Trudniej będzie odmówić udostępnienia informacji o środowisku

A A A

Planowana nowelizacja ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie wprowadza nowe zasady odmowy udostępniania takich informacji. Zgodnie z projektem będzie można odmówić udzielenia informacji, jeżeli naruszyłoby to przepisy ustawy o ochronie informacji niejawnych. Ponadto doprecyzowany zostanie także krąg podmiotów zobowiązanych do ich udzielania.

Zbliża się poważna nowelizacja ustawy z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.); dalej: Środ­InfU. Zmianie ulegnie wiele przepisów, przede wszystkim w celu dostosowania polskich regulacji do dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/92/UE z 13.12.2011 r. zmienionej dyrektywą 2014/52/UE z 16.4.2014 r. (Dz.Urz. UE L 124 z 25.4.2014 r., s. 1).

Definicja władz publicznych

Nowelizacja ustawy przewiduje dodanie w art. 3 ust. 1 punktu 15a zawierającego definicję władz publicznych, które byłyby zobowiązane do udostępniania informacji o środowisku. W obecnym stanie prawnym ustawa posługuje się w tym zakresie pojęciem „organ administracji” (art. 8 ust. 1), co wprowadza zupełnie nieuzasadnione zawężenie kręgu podmiotów w stosunku do przepisów dyrektywy 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.1.2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG.

Jak czytamy w uzasadnieniu do projektu nowelizacji ustawy: „Dyrektywa (2003/4/WE z 28.1.2003 r.) stanowi, że obowiązane do udostępniania informacji o środowisku i jego ochronie są organy władzy publicznej i definiuje te organy jako rząd lub inny organ administracji publicznej, włączając publiczne organy doradcze, na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, osobę fizyczną lub prawną, która na mocy prawa krajowego sprawuje publiczne funkcje administracyjne”.

W związku z tym analogiczne postanowienia zostały przewidziane w nowelizacji. Zgodnie z projektem, zobowiązane do udostępnienia informacji o środowisku będą „władze publiczne”, a w szczególności: Sejm, Senat, Prezydent RP, organy administracji publicznej, sądy i trybunały oraz organy kontroli państwowej i ochrony prawa. Do tej pory w polskich przepisach posługiwano się terminem „organy administracji”. Jak zauważają projektodawcy, Sejm, Senat, Prezydent, sądy czy trybunały nie są „organami administracji”, ale są zobowiązane do udostępniania informacji publicznej na podstawie przepisów ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 782 ze zm.), stąd wyłączanie ich z kategorii podmiotów zobowiązanych do udostępnienia informacji z zakresu ochrony środowiska jest nieuzasadnione.

Wspomniana nowelizacja pociągnie za sobą również zmiany w pobieraniu opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie. Zastosowanie znajdą w tej sytuacji przepisy ustawy z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.).

Kiedy odmawiać informacji

Zasadnicza zmiana szykuje się także w przepisach dotyczących zasad odmowy udostępnienia informacji o środowisku. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 16 ŚrodInfU, w wymienionych tam przypadkach, odmowa udostępnienia informacji jest obligatoryjna. Tymczasem art. 4 ust. 2 Dyrektywy 2004/3/WE stanowi, że „organy władzy publicznej mogą odmówić udostępnienia informacji o środowisku dopiero wtedy, jeśli ujawnienie takich informacji negatywnie wpłynie na ochronę określonych interesów i tajemnic wymienionych w ust. 2 lit. a–h dyrektywy”.

Projekt nowelizacji wskazuje przede wszystkim, że można odmówić udzielenia informacji, jeśli naruszyłoby to przepisy ustawy z 5.8.2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. Nr 182, poz. 1228 ze zm.).

Interes publiczny przejawiający się w udzieleniu informacji nie powinien przeważyć nad interesem zakładającym ochronę określonych informacji.

Odmowa udzielenia informacji o środowisku zakłada jednak zbadanie za każdym razem interesu publicznego, co zostało ujęte w art. 19 ust. 5 projektu nowelizacji ustawy.

Raporty mają być podpisywane

Nowelizacja ma wprowadzić także przepisy podnoszące jakość raportów o oddziaływaniu na środowisko. Zakłada się m.in. dodanie definicji inwentaryzacji przyrodniczej. Minister środowiska ma zostać upoważniony do wydania rozporządzenia regulującego format, w jakim mają być przekazywane dane z inwentaryzacji przyrodniczej.

Wprowadzony zostanie także obowiązek składania, przez osoby sporządzające kartę informacyjną przedsięwzięcia lub raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko, podpisów z podaniem imienia i nazwiska, a także składania oświadczeń o spełnieniu wymagań z art. 74a, czyli doświadczenia zawodowego lub wykształcenia.

Odpowiedzialność karna

Oświadczenia o posiadaniu kwalifikacji miałyby być składane pod rygorem odpowiedzialności karnej. Chodzi o zapewnienie odpowiedniej jakości raportów, które niejednokrotnie mają niewielką wartość merytoryczną. W celu uzyskania uprawnień do sporządzania raportów trzeba będzie skończyć odpowiednie studia magisterskie (inżynierskie), lub mieć 5-letnie doświadczenie w pracy w zespołach przygotowujących takie opinie.

Podstawa prawna

  • dyrektywa 2003/4/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 28.1.2003 r. w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska i uchylająca dyrektywę Rady 90/313/EWG

  • dyrektywa 2011/92/UE Parlamentu Europejskiego i Rady z 13.12.2011 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko, zmieniona dyrektywą 2014/52/UE z 16.4.2014 r.

  • ustawa z 3.10.2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1235 ze zm.)

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Trudniej będzie odmówić udostępnienia informacji o środowisku
Łukasz Majchrzyk
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny