Przekazywanie informacji publicznej do centralnego repozytorium informacji publicznej – zmiany wprowadzone tarczą antykryzysową 2.0

A A A

Od 18.4.2020 r. obowiązują przepisy tzw. tarczy antykryzysowej 2.0. Spośród zmian wprowadzonych do wielu aktów prawnych, są też zmiany w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Dotyczą one przekazywania informacji w celu ich udostępnienia do centralnego repozytorium przez podmioty samorządowe.


W centralnym repozytorium informacji publicznej (dalej: CRIP) udostępnia się dane określane jako zasób informacyjny. Chodzi o informacje publiczne o szczególnym znaczeniu dla rozwoju innowacyjności w państwie i rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które ze względu na sposób przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie w sposób użyteczny i efektywny.

Podmioty zobowiązane do przekazywania danych

Obowiązek przekazania, w celu udostępnienia w centralnym repozytorium, posiadanych zasobów informacyjnych oraz metadanych opisujących ich strukturę dotyczy: organów administracji rządowej, funduszy celowych, ZUS, KRUS oraz NFZ. Zasoby informacyjne muszą też przekazywać państwowe osoby prawne utworzone w celu wykonywania zadań publicznych, z wyjątkiem podmiotów, o których mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z 20.7.2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. z 2018 r. poz. 1668 ze zm.; dalej: PrSzkolWyżN), innych niż państwowe instytuty badawcze. Wyjątek dotyczy więc m.in. uczelni, PAN, PAU i innych podmiotów prowadzących głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

Od 18.4.2020 r. do przekazania, w celu udostępnienia w CRIP, posiadanych zasobów informacyjnych oraz metadanych opisujących ich strukturę zobowiązano także podmioty reprezentujące osoby prawne samorządu terytorialnego, jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego (JST), podmioty reprezentujące lub inne osoby prawne, w których JST mają pozycję dominującą w rozumieniu przepisów ustawy z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 369 ze zm.).

 

Ważne

Udostępnieniu w CRIP podlegają zasoby informacyjne będące w posiadaniu tych podmiotów, a w szczególności w zakresie:

• ochrony zdrowia,
• transportu drogowego,
• pomocy społecznej,
• edukacji publicznej,
• kultury oraz ochrony zabytków,
• kultury fizycznej i turystyki,
• ochrony środowiska i przyrody,
• gospodarki komunalnej.


W CRIP można również udostępniać treści utrwalone w postaci elektronicznej oraz metadane będące w posiadaniu innych podmiotów niż podmioty zobowiązane określone w art. 4 DostInfPubU, czyli inne, niż wymienione w tym przepisie, podmioty publiczne.


Natomiast wszystkie wymienione podmioty samorządowe, które przekazują do CRIP zasoby informacyjne lub inne treści oraz metadane opisujące ich strukturę, odpowiadają za zgodność z przepisami prawa udostępnionych zasobów informacyjnych lub treści oraz metadanych (art. 9d DostInfPubU).

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

Skoro w CRIP udostępnia się zasoby, które ze względu na sposób przechowywania i udostępniania pozwalają na ich ponowne wykorzystywanie w sposób użyteczny i efektywny, to chodzi tu o zasady określone w ustawie z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1446; dalej: InfSekPublU).


 

Słowniczek

  Informacja sektora publicznego to treść lub jej część, niezależnie od sposobu utrwalenia, w szczególności w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej, będąca w posiadaniu podmiotów zobowiązanych do jej udostępnienia, o których mowa w art. 3 InfSekPublU. 

 Ponowne wykorzystywanie to wykorzystywanie przez użytkowników, czyli osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji sektora publicznego, w celach komercyjnych lub niekomercyjnych innych niż pierwotny publiczny cel, dla którego informacja została wytworzona; chodzi tu o różnego rodzaju cele „niepubliczne”, np. z zakresu meteorologii, transportu itp.; ponownym wykorzystywaniem nie jest udostępnianie lub przekazanie informacji sektora publicznego przez podmiot wykonujący zadania publiczne innemu podmiotowi wykonującemu zadania publiczne wyłącznie w celu realizacji takich zadań.Podmiotami zobowiązanymi do udostępniania lub przekazywania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystywania są podmioty publiczne, a przede wszystkim jednostki sektora finansów publicznych (JSFP) i inne niż JSFP państwowe jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej. Obowiązek ten ciąży też na innych niż JSFP osobach prawnych, utworzonych w szczególnym celu zaspokajania potrzeb o charakterze powszechnym, niemających charakteru przemysłowego ani handlowego, jeżeli wymienione tu podmioty publiczne pojedynczo lub wspólnie, bezpośrednio albo pośrednio przez inny podmiot:

• finansują je w ponad 50% lub

• posiadają ponad połowę udziałów albo akcji lub

• sprawują nadzór nad organem zarządzającym lub

• mają prawo do powoływania ponad połowy składu organu nadzorczego lub zarządzającego.


Jeżeli wymienione podmioty publiczne tworzą związki, to takie związki również mają obowiązek przekazywania informacji sektora publicznego do ponownego wykorzystania.


Tabela 1. Podmioty, których informacji nie traktuje się jako informacji sektora publicznego

 

Przepisów InfSekPublU nie stosuje się do informacji sektora publicznego będących w posiadaniu:

jednostek środków przekazu

• chodzi o jednostki publicznej radiofonii i telewizji w rozumieniu przepisów ustawy z 29.12.1992 r. o radiofonii i telewizji (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 361 ze zm.) oraz Polską Agencją Prasową S.A.


państwowych instytucji kultury, samorządowych instytucji kultury oraz innych podmiotów prowadzących działalność kulturalną

• chodzi tu o instytucje kultury w formach wymienionych w art. 2 ustawy z 25.10.1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 194), czyli w szczególności: teatry, opery, operetki, filharmonie, orkiestry, instytucje filmowe, kina, muzea, biblioteki, domy kultury, ogniska artystyczne, galerie sztuki oraz ośrodki badań i dokumentacji w różnych dziedzinach kultury;


 

• wyłączenie to nie dotyczy muzeów państwowych i muzeów samorządowych, bibliotek publicznych, a także archiwów tworzących państwową sieć archiwalną oraz innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność archiwalną w zakresie państwowego zasobu archiwalnego


podmiotów działających w ramach szkolnictwa wyższego

chodzi o podmioty wymienione w art. 7 ust. 1 PrSzkolWyżN, z wyjątkiem:


• bibliotek naukowych w rozumieniu ustawy o bibliotekach,

• Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej,

• Państwowego Instytutu Geologicznego.


Wśród podmiotów wymienionych w art. 7 ust. 1 PrSzkolWyżN są uczelnie, instytuty badawcze, PAN i jej instytuty naukowe, PAU, federacje podmiotów szkolnictwa wyższego i nauki, Centrum Łukasiewicz oraz instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz, międzynarodowe instytuty naukowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw, działające na terytorium Polski, a także inne podmioty prowadzące głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.


prywatnych bibliotek naukowych

• czyli bibliotek naukowych,których organizatorami nie są jednostki sektora publicznego


jednostek systemu oświaty

• czyli podmiotów, o których mowa w art. 2 ustawy z 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.), czyli przedszkoli, szkół, placówek oświatowo-wychowawczych, placówek artystycznych, placówek doskonalenia nauczycieli, bibliotek pedagogicznych, kolegiów pracowników służb społecznych itd.


Informacje sektora publicznego, będące w posiadaniu podmiotów wymienionych w tabeli, nie podlegają jednak przekazaniu do ponownego wykorzystania, jeżeli stanowią informacje publiczne podlegające udostępnieniu w BIP. Ponadto obowiązek przekazania do ponownego wykorzystania nie dotyczy informacji sektora publicznego, których udostępnianie lub przekazanie zostało uzależnione od wykazania przez użytkowników interesu prawnego lub faktycznego na podstawie odrębnych przepisów.


 

Ważne

Każdemu przysługuje prawo do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego:

• udostępnionych w systemie teleinformatycznym, a w szczególności na stronie podmiotowej BIP podmiotu zobowiązanego lub w CRIP lub w inny sposób;

• przekazanych na wniosek o ponowne wykorzystywanie.


Program Otwierania Danych

Jak wynika z obowiązującego od 18.4.2020 r. art. 9e ­DostInfPubU, w celu zwiększenia ilości oraz poprawy jakości zasobów informacyjnych i treści oraz metadanych opisujących ich strukturę udostępnianych w centralnym repozytorium, minister informatyzacji opracowuje Program Otwierania Danych, uwzględniając w szczególności:

• aktualny stan udostępniania otwartych danych,

• obowiązujący stan prawny,

• kierunki rozwoju w zakresie otwartości danych,

• wyniki przeglądu prowadzonej polityki otwartych danych,

• możliwości finansowania projektowanych rozwiązań,

• potrzebę wsparcia nowoczesnych technologii wykorzystujących otwarte dane,

• potrzebę współpracy z interesariuszami otwartych ­danych.


Program ustala się na okres siedmioletni, z możliwością wprowadzenia zmian w okresie jego obowiązywania. Rada Ministrów, na wniosek ministra informatyzacji, przyjmuje program w drodze uchwały. Ponadto minister informatyzacji przedstawia Radzie Ministrów końcowe sprawozdanie z realizacji programu w ciągu 6 miesięcy od jego zakończenia.

Centralne repozytorium informacji publicznej

Minister informatyzacji prowadzi CRIP, powszechnie dostępne w sieci teleinformatycznej (patrz: dane.gov.pl). CRIP zapewnia przeszukiwanie zasobów informacyjnych w szczególności według:

• kryterium przedmiotowego,

• kryterium podmiotowego,

• określonych elementów metadanych.


Szczegóły można znaleźć w rozporządzeniu Rady Ministrów z 12.3.2014 r. w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.U. z 2014 r. poz. 361 ze zm.), które określa:

• sposób weryfikacji zasobów informacyjnych oraz metadanych;

• sposób przetwarzania i udostępniania zasobów informacyjnych oraz metadanych, w tym ich dodawanie, aktualizację, usuwanie oraz przechowywanie;

• standardy techniczne prowadzenia centralnego repozytorium informacji publicznej;

• minimalny zestaw elementów metadanych opisujących strukturę zasobu informacyjnego.


Od 25.4.2020 r. obowiązują zmiany przepisów tego rozporządzenia, które dotyczą możliwości wykorzystania interfejsu programistycznego do wymiany danych między repozytoriami. W tym celu wprowadzono zapisy, zgodnie z którymi:

• interfejs programistyczny to zbiór technicznych funkcji umożliwiających połączenie i wzajemną wymianę zasobów informacyjnych lub metadanych pomiędzy centralnym repozytorium i innym repozytorium powszechnie dostępnym w sieci teleinformatycznej lub innym zewnętrznym oprogramowaniem (przed zmianą umożliwiał on jedynie komunikowanie się z centralnym repozytorium oraz korzystanie z jego funkcjonalności);

• administratorem portalu centralnego repozytorium jest minister informatyzacji (nowy przepis);

• portal CRIP zapewnia również możliwość komunikacji elektronicznej użytkownika z administratorem portalu centralnego repozytorium lub dostawcą, w tym zgłaszania propozycji dodania nowego zasobu informacyjnego, aplikacji lub uwag do udostępnionego zasobu informacyjnego (nowy przepis);

• CRIP repozytorium umożliwia za pośrednictwem interfejsu programistycznego automatyczną wymianę zasobów informacyjnych lub metadanych z innym repozytorium powszechnie dostępnym w sieci teleinformatycznej, w tym pobieranie i udostępnianie; w tym przypadku oprogramowanie CRIP automatycznie dodaje zestaw metadanych opisujących zasób informacyjny lub jednostkę informacji publicznej dostępnymi metadanymi z innego repozytorium powszechnie dostępnego w sieci teleinformatycznej (nowe przepisy);

• na metadane opisujące jednostkę informacji publicznej, wprowadzane przez dostawcę, składa się także opis – streszczenie lub krótkie określenie zawartości jednostki informacji publicznej, natomiast oprogramowanie centralnego repozytorium automatycznie dodaje do każdego zestawu metadanych także typ (nowe zapisy);

• oprogramowanie centralnego repozytorium automatycznie dodaje do zestawu metadanych opisujących zasób informacyjny lub jednostkę informacji publicznej adres URL strony internetowej repozytorium, w ramach której udostępniono zasób informacyjny lub jednostkę informacji publicznej (nowy przepis).


Sławomir Liżewski - specjalista w zakresie prawa administracyjnego i prawa gospodarczego


Podstawa prawna

  • art. 32 ustawy z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 695)
  • art. 2–5 ustawy z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1243 ze zm.)
  • art. 9a–9e ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1429)
  • rozporządzenie Rady Ministrów z 30.3.2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej (Dz.U. z 2020 r. poz. 646)
  • rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie Centralnego Repozytorium Informacji Publicznej z 12.3.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 361)


Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Przekazywanie informacji publicznej do centralnego repozytorium informacji publicznej – zmiany wprowadzone tarczą antykryzysową 2.0
Sławomir Liżewski
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny