Wniosek o usunięcie danych

Informacja w administracji publicznej | 4/2019
Moduł: prawo UE
Agnieszka Sagan-Jeżowska

Wniosek o usunięcie danych dotyczy tzw. prawa do bycia zapomnianym, zgodnie z którym osoba, której dane dotyczą, ma prawo żądania od administratora niezwłocznego usunięcia dotyczących jej danych osobowych, a administrator ma obowiązek bez zbędnej zwłoki usunąć dane osobowe. Prawo to jest jednak mocno ograniczone i przysługuje osobom, których dane dotyczą, wyłącznie w ściśle określonych sytuacjach enumeratywnie wskazanych w art. 17 ust. 1 RODO. Na poziomie ogólnym prawo do zapomnienia przysługuje wyłącznie wtedy, kiedy administrator nie ma żadnej ważnej przesłanki legalności ich przetwarzania.