Zamówienia publiczne – stan obecny i kierunki zmian

19.10.2015

Zapraszamy na szkolenie, które odbędzie się 9.11.2015 r. w Hotelu Intercontinental w Warszawie. Szkolenie ma na celu przybliżenie praktyki stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, w szczególności tych, które podlegały zmianom w ostatnim okresie. Przy doborze tematyki uwzględniono zagadnienia, które budzą największe trudności interpretacyjne. Szczegółowo zostaną m.in. omówione przepisy dotyczące udostępniania potencjału podmiotów trzecich. Prelegenci omówią także najnowsze, najciekawsze i najistotniejsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej.

Zapraszamy na szkolenie „Zamówienia publiczne – stan obecny i kierunki zmian”, które odbędzie się 9.11.2015 r. w Hotelu Intercontinental w Warszawie. Szkolenie ma na celu przybliżenie praktyki stosowania przepisów Prawa zamówień publicznych, w szczególności tych, które podlegały zmianom w ostatnim okresie. Przy doborze tematyki uwzględniono zagadnienia, które budzą największe trudności interpretacyjne. Szczegółowo zostaną m.in. omówione przepisy dotyczące udostępniania potencjału podmiotów trzecich. Prelegenci omówią także najnowsze, najciekawsze i najistotniejsze orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej. Podczas szkolenia omówione zostaną także projektowane – bardzo szeroko zakrojone – zmiany legislacyjne, które mają na celu m.in. implementację dyrektyw unijnych: 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych, 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych. Termin ich implementacji przez państwa członkowskie do systemu prawnego upływa 18.4.2016 r. Nowe przepisy zastąpią obowiązujące dyrektywy: sektorową 2005/17/WE oraz tzw. klasyczną 2004/18/WE, koordynujące dotąd procedury udzielania zamówień w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Zakres przewidywanych zmian jest tak szeroki, że implementacja dyrektyw do polskiego systemu prawnego wymaga gruntownych przemian obowiązujących ustaw, w związku z czym rozważa się uchwalenie całkowicie nowej ustawy – Prawo zamówień publicznych.

KTO POWINIEN WZIĄĆ UDZIAŁ:

Szkolenie adresowane jest do osób, które na co dzień stykają się z Prawem zamówień publicznych. Interesujące i przydatne informacje na temat funkcjonowania w praktyce przepisów ustawy prawo zamówień publicznych oraz czekających rynek zamówień zmian w przepisach po dokonaniu implementacji dyrektyw z 2014 r. uzyskają w trakcie szkolenia członkowie komisji przetargowych, kierownicy jednostek zamawiających oraz pracownicy wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego. Uczestnikami szkolenia powinny być osoby posiadające co najmniej podstawową wiedzę z zakresu Prawa zamówień publicznych.

PRELEGENCI:

mec. Jerzy Pieróg – radca prawny, adwokat. Niekwestionowany autorytet w obszarze prawa zamówień publicznych i autor licznych publikacji, w tym najbardziej cenionego na rynku Komentarza do ustawy Prawo Zamówień publicznych, wydawanego przez Wydawnictwo C.H.Beck. Od 16 lat kieruje Kancelarią oraz sprawuje osobiście merytoryczną opiekę nad całym zespołem oraz kluczowymi klientami. Przez niemal 10 lat był arbitrem zamówień publicznych z listy Prezesa UZP, przewodnicząc i orzekając w setkach spraw odwoławczych. mec. Joanna Presz-Król – radca prawny, absolwentka WPiA UMCS w Lublinie. Praktykę związaną z zamówieniami publicznymi rozpoczęła od pracy w Departamencie Kontroli w Urzędzie Zamówień Publicznych. Od kilku lat jest członkiem zespołu Kancelarii Pieróg & Partnerzy, w tym od ponad 3 lat łączy doradztwo na rzecz klientów z pracą na stanowisku Partnera Zarządzającego Kancelarii. Wykładowca na studiach podyplomowych z dziedziny zamówień publicznych. Prowadzi liczne szkolenia z ww. tematyki, tak o charakterze ogólnym, jak i dedykowane pracownikom konkretnego wykonawcy. Autorka wielu publikacji prawnych, m.in. na łamach dziennika „Rzeczpospolita”.

Szczegółowe informacje i zapisy:

http://akademia.beck.pl/szkolenie/213-zamowienia-publiczne--stan-obecny-i-kierunki-zmian