Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej

Informacja w administracji publicznej | 02/2015
Barbara Pietrzak

Ustawa o dostępie do informacji publicznej przewiduje w art. 5 zamknięty katalog przesłanek pozwalających na odmowę udostępnienia informacji publicznej – jedną z nich jest prywatność osoby fizycznej. Udostępnienie informacji należących do sfery prywatności osoby fizycznej niewykonującej funkcji publicznych, bez jej zgody, może wiązać się z naruszeniem jej prawa do ochrony dóbr osobistych i powstaniem roszczeń przewidzianych w Kodeksie cywilnym. Poniżej przedstawiony został wzór decyzji administracyjnej odmawiającej udostępnienia informacji publicznej ze względu na prywatność osoby fizycznej wraz z praktycznymi objaśnieniami. Podmioty zobowiązane do udostępnienia informacji publicznej po ustaleniu, że żądana informacja stanowi informację publiczną powinny zbadać, czy udostępnienie takiej informacji nie narusza prywatności osoby fizycznej.

Ważne

Prawo do prywatności jest wartością chronioną konstytucyjnie.

Jak stanowi bowiem art. 47 Konstytucji RP, każdy ma prawo do ochrony prawnej życia prywatnego, rodzinnego, czci i dobrego imienia oraz do decydowania o swoim życiu osobistym. Z art. 51 ust. 1 i ust. 2 Konstytucji RP wynika natomiast, że nikt nie może być obowiązany inaczej niż na podstawie ustawy do ujawniania informacji dotyczących jego osoby oraz że władze publiczne nie mogą pozyskiwać, gromadzić i udostępniać innych informacji o obywatelach niż niezbędne w demokratycznym państwie prawnym.

Prywatność

Prywatność człowieka obejmuje zdarzenia związane z jego życiem intymnym, osobistym, w tym także z sytuacją majątkową i uzyskiwanymi dochodami. Informacje o statusie materialnym danej osoby (w tym wysokości zarobków) stanowią informacje z zakresu prywatności osoby fizycznej. Prawo do prywatności należy do dóbr osobistych, których otwarty katalog zawiera art. 23 KC i podlega ochronie na gruncie prawa cywilnego. Dostęp do informacji publicznej nie może zostać ograniczony przez organ zobowiązany do jej udostępnienia, z powołaniem się na ochronę prywatności w sytuacji, gdy informacja dotyczy osób pełniących funkcje publiczne, mających związek z pełnieniem tych funkcji, w tym o warunkach powierzenia i wykonywania funkcji oraz przypadku, gdy osoby fizyczne zrezygnują z przysługującego im prawa. Nie oznacza to jednak, że każda informacja ze sfery prywatności osoby publicznej podlega udostępnieniu. W każdym wypadku musi istnieć wyraźne powiązanie określonych faktów z życia prywatnego z funkcjonowaniem osoby, której dotyczą, w instytucji publicznej. Tylko wtedy, gdy ujawnione zdarzenia oddziałują na sferę publicznego funkcjonowania podmiotu, usprawiedliwiona będzie ingerencja w sferę życia prywatnego.