Stosowanie instytucji informacji przetworzonej po wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 18.12.2018 r.

Informacja w administracji publicznej | 2/2019
Bartosz Wilk


Stosowanie instytucji informacji rodzi wiele wątpliwości i problemów – zarówno po stronie osób czyniących użytek z prawa do informacji publicznej, jak i adresatów składanych wniosków o udostępnienie informacji publicznej. W związku z tym sprawy dotyczące odmowy udostępnienia informacji przetworzonej wielokrotnie stają się przedmiotem spraw sądowoadministracyjnych. Pod koniec 2018 r. zapadło długo wyczekiwane rozstrzygnięcie dotyczące oceny konstytucyjności art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej. Warto przeanalizować wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 18.12.2018 r. (SK 27/14, Legalis) pod kątem stosowania informacji przetworzonej.
Trybunał Konstytucyjny w ko­­mentowanym wyroku z 18.12.2018 r. orzekł, że art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1330 ze zm.; dalej: ­DostInfPubU), w zakresie w jakim uzależnia uprawnienie do uzyskiwania informacji publicznej przetworzonej od wykazania szczególnej istotności dla interesu publicznego, jest zgodny z art. 61 ust. 1 i 2 w zw. z art. 61 ust. 3 i art. 31 ust. 3 Konstytucji RP z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze zm.). Z uwagi na to, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego nie stwierdził niezgodności z Konstytucją RP ustawowej regulacji informacji przetworzonej, rozstrzygnięcie to nie ma bezpośredniego wpływu na stosowanie tej instytucji prawnej. Mogłoby to zresztą budzić praktyczne wątpliwości z uwagi na wydanie wyroku TK przez skład orzekający, w którym co do 3 osób stawiane są zarzuty, że pracują na stanowiskach już wcześniej obsadzonych (problem tzw. sędziów dublerów). Jednak wpływ na stosowanie informacji przetworzonej polega na wskazaniach Trybunału, co do rozumienia niezdefiniowanych pojęć „informacji przetworzonej” i „szczególnej istotności dla interesu publicznego”. Niespodziewanie Trybunał odniósł się też do procedury udostępniania informacji publicznej.