Zasady sporządzania kopii dokumentów niejawnych – schemat postępowania

Informacja w administracji publicznej | 2/2018
Marek Anzel

Sporządzanie kopii dokumentu jest czynnością prostą i czysto techniczną, jednakże w przypadku dokumentów niejawnych czynność ta jest bardziej skomplikowana. Niniejszy artykuł przestawia schemat postępowania przy sporządzaniu kopii, odpisu, wypisu lub wyciągu z dokumentu niejawnego. Przed przystąpieniem do kopiowania dokumentu należy po pierwsze spełnić wymagania ustawy z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 412; dalej: OchrInfU) w zakresie bezpieczeństwa fizycznego i teleinformatycznego. Po drugie, należy wdrożyć procedury w zakresie oznaczeń nanoszonych na oryginał dokumentu kopiowanego oraz na kopię. Przy czym, niektóre czynności należy wykonać przed przystąpieniem do kopiowania, inne dopiero po skopiowaniu dokumentu. Zasady te reguluje rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 22.12.2011 r. w sprawie sposobu oznaczania materiałów i umieszczania na nich klauzul tajności (Dz.U. z 2011 r. Nr 288, poz. 1692; dalej: OznKlauzR).