Wezwanie wnioskodawcy do sprecyzowania wniosku

Informacja w administracji publicznej | 3/2015
Barbara Pietrzak

Do Wojewody wpłynął wniosek o udostępnienie kopii akt postępowania administracyjnego zakończonego wydaniem decyzji z 25.3.2015 r., znak sprawy: XXXX. Czy Wojewoda może wezwać wnioskodawcę do sprecyzowania wniosku?”

Odpowiedź

Nie. Organ powinien natomiast pisemnie powiadomić wnioskodawcę, że tak sformułowany wniosek nie może zostać zrealizowany w trybie ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.; dalej DostInf­PubU), gdyż w istocie nie wskazuje na informacje publiczne, których udostępnienia domaga się wnioskodawca. Wówczas wnioskodawca ma możliwość sprecyzowania swojego wniosku i wyznaczenia zakresu żądania, poprzez wskazanie konkretnie określonych informacji, których udostępnienia się domaga. Akta postępowania administracyjnego jako całość nie stanowią informacji publicznej, a przepisy DostInfPubU nie regulują uprawnienia określanego jako dostęp do akt czy wgląd do akt (por. wyrok NSA z 5.3.2013 r., I OSK 2889/12, Legalis). Akta tworzone są w celu i na potrzeby różnych postępowań (np. cywilnych, karnych, administracyjnych) i składają się z różnego rodzaju dokumentów o rozmaitej wadze i znaczeniu, należących do przeróżnych kategorii (urzędowych, prywatnych, wewnętrznych, tajnych, poufnych, jawnych itp.). Akta i składające się na nie dokumenty są zatem nośnikiem wielu różnorodnych informacji, w tym także takich, którym można przypisać cechę informacji publicznych. Nie zmienia to jednak charakteru akt jako całości. Pogląd taki został wyrażony w orzecznictwie Naczelnego Sądu Administracyjnego (m.in. w wyrokach z 28.10.2009 r., I OSK 714/09, z 16.4.2010 r., I OSK 83/10, z 14.2.2013 r., I OSK 2662/12, Legalis). Powyższe stanowisko nie oznacza, że zawarte w aktach postępowania administracyjnego informacje publiczne nie mogą być udostępnione w trybie Dost­InfPubU.

Ważne

Warunkiem skorzystania z uprawnienia do uzyskania informacji w oparciu o przepisy DostInfPubU jest skonkretyzowanie wniosku.