Zmiany w procedurze administracyjnej i sądowoadministracyjnej ważne dla udostępniania informacji publicznej

A A A

Dnia 1.6.2017 r. weszła w życie ustawa z 7.4.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego i niektórych innych ustaw, która znowelizowała regulacje dotyczące postępowania administracyjnego. Zmiany, które nastąpiły w Kodeksie postępowania administracyjnego oraz w Prawie o postępowaniu przed sądami administracyjnymi mają wpływ na szeroko rozumianą procedurę udostępniania informacji publicznej.

 

O ile przepisów ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257; dalej: KPA) nie stosuje się do postępowania o udostępnienie informacji publicznej (uregulowanego przepisami ustawy o dostępie do informacji publicznej), o tyle zmiany wprowadzone nowelizacją mają wpływ na postępowanie od momentu wydania decyzji administracyjnej o odmowie udostępnienia informacji publicznej. Zgodnie bowiem z art. 16 ust. 2 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764), przepisy KPA stosuje się do decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej oraz o umorzeniu postępowania o udostępnienie informacji. Czerwcowa nowelizacja będzie miała też wpływ na postępowanie o ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego (uregulowane przepisami ustawy z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego; Dz.U. z 2016 r. poz. 352 ze zm.).

Cel nowelizacji

Celem nowelizacji jest rozwiązanie m.in. problemu „piętrowości” procedur administracyjnych poprzez usprawnienie postępowania i wprowadzenie instrumentów skracających czas jego trwania, zbyt częste wydawanie przez organy odwoławcze decyzji kasatoryjnych (czyli nierozstrzygających sprawy co do meritum, natomiast przekazujących sprawę do ponownego rozpatrzenia organowi I instancji) oraz wprowadzenie bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli (co ma związek z pogłębianiem zaufania obywateli do władzy publicznej).

Najważniejsze zmiany z uwagi na udostępnianie informacji publicznej

1. Rozwinięcie regulacji w KPA zasad ogólnych, w tym przede wszystkim zasady prawdy obiektywnej (art. 7 KPA) oraz zasady pogłębiania zaufania (art. 8 KPA).
2. Rozszerzenie kompetencji organu odwoławczego – organ odwoławczy będzie mógł przeprowadzić dodatkowe postępowanie w celu uzupełnienia dowodów i materiałów w sprawie albo zlecić przeprowadzenie tych czynności organowi, który wydał decyzję, co ma ograniczyć liczbę wydawanych decyzji kasatoryjnych.
3. Kwestionowanie przez stronę decyzji kasatoryjnych będzie następowało w drodze sprzeciwu, a nie skargi; sąd administracyjny rozpatrujący sprzeciw na decyzję kasatoryjną będzie oceniał jedynie aspekt formalny wydania takiej decyzji.
4. Wprowadzenie ponaglenia – instrumentu prawnego, z którego strona będzie mogła korzystać w przypadku bezczynności organu lub przewlekłego prowadzenia postępowania.
5. Zlikwidowanie instytucji wezwania do usunięcia naruszenia prawa, odtąd skargę, m.in. na akt wyznaczający opłatę za dostęp do informacji publicznej, wnosić się będzie bez uprzedniego wzywania do usunięcia naruszenia prawa, w terminie 30 dni od dnia, w którym skarżący dowiedział się o wydaniu aktu o wyznaczeniu opłaty.
6. Fakultatywność wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy – jeżeli od decyzji służy stronie wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy, będzie ona mogła wnieść od razu skargę na decyzję do sądu administracyjnego, bez skorzystania z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.
7. Termin do usunięcia braków formalnych pism w postępowaniu administracyjnym nie jest już sztywno określony, organ wyznacza termin „nie krótszy niż siedem dni” (może go więc wydłużyć, ale nie skrócić).
8. W pouczeniu decyzji należy poinformować o wysokości wpisu sądowego od skargi oraz o możliwości ubiegania się o zwolnienie z kosztów albo przyznania prawa pomocy, ponadto należy poinformować o możliwości zrzeczenia się odwołania oraz wniesienia skargi bez skorzystania z prawa do złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Szczegółowe omówienie ww. zmian w kontekście udostępniania informacji publicznej znajdą Państwo w artykule opublikowanym na stronie 38.

 

Bartosz Wilk,
Prawnik, wiceprezes stowarzyszenia Sieć Obywatelska Watchdog Polska


Podstawa prawna

  • art. 7 i 8 ustawy z 14.6.1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1257)
  • art. 16 ust. 2 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1764)
Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Zmiany w procedurze administracyjnej i sądowoadministracyjnej ważne dla udostępniania informacji publicznej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny