Wpływ RODO na stosowanie ustawy o dostępie do informacji publicznej w zakresie prawa do prywatności nauczycieli

Informacja w administracji publicznej | 2/2020
Moduł: prawo pracy, prawo UE
Jowita Sobczak

Wniosek o dostęp do informacji publicznej jest wadliwy, jeśli nie określono w nim szczegółowego zakresu żądanych informacji. W przypadku niedookreślenia żądanej informacji, podmiot zobowiązany do udzielenia takiej informacji powinien zwrócić się o sprecyzowanie wniosku lub dookreślenie, gdyż właściwa realizacja wniosku o dostęp do informacji publicznej wymaga precyzyjnego udzielenia informacji na temat zawartych w nim kwestii.
Nauczyciel szkoły publicznej jest osobą pełniącą funkcję publiczną, ponieważ pojęcie to jest ujmowane szeroko i nie ogranicza się tylko do funkcjonariuszy publicznych, lecz obejmuje każdą osobę mającą związek z realizacją zadań publicznych. Dlatego nie przysługuje mu prawo do prywatności w zakresie wynagrodzenia, które w przypadku osoby pełniącej funkcje publiczne stanowi przejaw gospodarowania środkami publicznymi, a zatem jest informacją o majątku publicznym. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku w wyroku z 19.2.2020 r. (II SA/Gd 556/19, Legalis) stwierdził, że ­informacje o wynagrodzeniu nauczycieli szkoły publicznej wraz z podaniem ich imienia i nazwiska mogą być ­udostępnione w sytuacji, gdy nauczyciel jest osobą pełniącą funkcję publiczną i nie podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej, o którym mowa w ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. z 2019 r. poz. 1429 ze zm.; dalej: ­DostInfPubU). ­Problematyka ta wydaje się szczególnie istotna z uwagi na fakt, że RODO nie wyłącza stosowania przepisów ­DostInfPubU.