Brak możliwości zwolnienia kwoty odsetek od odszkodowania zasądzonego na podstawie wyroku sądu

A A A

Podatnik – polski rezydent podatkowy – otrzymał na podstawie wyroku islandzkiego sądu odszkodowanie za wypadek przy pracy, które zostało mu wypłacone wraz z odsetkami przez ubezpieczyciela jego byłego pracodawcy. Kwota odszkodowania jest zwolniona z opodatkowania w Polsce, ale odsetki od tej płatności powinny podlegać opodatkowaniu.

Wyrok WSA w Krakowie z 27.10 2015 r., I SA/Kr 1502/15

Komentowany wyrok zapadł w następującym stanie faktycznym: osoba fizyczna (dalej: Podatnik) posiadająca nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (dalej: Dyrektor IS) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, wskazując, że islandzki sąd zasądził na jej rzecz od islandzkiego ubezpieczyciela odszkodowanie wraz z odsetkami. Odszkodowanie zostało orzeczone z tytułu wypadku przy pracy. Kwota zasądzona wyrokiem została wypłacona Podatnikowi wraz z odsetkami z polisy ubezpieczyciela pracodawcy.

Na tle powyższego stanu faktycznego Podatnik zwrócił się z pytaniem do Dyrektora IS, czy odsetki wypłacone przez islandzkiego ubezpieczyciela na podstawie wyroku sądu islandzkiego od kwoty stanowiącej odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy korzystają ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b z 26.7.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2012 r. poz. 361 ze zm., dalej: PDOFizU).

Podatnik stanął na stanowisku, że dochód z tytułu odsetek od odszkodowania powinien korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 3b PDOFizU, gdyż odsetki są świadczeniem ściśle związanym z odszkodowaniem, które korzysta z tego zwolnienia. Dodatkowo Podatnik powołał się na wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego (dalej: NSA) z 17.1.2013 r., II FSK 289/12, który jego zdaniem potwierdza prawidłowość jego stanowiska.

Dyrektor IS uznał stanowisko Podatnika za nieprawidłowe, prezentując pogląd, że zwolnienie wynikające z art. 21 ust. 1 pkt 3b PDOFizU obejmuje tylko odszkodowania za tzw. szkodę rzeczywistą, czyli poniesione straty, a odsetki wypłacone w związku z opóźnieniem wypłaty danego świadczenia nie są wliczane do wartości tego świadczenia. Zdaniem organu skoro ustawodawca nie zmieścił w katalogu zwolnień odsetek przysługujących od zasądzonego odszkodowania, to należy stwierdzić, że odsetki te podlegają opodatkowaniu jako przychód z innych źródeł.

Po bezskutecznym wezwaniu organu do usunięcia naruszenia prawa Podatnik zaskarżył interpretację do WSA w Krakowie. Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę, wskazując, że podatnik pominął w swoim stanowisku istniejące przepisy podatkowe. W orzeczeniu WSA wskazał, że w przepisie, na który powołuje się Podatnik, nie zostały wymienione odsetki za zwłokę, a odszkodowanie za poniesioną szkodę jest czymś innym niż odsetki związane z opóźnieniem w jego wypłacie. Zgodnie ze stanowiskiem sądu w przepisach podatkowych odrębnie traktuje się należności główne od odsetek za zwłokę, a w przypadkach kiedy ustawodawca przewidywał również zwolnienie odsetek odrębnie, to wskazuje w odpowiednich przepisach. Dodatkowo WSA zauważył, że wyrok NSA, na który powołuje się podatnik, odnosił się do dość szczególnej sytuacji związanej z kwalifikacją odsetek do tego samego źródła przychodów co świadczenie główne i nie jest do końca miarodajny w sprawie.

Komentarz

W moim przekonaniu komentowany wyrok jest zgodny z obowiązującą wykładnią przepisów PDOFizU. Jak wskazał WSA, odwołując się przy tym do wyroku NSA z 22.8.2013 r. (II FSK 2471/11), zwolnienia podatkowe stanowią wyjątek od powszechności i równości opodatkowania i co za tym idzie, sądy administracyjne interpretują przepisy podatkowe dotyczące zwolnień w sposób ścisły, a nie rozszerzający.

Mając na uwadze powyższe oraz biorąc pod uwagę brzmienie art. 21 ust. 1 pkt 3b, tj. wolne od podatku są inne odszkodowania lub zadośćuczynienia otrzymane na podstawie wyroku lub ugody sądowej do wysokości określonej w tym wyroku lub tej ugodzie, z wyjątkiem odszkodowań lub zadośćuczynień:

a) otrzymanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą,

b) dotyczących korzyści, które podatnik mógłby osiągnąć, gdyby mu szkody nie wyrządzono,

należy się zgodzić, że powołany przepis ustawy nie odnosi się w żadnym miejscu do odsetek, jakie podatnicy mieliby otrzymać wraz ze świadczeniem głównym, którym jest w tym wypadku odszkodowanie. Przepis wyraźnie wskazuje, że wolne od podatku PIT są tylko inne odszkodowania lub zadośćuczynienia zasądzone przez sąd, a nie inne kwoty z nimi związane. W związku z czym odsetki nie mieściłyby się w zakresie zwolnienia.

Dodatkowo trzeba mieć na uwadze, o czym również wspomniał w swoim wyroku WSA, że odsetki są odszkodowaniem za to, że osoba nie może korzystać z przysługujących jej środków pieniężnych. Mają one za zadanie zrekompensować utracone przez osobę korzyści, jakie mogłaby ona odnieść, gdyby danymi środkami dysponowała od momentu, w którym były jej należne. Dlatego podzielam zdanie sądu, że dodatkowo kwalifikują się one do odszkodowań, o których mowa w podpunkcie b) wspomnianego wcześniej przepisu, i z tego względu również nie powinny być zwolnione z opodatkowania na podstawie przepisów PDOFizU.

Na końcu chciałbym się również odnieść do wyroku NSA z 17.1.2013 r. (II FSK 289/12), na który powoływał się Podatnik przy sporządzaniu swojego wniosku. W moim przekonaniu obydwa wyroki są zgodne, tylko na co Podatnik nie zwrócił uwagi, dotyczą innego problemu podatkowego. W zakresie sprawy rozstrzyganej przez NSA istotny był fakt ustalenia odpowiedniego źródła przychodu, gdyż ta kwestia powodowała bądź nie obowiązek podatkowy po stronie osoby, która złożyła wniosek o interpretację w tamtej sprawie. W sprawie rozstrzyganej przez WSA kwestia ustalenia źródła przychodu nie miała wpływu na sposób opodatkowania, gdyż mimo że co do zasady zasądzone odszkodowanie i odsetki kwalifikowały się do tego samego źródła przychodów (tj. przychodów z tzw. innych źródeł), to jednak na podstawie szczególnego przepisu jeden z tych przychodów jest zwolniony z opodatkowania, a drugi nie.

Podsumowując, w moim przekonaniu wyrok WSA jest prawidłowy i jeżeli sprawa będzie na dalszym etapie rozstrzygana przez NSA, to przypuszczam, że to negatywne dla Podatnika rozstrzygnięcie zostanie podtrzymane przez NSA.

 

Opracowanie i komentarz: Paweł Majewski, starszy konsultant

Komentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Brak możliwości zwolnienia kwoty odsetek od odszkodowania zasądzonego na podstawie wyroku sądu
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny