Co, gdy organ nie ma informacji

Informacja w administracji publicznej | 4/2019
Moduł: nieruchomości
Przemysław Szustakiewicz

„Skoro organ poinformował skarżącego, że żądanej informacji publicznej nie posiada, wówczas nie pozostaje on w bezczynności. W tym zakresie sąd administracyjny nie prowadzi samodzielnego postępowania dowodowego”. Artykuł jest glosą do wyroku NSA z 7.3.2018 r. (I OSK 2257/17, Legalis).
Komentowany wyrok dotyczy kwestii związanych z uprawnieniami sądu administracyjnego do kontroli odpowiedzi udzielonej podmiotowi, który złożył wniosek o udostępnienie informacji publicznej.