Postępowanie z niejawną przesyłką oznaczoną „do rąk własnych” – schematy postępowań

Informacja w administracji publicznej | 4/2017
Marek Anzel

Postępowanie z przesyłką niejawną oznaczoną „do rąk własnych” wymaga szczególnego traktowania. Nieuprawnione otwarcie takiej przesyłki może narazić osobę naruszającą obowiązujące przepisy na przykre konsekwencje prawne. Mówi o tym art. 267 § 1 Kodeksu karnego: „Kto bez uprawnienia uzyskuje informację dla niego nieprzeznaczoną, otwierając zamknięte pismo, (…) podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”. Biorąc powyższe pod uwagę, przy otrzymaniu przesyłki niejawnej należy stosować się ściśle do postanowień zawartych w rozporządzeniu Rady Ministrów z 7.12.2011 r. w sprawie organizacji i funkcjonowania kancelarii tajnych oraz sposobu i trybu przetwarzania informacji niejawnych (Dz.U. z 2011 r. Nr 276, poz. 1631; dalej: OrgKancR). Schematy, opublikowane w artykule, wraz z opisem przedstawiają usystematyzowany sposób postępowania z przesyłką oznaczoną napisem „do rąk własnych”, jak również zasady jej ewidencjonowania oraz postępowanie z taką przesyłką przy zwrocie jej przez adresata do kancelarii.