Przekształcenie administratora bezpieczeństwa informacji w inspektora ochrony danych

Informacja w administracji publicznej | 1/2018
Monika Młotkiewicz

Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO) przyznaje inspektorom ochrony danych nową, dużo istotniejszą rolę niż ta, jaką przewidywała dla nich Dyrektywa 95/46/WE i wdrażające ją ustawy krajowe. Wprowadza też w zakresie funkcji inspektorów ochrony danych ściśle określone wymagania. Przekształcenie administratorów bezpieczeństwa informacji (ABI) w inspektorów ochrony danych nie może zatem następować w sposób automatyczny. To, czy rolę inspektora może pełnić osoba, która do tej pory sprawowała funkcję ABI i czy dana organizacja jest przygotowana do stosowania przepisów RODO dotyczących inspektora ochrony danych powinno być przedmiotem starannej analizy w każdym konkretnym przypadku. W Polsce rozbudowane regulacje dotyczące zasad i warunków pełnienia funkcji ABI, wprowadzone nowelizacją ustawy o ochronie danych osobowych z 2014 r.1, stworzyły zarówno osobom pełniącym tę funkcję, jak i administratorom danych, szansę na dobre przygotowanie się do stosowania przepisów RODO w tym zakresie. Podczas prac nad wspomnianą nowelizacją znany był już bowiem projekt tej nowej unijnej regulacji, dzięki czemu wiele aspektów w zakresie statusu ABI mogło zostać zbliżone do rozwiązań przyjętych w RODO. Jednak przekształcenie administratorów bezpieczeństwa informacji w inspektorów ochrony danych nie może następować w sposób automatyczny. Wraz ze wzmocnieniem roli inspektorów RODO wprowadza bowiem wiele istotnych zmian w różnych obszarach. Wynikają one z tego, że inspektorzy mają być kluczowym elementem nowego zunifikowanego systemu ochrony danych osobowych i przyczyniać się do efektywnego wdrożenia i przestrzegania przepisów ogólnego rozporządzenia. Od 25.5.2018 r., wraz z rozpoczęciem stosowania RODO, we wszystkich państwach członkowskich Unii Europejskiej obowiązywać będą: jednolita terminologia, zasady powołania i funkcjonowania inspektorów ochrony danych. W kontekście przekształcenia ABI w inspektora ochrony danych należy zwrócić uwagę na zmiany na kilku płaszczyznach.