcowo należy wskazać, że prezentowane tezy znajdują również odzwierciedlenie w rozstrzygnięciach NSA, w tym między innymi w wyroku z 27.9.2018 r., I FSK 1876/16 oraz wyroku z 30.1.2019 r., I FSK 1673/16.

Na moment pisania niniejszego komentarza orzeczenie jest nieprawomocne.


Opracowanie i komentarz: Katarzyna Dobosz, starszy konsultant Komentarze przygotowali eksperci z PwC

 

 

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Dotacja przeznaczona na działalność podmiotu w ramach projektu nie stanowi podstawy opodatkowania VAT
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny