Nadanie pisma w zagranicznej placówce pocztowej

A A A
Wyrok WSA

W przypadku, gdy przepisy prawa przewidują termin złożenia pisma, zaś podatnik nadał takie pismo w zagranicznym urzędzie pocztowym, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu pisma do organu podatkowego.

 

Wyrok WSA w Warszawie z 24.8.2005 r. (III SA/Wa 928/05)

 

W dniu 28.6.2002 r. Spółka niemiecka złożyła w niemieckiej placówce pocztowej wniosek o zwrot podatku od towarów i usług za miesiące od stycznia do grudnia 2001 r. Wniosek wpłynął do Drugiego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście w dniu 4.7.2002 r.

 

Zgodnie z § 5 ust. 2 obowiązującego wówczas rozporządzenia z 23.6.2001 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (“rozporządzenie z 2001 r.”), wniosek o zwrot podatku należało złożyć przed 30 czerwca roku następującego po roku kalendarzowym, którego wniosek dotyczył. Jednocześnie, zgodnie z art. 12 § 6 pkt 2 OrdPU, termin uważa się za zachowany, jeśli przed jego upływem pismo zostało nadane w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożone w polskim urzędzie konsularnym. Nie ma natomiast w OrdPU przepisu, który wprost wiązałby taki sam skutek z nadaniem pisma w zagranicznej placówce pocztowej. Wobec powyższego, US uznał, że skoro wniosek został złożony w niemieckiej placówce pocztowej, decydująca jest data wpływu wniosku do urzędu skarbowego. Ponieważ wniosek wpłynął 4 lipca, zaś termin upływał 30 czerwca, Urząd Skarbowy wydał postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania w sprawie zwrotu podatku. Po zażaleniu Spółki, IS utrzymała w mocy rozstrzygnięcie organu pierwszej instancji. W tej sytuacji Spółka wniosła skargę do sądu administracyjnego.

 

WSA oddalił skargę Spółki. Sąd podzielił stanowisko organów podatkowych, iż nadanie pisma w innej niż polska placówce pocztowej nie pozwala uznać, że termin został zachowany, nawet jeżeli tego rodzaju nadanie nastąpiło przed upływem tego terminu. Skład orzekający podkreślił, że wniosek o zwrot podatku musi być złożony przed 30 czerwca. Termin ten byłby zachowany w przypadku nadania pisma w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego albo złożenia w polskim urzędzie konsularnym. Zdaniem sądu, w przypadku, gdy pismo zostało złożone w niemieckim urzędzie pocztowym, o zachowaniu terminu decyduje data wpływu wniosku do właściwego organu podatkowego.

 

Opracowanie:
Piotr Kaim, Helena Bogdanowska, Karolina Tetłak
Autorzy pracują w Zespole zarządzania wiedzą
Działu doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Nadanie pisma w zagranicznej placówce pocztowej
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny