Brak opodatkowania VAT kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą obciążenia klienta w zamian za wyemitowane vouchery a kwotą ryczałtu przekazaną podmiotowi dokonującemu wymiany vouchera na towar bądź usługę

A A A

Kwoty otrzymane w związku z wydaniem voucherów, w tym zysk stanowiący różnicę pomiędzy kwotą otrzymaną od klientów a kwotą przekazaną podmiotowi dokonującemu wymiany voucherów na towar bądź usługi, nie są kwotami otrzymanymi z tytułu czynności opodatkowanych VAT

Wyrok WSA w Warszawie z 13.2.2020 r., III SA/Wa 13/20


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: Spółka) złożyła wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej w sprawie dotyczącej VAT w zakresie opodatkowania kwot otrzymanych przez nią od klientów w zamian za wydanie im voucherów. Spółka prowadzi działalność o charakterze brokera usług reklamowych oraz marketingowych i planuje rozszerzyć działalność o emisję znaków (dalej: vouchery), które będą oferowane klientom korporacyjnym (dalej: Klienci). Vouchery mają być przekazywane osobom fizycznym, np. pracownikom Klientów, którzy będą uprawnieni do ich wymiany na określone towary bądź usługi w sieciach podmiotu trzeciego (dalej: Partner). Szczegółowe zasady rozliczania transakcji określone zostaną w umowie zawartej pomiędzy Spółką a Partnerem. Spółka zobowiązana będzie do zapłaty kwot należnych Partnerowi w zamian za towary i usługi nabyte w drodze wymiany voucherów. Co oczywiste, kwota, którą Spółka zapłaci Partnerowi za zebrane przez niego vouchery, będzie niższa niż kwota uzyskana od Klientów ze sprzedaży voucherów. W celu prawidłowego ewidencjonowania transakcji, w momencie wymiany voucherów na towar bądź usługę, na kasie fiskalnej Partnera zostanie zapisana kwota, od której następnie ten obliczy wysokość należnego VAT.

Na tle powyższego stanu faktycznego Spółka zwróciła się z pytaniem do Ministra Finansów (dalej: MF), czy kwoty otrzymywane przez nią od Klientów w związku z wydaniem im voucherów, w tym zysk Spółki w postaci kwoty różnicy pomiędzy kwotą obciążenia Klienta w zamian za wyemitowane vouchery a kwotą ryczałtu przekazaną Partnerowi, nie są kwotami otrzymywanymi z tytułu czynności podlegających opodatkowaniu VAT i nie podlegają opodatkowaniu VAT?

Spółka przedstawiła stanowisko, zgodnie z którym kwoty otrzymywane od Klientów, w tym jej zysk, nie stanowią ekwiwalentu za wykonanie czynności opodatkowanej VAT, a zatem Spółka nie będzie zobowiązana do zapłaty VAT.

MF w interpretacji indywidualnej zajął przeciwne stanowisko i wskazał, że zysk Spółki w przedstawionym stanie faktycznym stanowi jej wynagrodzenie za świadczone usługi pośrednictwa, które pomniejszone o VAT powinno być włączone do podstawy opodatkowania.

Na powyższą interpretację Spółka wniosła skargę do WSA, który utrzymał interpretację indywidualną MF w mocy.

W wyniku złożenia przez Spółkę skargi kasacyjnej sprawa trafiła przed NSA, który uchylił wyrok WSA i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania.

Wojewódzki Sąd Administracyjny po ponownym rozpoznaniu sprawy uchylił interpretację indywidualną MF. W swoim wyroku WSA wskazał, że MF przypisał Spółce rolę pośrednika w sprzedaży usług. Ponadto, zdaniem WSA, MF uznał zysk Spółki jako jej wynagrodzenie z tytułu świadczonych usług – co zdaniem WSA nie znajdowało oparcia w przedstawionym stanie faktycznym.

W wykonaniu wyroku WSA MF wydał interpretację indywidualną, w której jednak, pomimo zapadłego wyroku, uznał stanowisko Spółki za nieprawidłowe.

W wyniku skargi wniesionej przez Spółkę sprawa ponownie trafiła przed WSA, który uchylił interpretację MF, podkreślając związanie ocenami prawnymi uprzednio zapadłych w niniejszej sprawie wyroków WSA i NSA. Ponadto WSA wskazał, że MF nie odniósł się do zagadnienia działania Spółki w ramach wspólnego przedsięwzięcia i w konsekwencji nie przeniósł tego rodzaju rozważań na grunt odpowiednich przepisów (…).

Od zapadłego wyroku odwołał się MF, składając skargę kasacyjną, a sprawa ponownie trafiła przed NSA, który nie podzielił stanowiska WSA, jakoby MF nie odniósł się w sposób dostateczny do stanowiska Spółki. Wyrok WSA został uchylony, a sprawę po raz kolejny przekazano do ponownego rozpoznania.

W wykonaniu wyroku NSA sprawą ponownie zajął się WSA, który wydał wyrok będący przedmiotem niniejszej analizy. W wyroku tym wskazano, iż istotą sporu jest odpowiedź na pytanie, czy wydanie voucherów przez Spółkę na rzecz Klientów stanowi czynność opodatkowaną VAT. Sąd stwierdził, iż taką czynnością będzie realizacja vouchera, a więc fizyczne nabycie towaru bądź usługi, nie zaś nabycie samego vouchera. Jak wskazano w wyroku: Voucher sam w sobie nie zaspokaja żadnych potrzeb, nie stanowi więc on autonomicznego świadczenia. Porównano go również do dowodu uprawniającego jego nabywcę do odbioru określonego świadczenia.

Komentarz

Należy zgodzić się z WSA, który w komentowanym wyroku wskazał, że nabycie vouchera nie jest czynnością opodatkowaną zgodnie z brzmieniem art. 8 ust. 1 w zw. z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z 11.3.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm., dalej: VATU).

W komentowanym wyroku przede wszystkim zwrócono uwagę na rolę vouchera w analizowanej transakcji. Jest to kluczowe zagadnienie, Klient bowiem, nabywając od Spółki vouchery, dokonuje jedynie wymiany środków pieniężnych na środek uprawniający go do nabycia konkretnych towarów lub usług. Sam natomiast przepływ środków pieniężnych nie stanowi płatności za towar bądź usługę. Należy zatem stwierdzić, że w transakcji zakupu voucherów nie dochodzi do nabycia towaru bądź usługi.

Wojewódzki Sąd Administracyjny trafnie wskazał, że usługą będzie tylko takie świadczenie, w przypadku, którego istnieje bezpośredni jego odbiorca odnoszący korzyść związaną z tym świadczeniem. Nie sposób uznać voucher jako towar, którego nabycie samo w sobie stanowić będzie korzyść po stronie Klienta – w przeciwieństwie do konkretnego towaru bądź usługi, na które można go wymienić. Powyższe potwierdza, że voucher ma w przedmiotowej transakcji rolę jedynie alternatywnego środka płatności za docelowy towar bądź usługę.

Ponadto WSA dokonał słusznej interpretacji, że rzeczywistą intencją Klienta w danej transakcji jest nabycie konkretnych towarów bądź usług, nie zaś wejście w posiadanie samego vouchera. Powyższa analiza pozwoliła dokonać prawidłowej interpretacji co w danej transakcji stanowi towar bądź usługę. Konkludując, WSA słusznie uznał, iż w analizowanej sprawie czynność opodatkowana będzie miała miejsce dopiero w momencie wymiany voucherów na towary bądź usługi.

Warto również wspomnieć, że interpretacja MF nie zasługiwała na aprobatę również z tego względu, iż przyjęcie, że czynność wydania voucherów podlega opodatkowaniu VAT, prowadziłoby w konsekwencji do podwójnego opodatkowania VAT tych samych kwot.

Analizowany wyrok kończy niemal ośmioletni spór między Spółką a MF. Warto jednak pamiętać, że z 1.1.2019 r. do VATU została wprowadzona specyficzna regulacja voucherów, w związku z czym podejście zarówno sądów, jak i organów podatkowych do omawianego tematu może ulec zmianie.


Opracowanie i komentarz: Michał Rudy, konsultant


Wybór orzeczeń i komentarze przygotowali eksperci z Działu prawno-podatkowego i Zespołu zarządzania wiedzą PricewaterhouseCoopers


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Brak opodatkowania VAT kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą obciążenia klienta w zamian za wyemitowane vouchery a kwotą ryczałtu przekazaną podmiotowi dokonującemu wymiany vouchera na towar bądź usługę
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny