Aport znaku towarowego w trakcie rejestracji

A A A

Znak towarowy zgłoszony do rejestracji nie może zostać wniesiony w ramach aportu ZCP jako majątkowe prawo autorskie. Uzyskanie prawa ochronnego na ten znak nawet po aporcie stanowi nabycie prawa do znaku i pozwala na uznanie go za podlegającą amortyzacji podatkowej WNiP.

Wyrok NSA z 8.10.2013 r., II FSK 2812/11

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (dalej: spółka) wystąpiła do Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach (dalej: DIS) z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej, wskazując, że rozważa wniesienie aportu do spółek córek (spó­łek kapitałowych) w formie zorganizowanych części przedsiębiorstwa (dalej: ZCP) w rozumieniu art. 4a pkt 4 PDOPrU. W skład wnoszonych ZCP wchodzić będzie m.in. znak towarowy, zgłoszony do rejestracji w Urzędzie Patentowym, pod którym Spółka obecnie prowadzi działalność. Znak towarowy nie jest ujęty w ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych spółki. Spółka nie uzyskała również prawa ochronnego na znak towarowy.

Na tle powyższego stanu faktycznego spółka zwróciła się z pytaniami do DIS, czy spółki córki po otrzymaniu aportem tego znaku towarowego będą mogły potraktować go jako wartość niematerialną i prawną (dalej: WNiP) i od kiedy będą mogły dokonywać od niego odpisów amortyzacyjnych.

Spośród kwestii rozpatrywanych przez DIS w interpretacji najbardziej istotny wydaje się sposób, w jaki w spółkach córkach może powstać WNiP z tytułu otrzymanego aportem znaku towarowego. Dyrektor IS stanął na stanowisku, że znak towarowy zgłoszony do rejestracji i wniesiony aportem może stanowić w spółkach córkach WNiP, jeśli zostanie do nich wniesiony jako majątkowe prawo autorskie.

Dyrektor IS wskazał, że nabyty w drodze aportu znak towarowy zgłoszony do rejestracji nie może stanowić WNiP, nawet jeśli po aporcie podatnik uzyska prawo ochronne na ten znak. Zdaniem DIS w takiej sytuacji nie dochodzi bowiem do nabycia WNiP określonej w art. 16b ust. 1 pkt 6 PDOPrU, lecz do jej wytworzenia.

Spółka zaskarżyła przedmiotową interpretację do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu (dalej: WSA w Poznaniu, sąd I instancji), który uznał skargę za zasadną. Sąd I instancji uznał, że znak towarowy zgłoszony do rejestracji nie może stanowić majątkowych praw autorskich. Natomiast nie ma przeszkód, zdaniem WSA w Poznaniu, żeby po uzyskaniu prawa ochronnego na taki znak spółki córki rozpoznały WNiP. Sąd I instancji stwierdził, że mamy w takim przypadku do czynienia z nabyciem, a nie wytworzeniem WNiP. Dyrektor IS wniósł do NSA skargę kasacyjną od wyroku WSA w Poznaniu. Naczelny Sąd Administracyjny skargę kasacyjną oddalił1.

Komentarz

W sprawie rozpoznawanej przez NSA spółki córki nabyły w drodze aportu znak towarowy zgłoszony do zarejestrowania w Urzędzie Patentowym. Słusznie stwierdził NSA, że po uzyskaniu przez spółki córki prawa ochronnego na ten znak mogą one potraktować go jako WNiP w rozumieniu art. 16b ust. 1 pkt 6 PDOPrU i dokonywać od niego odpisów amortyzacyjnych. Naczelny Sąd Administracyjny potwierdził pogląd wyrażony przez WSA w Poznaniu, zgodnie z którym w takiej sytuacji nie może być mowy o wytworzeniu WNiP. Już sam znak towarowy – również taki, na który nie udzielono praw ochronnych – stanowi bowiem dobro chronione prawem, posiadające określoną wartość. Wartość tę spółki córki nabywają w momencie otrzymania aportu. Prawo ochronne na znak towarowy nie powoduje więc wytworzenia WNiP, a jedynie rozszerzenie ochrony prawnej znaku towarowego. Jest to również moment, od którego można znak towarowy amortyzować podatkowo. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził, że skutek podatkowy określony w art. 16b ust. 1 pkt 6 PDOPrU powstaje z momentem rejestracji znaku towarowego, przez co, jak można się domyślać, NSA rozumiał, że znak towarowy może podlegać amortyzacji od miesiąca następującego po miesiącu wydania świadectw ochronnych na ten znak dla spółek córek.

Znak towarowy może stanowić utwór w rozumieniu praw autorskich. NSA – nie badając, czy przedmiotowy znak stanowi utwór – stwierdził, że w rozpatrywanej sprawie Spółka nie może wnieść w ramach aportu majątkowego prawa autorskiego do znaku towarowego, gdyż od momentu zgłoszenia do rejestracji, znak towarowy traci niejako przymiot utworu, bowiem w momencie zgłoszenia do rejestracji przez właściwy organ patentowy rozpoczyna się niejako jego ochrona na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej.

Taki pogląd jest dyskusyjny. Żaden przepis nie wskazuje bowiem, że ochrona na podstawie przepisów ustawy Prawo własności przemysłowej wyłącza zarejestrowany znak towarowy spod regulacji ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych. Ponadto zakres praw przyznanych na podstawie tych ustaw jest różny. Uzyskanie prawa ochronnego na znak nie powoduje więc, że znak towarowy traci niejako przymiot utworu. W związku z tym można się zastanowić, czy spółki córki nie powinny rozpoznać dwóch WNiP: jednej w postaci majątkowych praw autorskich do znaku i następnie – po uzyskaniu praw ochronnych ze znaku – drugiej w postaci praw ochronnych.

Opracowanie i komentarz: Katarzyna Gawor, konsultant

Komentarze przygotowali eksperci z PwC

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Aport znaku towarowego w trakcie rejestracji
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny