Kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych

Informacja w administracji publicznej | 2/2020
Moduł: prawo UE, nieruchomości
Aleksandra Piotrowska-Marzęta
Kluczowe zagadnienia z zakresu ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych


Podmioty uczestniczące w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego mają zarówno obowiązek, jak i prawo stosowania przepisów dotyczących ochrony danych osobowych. Spełnienie obowiązków z tego zakresu zapewnia bezpieczeństwo nie tylko zamawiającemu, jako administratorowi danych, ale przede wszystkim tym, których te dane dotyczą.
Do rozpoczęcia obowiązywania przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1; dalej: RODO) zagadnienie ochrony danych osobowych w zamówieniach publicznych zdawało się kwestią nieco zapomnianą. Po 25.5.2018 r. to się zmieniło. Ochrona danych osobowych nie omija postępowań prowadzonych o udzielenie zamówienia publicznego i znajduje do nich pełne zastosowanie. Należy jednak pamiętać, że przepisy szczególne w tym zakresie przewiduje również ustawa z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843; dalej: ZamPublU). Przetwarzanie danych osobowych w ramach postępowań o udzielenie zamówienia publicznego jest nierozerwalnie związane z każdym z tych postępowań. Zakres posiadanych przez zamawiającego danych może być, w zależności od postępowania i biorących w nim udziału stron, szerszy albo węższy, jednakże postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego bez danych osobowych toczyć się nie może. Oznacza to, że podmioty uczestniczące w tym postępowaniu będą miały zarówno obowiązek, jak i prawo stosowania przepisów z zakresu ochrony danych osobowych.