Wielki spór o groszową sprawę: zaokrąglanie kwot podatku na fakturze

A A A
 

1. Przepis § 9 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego VAT reguluje sposób zaokrąglania końcówek kwot VAT należnego o wartości mniejszej niż 1 grosz w ten sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

 

2. Przepis powyższy nie nakłada podatków ani danin publicznych w rozumieniu art. 217 Konstytucji, lecz ma jedynie charakter techniczny. A zatem zamieszczenie powyższej regulacji w rozporządzeniu wykonawczym jest prawidłowe i nie stanowi niedopuszczalnej ingerencji Ministra Finansów w zakres zarezerwowany dla ustawy.

 

3. W związku z powyższym, nieprawidłowe jest pomijanie przez podatnika w każdym wypadku końcówek podatku niższych niż jeden grosz. Końcówki w wysokości 0,5 grosza i wyższe ma on obowiązek zaokrąglać do pełnych groszy.

 

Wyrok WSA w Warszawie z 10.12.2008 r., III SA/Wa 2021/08

 

 

Spółka planuje zaokrąglać kwoty podatku VAT należnego, wykazywanego na fakturach i paragonach w związku ze sprzedażą swoich artykułów, w ten sposób, że będzie zawsze pomijać końcówki kwot podatku VAT o wartości mniejszej niż jeden grosz. Przedstawiciele spółki zastanawiali się, czy taki sposób zaokrąglania będzie prawidłowy. W celu wyjaśnienia tej kwestii spółka wystąpiła z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji do właściwego dyrektora IS działającego w imieniu Ministra Finansów.

 

Sposób zaokrąglania końcówek kwot podatku VAT został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z 25.5.2005 r. Zgodnie z § 9 ust. 6 tego rozporządzenia, kwoty wykazywane w fakturze zaokrągla się do pełnych groszy w ten sposób, że końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza.

 

Zdaniem spółki przepis powyższy nakazujący zaokrąglać końcówki 0,5 grosza i wyższe do 1 grosza jest niezgodny z obowiązującym w Polsce porządkiem prawnym. Spółka powołała się na art. 217 Konstytucji RP, zgodnie z którym nakładanie podatków i innych danin publicznych następuje wyłącznie w drodze ustawy. W tym kontekście we wniosku o interpretację stwierdzono, że zaokrąglenie końcówek „w górę” skutkuje tym, że wartość deklarowanego podatku należnego jest wyższa niż wartość obliczona na podstawie stawek określonych w VATU. A zatem, w opinii spółki, przepis rozporządzenia ma charakter podatkotwórczy i stanowi niedopuszczalną ingerencję Ministra Finansów w zakres regulacji zarezerwowany dla ustawy.

 

Spółka podniosła także, iż w polskim systemie monetarnym nie funkcjonuje jednostka o wartości mniejszej niż grosz. Dlatego też ułamkowa część grosza nie może wyrażać wartości należności publicznoprawnej. W opinii spółki kwota podatku VAT powinna być więc wykazywana w wartości do dwóch miejsc po przecinku, bez uwzględniania ułamkowych części grosza.

 

Spółka argumentowała także, że przepisy wspólnotowe nie przewidują żadnych zasad zaokrąglania kwot podatku ani w dół, ani w górę. A zatem, zdaniem spółki, zaokrąglanie w górę jest niedopuszczalne.

 

W odpowiedzi na wniosek dyrektor wydał interpretację, w której stwierdził, że stanowisko spółki jest nieprawidłowe.

 

W uzasadnieniu stwierdził, że nie jest on właściwym organem do oceny, czy przepis § 9 ust. 6 rozporządzenia jest zgodny z art. 217 Konstytucji RP i czy doszło do niedozwolonej ingerencji Ministra Finansów w materię zarezerwowaną dla ustaw. Uznał bowiem, że takiej oceny dokonać może tylko sąd. Dyrektor stwierdził również, że skoro przepisy krajowe w sposób szczegółowy regulują zasady zaokrąglania kwot podatku VAT wykazywanego na fakturach i paragonach, to nie ma potrzeby odwoływania się do prawa unijnego.

 

Spółka, niezadowolona z rozstrzygnięcia, skierowała do Ministra Finansów wezwanie do usunięcia naruszenia prawa. Jednakże, rozpatrując sprawę ponownie, dyrektor podtrzymał swoje wcześniejsze stanowisko (również działając w imieniu Ministra Finansów). Spółka wniosła więc skargę do WSA w Warszawie.

 

W skardze podkreśliła, że ustawa wyraźnie określa stawki podatku i nie przewiduje żadnych zasad zaokrąglania kwot podatku. Minister Finansów nie ma zatem kompetencji do wydawania rozporządzeń mogących mieć wpływ na wysokość stawek podatkowych. Spółka zauważyła, że żaden z przepisów, na podstawie których zostało wydane rozporządzenie VAT, nawet pośrednio nie wskazuje na kompetencję Ministra Finansów do wprowadzenia zasad wyliczania kwot podatku VAT mogących skutkować zwiększeniem kwoty podatku należnego. Tym samym regulacja rozporządzenia VAT jest w tym zakresie niezgodna z Konstytucją.

 

Spółka podkreśliła, że kwota podatku powinna być wyrażana wyłącznie w obowiązujących jednostkach pieniężnych, czyli w złotych i groszach. Skoro grosz jest najmniejszą funkcjonującą w Polsce jednostką pieniężną i jest niepodzielny, ułamkowa część grosza nie może być uwzględniana przy wyliczaniu kwoty podatku należnego.

 

Wojewódzki Sąd Administracyjny nie podzielił ar­gumentacji spółki i skargę oddalił.

 

Zdaniem sądu przepis § 9 ust. 6 rozporządzenia wykonawczego jest zgodny z Konstytucją RP. W opinii sądu wyrażona w nim regulacja nie nakłada podatku ani daniny publicznej, lecz ma jedynie charakter techniczny. A zatem zamieszczenie powyższej regulacji w rozporządzeniu wykonawczym jest prawidłowe i nie stanowi ingerencji Ministra Finansów w materię zarezerwowaną dla ustawy. Sąd przyznał, że w polskim systemie monetarnym nie funkcjonuje jednostka pieniężna o wartości mniejszej niż jeden grosz, jednakże regulacja dotycząca zaokrąglania kwot podatku ma właśnie na celu wyeliminowanie sytuacji, w której zobowiązanie pieniężne byłoby wyrażone w ułamkowej części grosza.

 

Sąd nie podzielił również argumentacji spółki dotyczącej niezgodności spornego § 9 ust. 6 z prawem wspólnotowym. Fakt, iż sposób zaokrąglania kwot podatku nie został określony w prawie wspólnotowym, oznacza jedynie, że uregulowanie tych kwestii leży w wyłącznej gestii państwa członkowskiego. Jedynym warunkiem jest, aby wprowadzone w prawie krajowym regulacje były zgodne z zasadą proporcjonalności i neutralności podatkowej. Zdaniem WSA obowiązująca w Polsce regulacja rozporządzenia dotycząca zaokrąglania kwot podatku VAT nie narusza powyższych zasad.

 

Opracowanie: Ewa Szkolnicka, Monika Czerwonko, Robert Wielgórski
Autorzy pracują w Zespole zarządzania wiedzą
Działu doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Wielki spór o groszową sprawę: zaokrąglanie kwot podatku na fakturze
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny