Czy decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jest decyzją o warunkach zabudowy?

A A A

Jeden z powiatów miał w planach zakup gruntów ornych należących do rolnika. Nieruchomości miały być w przyszłości wykorzystane na potrzeby zwiększenia funkcjonalności terenów bezpośrednio do nich przylegających, na których istnieje szkoła.


Powiatowi urzędnicy nabrali wątpliwości, czy kupując działki będą mogli skorzystać ze zwolnienia podatkowego. Kierując wniosek o indywidualną interpretację podatkową zaznaczyli, że dla obszaru, którego dotyczy transakcja nie ma wskazań w aktualnym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, a dotychczas nie wydano względem niego także żadnej decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. W myśl decyzji o lokalizacji celu publicznego przedmiotowe nieruchomości mogły być przeznaczone na budowę drogi gminnej wraz z budową sieci kanalizacji deszczowej. Z kolei od strony sprzedawcy sytuacja kształtowała się następująco. Jest on czynnym podatnikiem VAT i na sprzedaż działki chciał wystawić fakturę (23%). W umowie przedwstępnej zawartej z przedstawicielami powiatu zostało zapisane, że prowadzi on działalność rolną mającą charakter działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie przez osobę fizyczną niebędącą przedsiębiorcą, a sprzedawane działki są wykorzystywane dla potrzeb jego gospodarstwa rolnego. Co więcej nieruchomości stanowiły majątek osobisty rolnika. Przed zawarciem przedwstępnej umowy sprzedaży nie prowadził on żadnych działań mających na celu ich zbycie, czy też zwiększenie ich atrakcyjności.

W opinii urzędników transakcja powinna zostać zwolniona z VAT w związku z art. 43 ust.1 pkt 9 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 106; dalej: VATU), w myśl którego zwalnia się z podatku dostawę terenów niezabudowanych innych niż tereny budowlane. Zdaniem przedstawicieli powiatu uprawnienie do tego zwolnienia podatkowego jednocześnie eliminuje możliwość skorzystania z prawa do odliczenia podatku naliczonego w zakresie, w jakim nabyte nieruchomości wykorzystywane będą do wykonywania czynności opodatkowanych.

Fiskus stwierdził, że urzędnicy są w błędzie. W interpretacji z 11.10.2019 r. (0112-KDIL1-2.4012.403.2019.2.PG) Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej zakwalifikował działki jako teren budowlany. Na potwierdzenie tej tezy przywołał definicję z art. 2 pkt 33 VATU (tereny budowlane – grunty przeznaczone pod zabudowę zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, a w przypadku braku takiego planu – zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, o których mowa w przepisach o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym), przy czym za wystarczające do powyższej kwalifikacji organ uznał wydanie dla działek decyzji o ustaleniu lokalizacji celu publicznego. W związku z powyższym fiskus uznał, że urzędnicy nie mają podstaw do skorzystania ze zwolnienia podatkowego.

Powiat zaskarżył powyższą interpretację, ale Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z 19.2.2020 r. (I SA/Po 982/19) stanął po stronie skarbówki. Sąd zauważył, że w omawianej sprawie istotną rolę odgrywają przepisy dotyczące planowania i zagospodarowania przestrzennego, do których odsyła VATU. Według art. 4 ust. 2 ustawy z 27.3.2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 293) „w przypadku braku miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego określenie sposobów zagospodarowania i warunków zabudowy terenu następuje w drodze decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, przy czym:

1) lokalizację inwestycji celu publicznego ustala się w drodze decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego;

2) sposób zagospodarowania terenu i warunki zabudowy dla innych inwestycji ustala się w drodze decyzji o warunkach zabudowy”.


Zdaniem organu owa decyzja o warunkach zabudowy, na którą powołuje się art. 2 pkt 33 VATU, może w rzeczywistości przybierać dwie wyżej wskazane postaci i nie musi ona literalnie nosić dokładnie takiej nazwy.


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Czy decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego jest decyzją o warunkach zabudowy?
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny