Gmina nie może żądać numeru PESEL w celu potwierdzenia, czy ktoś jest mieszkańcem

A A A

PESEL nie wskazuje, czy ktoś jest mieszkańcem danej miejscowości. Nie ma powodów, żeby żądać podania tego numeru przy przeprowadzaniu konsultacji społecznych.

Rada gminy Hajnówka podjęła uchwałę dotyczącą przeprowadzenia konsultacji społecznych w sprawie przygotowania budżetu obywatelskiego na rok 2016. Radni zapisali w tej uchwale, że w zgłoszeniu propozycji koniecznie należy podać numer PESEL.

Radnym, jak wynikało z kontekstu, chodziło zapewne o weryfikację, czy osoba biorąca udział w konsultacjach społecznych, jest rzeczywiście mieszkańcem gminy. Jak stanowi art. 5a ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515, dalej: SamGminU): „w wypadkach przewidzianych ustawą oraz w innych sprawach ważnych dla gminy mogą być przeprowadzane na jej terytorium konsultacje z mieszkańcami gminy”.

Przedmiotową uchwałę zakwestionował jednak Wojewoda Podlaski rozstrzygnięciem nadzorczym z 17.7.2015 r. (NR NK-II.4131.88.2015.BG), który stwierdził, że zakres podjętej uchwały wykracza poza granice kompetencji przyznanych radzie gminy w art. 5a ust. 2 SamGminU. Jak stwierdził wojewoda, numer PESEL nie jest niezbędny do tego, by określić, kto jest, a kto nie jest mieszkańcem gminy.

Mieszkaniec gminy

Jak wskazuje wojewoda, mieszkańcem gminy jest osoba zamieszkująca na terenie danej gminy z zamiarem stałego pobytu (art. 25 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny, t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.). W takiej sytuacji do potwierdzenia tego, czy ktoś jest mieszkańcem gminy, nie potrzeba numeru PESEL – wystarczające dane to imię i nazwisko oraz adres zamieszkania.

Wojewoda na potwierdzenie swojego stanowiska przytoczył wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego we Wrocławiu z 10.5.2013 r. III SA/Wr, Legalis, zgodnie z którym „(…) odwoływanie się do numeru PESEL jest chybione, skoro nie służy on rozstrzygnięciu, czy oznaczona osoba jest »mieszkańcem gminy«”.

W uzasadnieniu do ww. orzeczenia Sąd przytoczył jeszcze jeden argument, przesądzający o tym, że nie wolno dowolnie żądać numeru PESEL „(…) informacje objęte numerem PESEL należą do kategorii danych osobowych, co oznacza, że podlegają one ochronie przewidzianej w ustawie z 29.8.1997 r. o ochronie danych osobowych”.

W tej sytuacji Wojewoda Podlaski na podstawie art. 92 ust. 1 SamGminU uznał część uchwały, zawierającą żądanie podania numeru PESEL za nieważną.

Podstawa prawna

  • art. 5a ust. 1 i 2, art. 92 ust. 1 ustawy z 8.3.1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 1515)
  • art. 25 ustawy z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 121 ze zm.)
Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Gmina nie może żądać numeru PESEL w celu potwierdzenia, czy ktoś jest mieszkańcem
Łukasz Majchrzyk
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny