Czynności serwisu gwarancyjnego nie wchodzą w skład świadczenia złożonego polegającego na dostawie towaru z montażem

A A A

Mając na uwadze charakter czynności składających się na serwis gwarancyjny, które jak wskazała we wniosku skarżąca mają polegać na:

1) wykonywaniu bieżącej konserwacji systemu, w ramach którego będą np. usuwane wszelkie usterki i awarie systemu oraz wymiana i reinstalacja sprzętu i oprogramowania,

2) kwartalnych przeglądach systemu, należy zgodzić się ze skarżącym organem, że brak jest podstaw do przyjęcia, by usługa ta stanowiła usługę pomocniczą do usługi dostawy systemu.

Wyrok NSA z 13.1.2015 r., I FSK 1913/13

Spółka austriacka, zarejestrowana do celów VAT w Polsce (dalej: Spółka), wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie (dalej: Dyrektor IS) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, w odniesieniu do pytania, czy ma pełne prawo do odliczenia VAT z faktury otrzymanej od swojego kontrahenta.

Spółka wskazała, że dostarcza tzw. systemy kontroli dostępu pozwalające na kontrolowanie przepływu osób lub pojazdów do miejsc takich jak parkingi, lotniska, centra handlowe, obiekty sportowe czy parki rozrywki.

Polski podwykonawca dostarczył spółce część takiego systemu, a także zobowiązał się dokonywać bieżącej konserwacji systemu oraz jego kwartalnych przeglądów. Umowa określała wspólne wynagrodzenie za poszczególne elementy transakcji, na które procentowo złożyły się: sprzęt – 48%, oprogramowanie – 30%, instalacja i szkolenie – 7%, serwis gwarancyjny – 15%. Na fakturze powyższe składniki zostały wskazane w osobnych pozycjach.

Spółka stanęła na stanowisku, że przysługuje jej prawo do odliczenia całego podatku VAT z takiej faktury, ponieważ przedmiotowa transakcja podlega w całości opodatkowaniu w Polsce. Zdaniem spółki transakcja ta stanowi bowiem świadczenie złożone (kompleksowe), którego elementem dominującym jest dostawa sprzętu komputerowego. Szkolenie pracowników i serwis pogwarancyjny mają natomiast charakter pomocniczy w stosunku do dostawy samego systemu.

Dyrektor IS uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Jego zdaniem czynności w ramach serwisu gwarancyjnego mają rację bytu jako odrębne świadczenia, ponieważ będą one świadczone po dostarczeniu i prawidłowym zainstalowaniu świadczenia głównego. Dlatego spółka nie może odliczyć VAT w odniesieniu do usługi serwisowej, gdyż miejsce opodatkowania tej usługi znajduje się w kraju siedziby spółki (tj. w Austrii).

Spółka zaskarżyła interpretację do WSA w Warszawie (dalej: WSA), który wyrokował na jej korzyść. W ocenie WSA serwis gwarancyjny ma charakter pomocniczy w stosunku do dostawy sprzętu – serwisowanie systemu nie jest bowiem dla skarżącej celem samym w sobie, a pozwala jej jedynie na lepsze i bardziej efektywne korzystanie z systemu. Stąd, serwis powinien być potraktowany jako świadczenie kompleksowe razem z dostawą tego sprzętu.

Naczelny Sąd Administracyjny, rozpatrując skargę kasacyjną Dyrektora IS, uwzględnił ją. Sąd orzekł, że brak jest podstaw do przyjęcia, by obsługa serwisowa systemu stanowiła usługę pomocniczą do usługi dostawy systemu. Naczelny Sąd Administracyjny zgodził się z Dyrektorem IS, iż istotne znaczenie w tym zakresie ma fakt, że świadczenie obsługi serwisowej nastąpi już po dostawie sprzętu. Ponadto, zdaniem NSA, odmienne są cele gospodarcze obu tych świadczeń. Celem dostawy systemu, zdaniem NSA, jest uzyskanie władztwa ekonomicznego nad nim, celem zaś usługi serwisowania jest już po dostawie systemu czuwanie nad sprawnym jego działaniem.

Komentarz

W komentowanym orzeczeniu NSA stwierdził, że możliwe jest potraktowanie serwisu gwarancyjnego dotyczącego określonego dostarczanego sprzętu jako transakcji osobnej od dostawy sprzętu.

W praktyce wydany wyrok może – poza krajową praktyką podatkową dotyczącą VAT – mieć przełożenie również na kwestie ujmowania określonych zakupów do celów podatków dochodowych czy prowadzonej rachunkowości.

Odnośnie do samej kwestii VAT, teza postawiona przez NSA (iż serwis gwarancyjny nie stanowi elementu dostawy towarów) może znaleźć przełożenie na ujmowanie do celów VAT całych kompleksowych operacji gospodarczych (w sytuacji gdy dostawa towaru powinna zostać opodatkowana w miejscu instalacji towaru, serwis gwarancyjny zaś – w kraju siedziby usługobiorcy) i potencjalnie prowadzić do komplikacji przy dokonywaniu rozliczeń z tytułu podatku VAT.

Niezależnie od powyższego zastrzec należy, iż wyrok NSA może budzić istotne wątpliwości w świetle dorobku orzeczniczego Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (dalej: TSUE) dotyczącego koncepcji świadczeń złożonych.

Zgodnie z utrwaloną linią orzeczniczą TSUE ze świadczeniem złożonym mamy do czynienia m.in. w sytuacji gdy przy danej transakcji istnieje świadczenie wiodące/główne oraz świadczenie dodatkowe/pomocnicze, które bez świadczenia głównego nie ma dla nabywcy znaczenia gospodarczego. W takich okolicznościach – jak wskazywał TSUE w swoich orzeczeniach – takie świadczenie, choć składające się z kilku czynności, dla celów VAT powinno być traktowane jako jedna całość. Skutki w VAT takiego świadczenia natomiast powinny zostać zdeterminowane przez pryzmat świadczenia głównego (np. wyrok C 111/05 Aktiebolaget).

Z uwagi na powyższe trudno przede wszystkim, zgodzić się z twierdzeniem NSA, że serwisowanie spełnia inną potrzebę nabywcy niż dostawa sprzętu. Wszak nabywca zainteresowany jest nabyciem prawidłowo działającego sprzętu, a zagwarantowanie obsługi serwisowej ma temu celowi właśnie służyć, tzn. zapewniać, że sprzęt będzie należycie funkcjonował po oddaniu go do użytkowania. Ponadto w przedmiotowej sprawie wszystkie czynności podwykonawcy zostały objęte jednym wynagrodzeniem, a także wartość obsługi serwisowej stanowiła tylko 15% całkowitej wartości ogółu czynności zakupionych przez spółkę.

Powyższe okoliczności wskazywałyby zatem, że mamy w tym przypadku do czynienia ze świadczeniem kompleksowym, którego częścią jest obsługa serwisowa dostarczonego sprzętu.

Opracowanie i komentarz: Michał Tokarz, doradca podatkowy, konsultant

Komentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Czynności serwisu gwarancyjnego nie wchodzą w skład świadczenia złożonego polegającego na dostawie towaru z montażem
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny