30% sankcja VAT w stosunku do zobowiązań powstałych przed 1.5.2004 r.

A A A
Wyrok NSA

Artykuł 109 VATU z 2004 r. daje podstawę do ustalania 30% sankcji VAT w stosunku do okresów sprzed 1.5.2004 r.

 

Wyrok NSA z 25.4.2006 r. (I FSK 847/05)


W wyniku przeprowadzonego postępowania podatkowego organ podatkowy określił Spółce zobowiązanie w podatku od towarów i usług oraz dodatkowe zobowiązanie podatkowe (tzw. sankcję VAT) za okres od kwietnia do grudnia 2002 r. Spółka wniosła odwołanie do Dyrektora IS w Lublinie, ten jednak podtrzymał decyzję organu niższej instancji. Należy podkreślić, że decyzja Dyrektora została wydana w styczniu 2005 r. (tj. po uchyleniu VATU z 1993 r.), Spółka zaskarżyła decyzję Dyrektora IS do WSA w Lublinie. WSA uwzględnił skargę Spółki i orzekł o nieważności zaskarżonej decyzji w części ustalającej dodatkowe zobowiązanie podatkowe. Jak stwierdził WSA, ustalenie tego zobowiązania nie miało podstawy prawnej, bowiem od momentu uchylenia VATU93 nie można ustalać dodatkowego zobowiązania podatkowego w stosunku do okresów sprzed 1.5.2004 r.

 

Pragniemy wyjaśnić, że rozumowanie sądu odwoływało się do doktryny prawa podatkowego, zgodnie z którą decyzja ustalająca 30% sankcję VAT ma charakter konstytutywny. Innymi słowy, decyzja taka kreuje zobowiązanie, które przed wydaniem decyzji nie istniało. Różni się zatem od decyzji określającej zaległości podatkowe; ta ostatnia ma bowiem charakter deklaratoryjny, tj. polega na określeniu istniejących zobowiązań, które nie zostały prawidłowo zadeklarowane. Na tym tle WSA przedstawił rozumowanie, według którego kreowanie nowego zobowiązania (np. sankcji VAT) musi mieć podstawę prawną w przepisach obowiązujących w momencie wydania decyzji. Z drugiej strony, sąd zauważył, że w chwili wydania decyzji przez Dyrektora IS obowiązywała VATU z 2004 r. Jednocześnie - zdaniem sądu - konstrukcja tej ustawy nie pozwala na jej stosowanie do stanów faktycznych sprzed 1.5.2004 r.

 

Dyrektor IS nie zgodził się z rozumowaniem WSA, wobec czego wniósł skargę kasacyjną do NSA. Spór między stronami dotyczył tego, czy po 1.5.2004 r. istnieje podstawa do ustalania dodatkowego zobowiązania podatkowego za okresy rozliczeniowe sprzed tej daty.

 

NSA uchylił wyrok WSA w Lublinie i przekazał sprawę do ponownego rozpatrzenia. W ustnym uzasadnieniu wyroku, sąd stwierdził że zarzuty podniesione w skardze Dyrektora IS były uzasadnione. Zdaniem sądu, możliwość nakładania dodatkowego zobowiązania podatkowego (30% sankcji VAT) za okresy sprzed 1.5.2004 r. wynika obecnie z art. 109 VATU z 2004 r.

 

Sąd powołał się na uchwałę składu siedmiu sędziów NSA z 12.9.2005 r. (I FPS 2/05), w której NSA uznał art. 109 VATU z 2004 r. za podstawę do nakładania sankcji w stosunku do zdarzeń powstałych przed 1.5.2004 r. Przypominamy, że w powołanej uchwale NSA zauważył, iż “podatek VAT jak i dodatkowe zobowiązanie podatkowe określone przepisami ustawy z 2004 r. są kontynuacją podatku VAT oraz dodatkowego zobowiązania podatkowego wprowadzonego do systemu VAT ustawą z 1993 r. W nowej ustawie przewidziano identyczną sytuację prawną, jak w poprzedniej. Nie można więc przyjąć, że mamy do czynienia z luką w prawie. Byłoby to sprzeczne z konstytucyjną zasadą równości wobec prawa, gdyż w nieuzasadniony sposób różnicowałoby sytuację podatników”.

Ocena artykułu:
Oceniono 0 razy
Oceniłeś już ten artykuł.
Artykuł został oceniony.
Podziel się ze znajomymi
Artykuł:
30% sankcja VAT w stosunku do zobowiązań powstałych przed 1.5.2004 r.
Do:
Od:
Wiadomość:
Zaloguj się lub zarejestruj, aby dodać komentarz.
 
Wyrok V CSK 283/10
Obliczanie terminu przedawnienia roszczenia o zachowek
Zamów
 

Prenumerata

Moduł tematyczny