Przepis jasny - dodatkowa wykładnia niewskazana

A A A
Wyrok NSA

Przepis art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, stanowiący iż opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton, jest jasny, a domaganie się jego interpretacji oznacza żądanie wyjścia poza bezpośredni sens tekstu ustawy. Jeżeli zatem dopuszczalna masa całkowita samochodu wynosi 3,5 tony - podlega on opodatkowaniu tym podatkiem.

 

Wyrok NSA z 20.7.2004 r. (FSK 154/04)

 

Podatnik - mimo że był właścicielem samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej 3,5 tony - nie uiścił z tego tytułu podatku od środków transportowych. Po przeprowadzeniu postępowania, organy podatkowe określiły zaległość podatkową, powołując się m.in. na art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. Przepis ten stanowi, że opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają „samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej od 3,5 tony i poniżej 12 ton”. Podatnik zaskarżył do sądu administracyjnego decyzję wymiarową wydaną w II instancji, a po oddaleniu skargi - wniósł skargę kasacyjną. W skardze kasacyjnej, Podatnik argumentował, że sformułowanie „od 3,5 tony” należy interpretować w świetle rozporządzenia z 31.7.2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych, w którym mowa jest o samochodach ciężarowych o „dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t”. W tym kontekście, Podatnik zarzucał sądowi administracyjnemu I instancji oparcie się wyłącznie na językowym brzmieniu art. 8 pkt 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych i pominięcie wykładni systemowej.

 

NSA oddalił skargę kasacyjną. Jak stwierdzono w ustnym uzasadnieniu wyroku, w sytuacji gdy przepis jest jasny, jego dodatkowa interpretacja oznaczałaby wyjście poza bezpośredni sens tekstu ustawy i stałaby w sprzeczności z zasadą acte claire. Jeżeli wykładnia językowa pozwala poprawnie zrozumieć przepis, nie ma potrzeby jego wyjaśniania i odwoływania się do innych metod wykładni prawa. Wobec tego skutkiem użycia w ustawie określenia „od” jest konieczność opodatkowania samochodu ciężarowego o dopuszczalnej masie całkowitej równej dolnej granicy określonego przedziału. Tym samym, niezapłacenie w terminie podatku według określonej w uchwale rady gminy stawki powoduje powstanie zaległości podatkowej.


Opracowanie: Piotr Kaim, Karolina Tetłak
Zespół zarządzania wiedzą Dział doradztwa podatkowego PricewaterhouseCoopers

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
Przepis jasny - dodatkowa wykładnia niewskazana
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny