Powierzenie osobie – pełniącej funkcję sołtysa – obowiązku doręczania pism

Informacja w administracji publicznej | 4/2017
Marta Kwiatkowska-Cylke

"Czy sołtysi, którzy roznoszą mieszkańcom gminy decyzje o wymiarze podatku, powinni mieć nadane przez wójta upoważnienia do przetwarzania danych? Zaznaczę, że przekazywane sołtysom do dostarczenia decyzje nie są w żaden sposób pakowane/kopertowane, mają oni także dostęp do imion i nazwisk właścicieli i współwłaścicieli gruntów i budynków, kwot należnego podatku, wysokości ewentualnych zaległości, informacji dot. posiadanych nieruchomości (numery działek, powierzchnia itp.). Jeżeli należy im nadać upoważnienia, to rozumiem, że powinni zostać przeszkoleni z zakresu ochrony danych osobowych? Czy wtedy powinni zapoznać się także z polityką bezpieczeństwa funkcjonującą w urzędzie? Czy zakopertowanie tych decyzji pozwoliłoby uniknąć nadawania upoważnień i szkolenia ww. osób? Oczywiście w sytuacji zakopertowania decyzji sołtysi nadal będą mieli dostęp do imion i nazwisk właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości oraz ich adresów zamieszkania.”