Odpowiedź organu na skargę w sprawie bezczynności w udzieleniu informacji publicznej

Informacja w administracji publicznej | 3/2019
Moduł: nieruchomości
Agnieszka Kręcisz-Sarna

Udostępnianie przez podmiot zobowiązany informacji publicznej na wniosek powinno następować bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. W przypadkach wyjątkowych termin udzielenia informacji publicznej może zostać przedłużony maksymalnie do 2 miesięcy. Niedochowanie wskazanych terminów naraża podmiot zobowiązany na zarzut bezczynności oraz daje wnioskodawcy możliwość wniesienia skargi do sądu administracyjnego. W odpowiedzi na skargę, podmiot zobowiązany powinien konkretnymi i weryfikowalnymi argumentami wykazać bezzasadność zarzutu bezczynności.