Odpowiedzialność karna za nieudostępnienie informacji publicznej

Informacja w administracji publicznej | 04/2015
Moduł: prawo karne
Barbara Pietrzak

Choć czasem się o tym zapomina, to nieudostępnienie informacji publicznej może stanowić przestępstwo. Pracownicy oraz kierownicy podmiotów zobowiązanych do udzielania informacji publicznej powinni mieć świadomość, że łamanie przepisów ustawy o dostępie do informacji publicznej może wiązać się dla nich z odpowiedzialności karną. Skazanie za przestępstwo z art. 23 powoduje m.in. rozwiązanie umowy o pracę zawartej z pracownikiem samorządowym lub wygaśnięcie stosunku pracy urzędnika służby cywilnej. W artykule omówiono przestępstwo nieudostępnienia informacji publicznej, tak aby osoby, które mogą spotkać się z zarzutami popełnienia tego czynu wiedziały, jak ukształtowana jest grożąca im odpowiedzialność karna. Ustawodawca nadał prawu dostępu do informacji publicznej bardzo duże znaczenie, czego wyrazem jest jego zagwarantowanie w Konstytucji RP oraz wprowadzenie w ustawie o dostępie do informacji publicznej przepisu karnego. W myśl art. 23 z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.; dalej: Dost­Inf­PubU), kto, wbrew ciążącemu na nim obowiązkowi, nie udostępnia informacji publicznej, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku. Opisany czyn zabroniony stanowi przestępstwo umyślne.