Zmiany w aplikacji sędziowskiej

1 sierpnia 2014 r., Prezydent

02.08.2014

Prezydent podpisał ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych.

Prezydent podpisał ustawę z 11.7.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowej Szkole Sądownictwa i Prokuratury oraz ustawy – Prawo o ustroju sądów powszechnych. Nowelizacja przewiduje skrócenie czasu trwania aplikacji sędziowskiej. Aplikacja ta trwać będzie 30 miesięcy. Tym samym został zniesiony 18-miesięczny staż referendarski. Dyrektor szkoły, w terminie 14 dni od dnia zakończenia egzaminu sędziowskiego, sporządzi i ogłosi listę klasyfikacyjną osób, które złożyły egzamin z wynikiem pozytywnym. Aplikant będzie mógł być wówczas zatrudniony na stanowisku referendarza sądowego lub asystenta sędziego. Pierwszeństwo zatrudnienia wynikać będzie z kolejności miejsca na liście. Aplikanci aplikacji sędziowskiej zostali zwolnieni z obowiązku uczestniczenia w procedurze konkursowej dotyczącej naboru na stanowisko referendarza sądowego lub asystenta sędziego. Przysługiwać im będzie pierwszeństwo zatrudnienia. Zgodnie z nowelą, osoby które w trakcie odbywania aplikacji pobierały stypendium, będą obowiązane do podjęcia zatrudnienia na stanowisku referendarskim bądź też na stanowisku asystenta sędziego lub asystenta prokuratora w terminie 3 lat od dnia ukończenia aplikacji. Niewywiązanie się z tego obowiązku ma skutkować – co do zasady - koniecznością zwrotu stypendium. Do aplikantów, którzy rozpoczęli szkolenie na aplikacji sędziowskiej przed dniem wejścia w życie noweli stosować się będzie przepisy dotychczasowe. Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. Źródło: www.prezydent.pl